Роздрукувати сторінку

Історія зарубіжних політичних вчень нового часу, як начальна дисципліна

« Назад

Історія зарубіжних політичних вчень нового часу передбачає формування у студентів системи компетенцій, необхідних для освоєння інших навчальних дисциплін та здійснення професійної діяльності.

Мета дисципліни - підготувати фахівця, що володіє знанням ролі і впливу інтелектуального і ідейно-теоретичного забезпечення політичних проектів минулого і сьогодення і здатного до творчого осмислення і практичного застосування досвіду минулого, формування високої наукової правової культури, абстрактного, аналітичного мислення студентів.

Історія-зарубіжних-політичних-вчень-нового-часу

Завдання дисципліни Історія зарубіжних політичних вчень нового часу:

- сформувати у студента уявлення про основні етапи становлення і розвитку політичної думки як в рамках європейської, так і східної інтелектуальних систем;

- розкрити передумови та наслідки трансформації базових політичних ідей нового часу;

- проаналізувати процес становлення національних та наднаціональних ідеологій;

- вивчити специфіку політичного мислення і психологічної мотивації авторів політичних текстів;

- засвоїти знання про політичні та правові ідеали суспільного розвитку, зокрема, їх природу, соціальну роль, історію виникнення і основні етапи та закономірності розвитку;

- поглиблене дослідження історії методологічних проблем держави і права;

- формування системи уявлень про взаємозв'язок різних підходів до дослідження правових явищ;

- вироблення справжнього наукового погляду на історію взагалі, історію юридичної науки, зокрема;

- охарактеризувати проблемне поле і сучасний стан наукових досліджень в галузі історії політичних вчень;

- розширити інтелектуальний кругозір студента.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні терміни і поняття, що використовуються авторами політичних трактатів і творів, а також ідейно-політичними течіями;

- основні закономірності виникнення і розвитку політичних вчень нового часу;

- засновників і головних представників політико-правових концепцій і доктрин даного періоду;

- філософське та теоретичне обґрунтування концепцій;

- біографічні дані основних політичних мислителів;

- етапи формування та домінування тих чи інших політичних вчень нового часу;

- етапи формування політичних ідей, ідеологій і доктрин;

- специфіку мислення і постановки інтелектуальних проблем, характерні для авторів даної історичної епохи.

-- Володіти:

- навичками використання теоретичних загальнополітичних знань на практиці;

- навичками пошуку і узагальнення різного роду інформації;

- методикою політичного аналізу.

політичні-вчення-нового-часу

Дисципліна Історія зарубіжних політичних вчень нового часу базується на сумі знань, отриманих в ході освоєння дисциплін «Введення в політичну теорію», «Політична історія зарубіжних країн», «Право», «Історія політичних вчень», «Політологія».

Отже, в результаті вивчення курсу студент: дізнається процес пізнання природи держави і права, закономірності розвитку уявлень про справедливість і право, закон і законності, громадянство і державний устрій, права і свободи людини, форми і принципи взаємин особистості і влади; формує власне юридичне мислення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!