Роздрукувати сторінку

Історія середніх віків, як начальна дисципліна

« Назад

Відповідно до тенденцій розвитку гуманітарної науки, курс Історія середніх віків передбачає комплексний розгляд історії Середньовіччя в основних її проявах, з упором на соціально-культурні, антропологічні і цивілізаційні аспекти.

Дисципліна Історія середніх віків викладається у тісному зв'язку з усіма дисциплінами гуманітарного блоку, а також носить узагальнюючо-теоретичний характер.

історія-середніх-віків

Мета викладання дисципліни: сформувати у студентів цілісне уявлення про історію Середніх віків, її місце та вплив на подальший історичний розвиток, дати відомості про основні тенденції і вузлові моменти історії з V по ХV століття, навчити визначати найхарактерніші риси локальних моделей розвитку, історичних процесів і явищ, найважливіші шляхи еволюції регіонів і субрегіонів на прикладі історичних процесів Середньовіччя, сприяти вихованню патріотизму та розуміння місця і ролі своєї батьківщини в регіональній, європейській та світовій історії.

Завдання дисципліни Історія середніх віків:

- формування і розвиток історичного мислення у студентів, вмінь знати і пояснювати комплексні явища і процеси минулого в форматі світової та регіональної історії;

- розкриття загальних тенденцій і специфіки розвитку різних країн та регіонів у період Середніх віків;

- формування цивільних, патріотичних якостей особистості.

Історія-Середньовіччя

В результаті освоєння дисципліни Історія середніх віків студенти повинні володіти наступними компетенціями:

-- Знати:

- періодизацію середньовічної історії, її основні події;

- основні терміни і поняття, що стосуються історії середніх віків;

- основні персоналії історії середніх віків;

- особливості розвитку та функціонування провідних держав світу у цей період;

- основні досягнення в розвитку матеріальної і духовної культури у середньовічні часи, їх внесок в світову культурну спадщину;

- основні проблемні моменти історії середніх віків, актуальні для сучасної науки.

-- Вміти характеризувати:

- роль і місце історії середніх віків у загальному історичному процесі;

- роль і місце окремих історичних діячів, соціальних груп, великих спільнот у розвитку середньовічного суспільства;

- роль і місце українського народу в історії середніх віків та європейської цивілізації.

-- Вміти аналізувати:

- різні шляхи еволюції середньовічного життя, оцінювати результати діяльності різних суспільно-політичних і соціально-економічних систем, оцінювати сутнісні характеристики моделей розвитку середньовічних країн;

- різноманітні історичні та культурно-цивілізаційні чинники і пояснювати їх вплив на соціально-економічне, державно-політичне, ентнокультуре життя Середньовіччя.

-- Набути навички і якості:

- громадянської і патріотичної особистості;

- почуття відповідальності за майбутнє своєї країни і світової спільноти.

середньовічні-часи

В якості основних методів (технологій) навчання, що відповідають меті вивчення дисципліни, виступають наступні:

- елементи проблемного навчання, що реалізуються на лекційних та семінарських заняттях;

- компетентнісний підхід, що реалізується на лекціях, семінарських заняттях, під час організації самостійної роботи студентів;

- навчально-дослідницька діяльність, що реалізується на семінарських заняттях і в процесі самостійної роботи студентів;

- рейтингова система оцінки знань.

Середньовіччя

Отже, вище згадана дисципліна, дає комплексне уявлення про історичні реалії і процеси, які відбувалися у світі у період Середньовіччя.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!