Роздрукувати сторінку

Історія міжнародних відносин, як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародні відносини - це особливий вид суспільних відносин, які виходять за межі внутрішньо-суспільних відносин і територіальних утворень.

Програма навчальної дисципліни встановлює вимоги до освітніх результатів та результатів навчання студента і визначає зміст та види навчальних занять і звітності.

Історія-міжнародних-відносин

Цілями освоєння дисципліни «Історія міжнародних відносин» є поглиблення розуміння студентами міжнародних відносин як самостійної історичної реальності, що розвивається за своїми власними законами. У процесі вивчення матеріалу курсу студенти повинні наблизитися до усвідомлення того, як еволюціонувала система міжнародних відносин у період нового і новітнього часу, і які були особливості функціонування цієї системи в різні історичні епохи.

Дисципліна «Історія міжнародних відносин» відноситься до циклу дисциплін гуманітарних, соціально-економічних, що забезпечують підготовку бакалавра за напрямом «Міжнародні відносини». В результаті студенти здобувають вищу професійну профільовану (на рівні бакалавра) освіту, що дозволяє випускникові успішно працювати в обраній сфері діяльності, володіти універсальними і предметно-спеціалізовані компетенції, що сприяють його соціальній мобільності та стійкості на ринку праці.

Вивчення даної дисципліни базується на наступних дисциплінах:

- Історія (Вітчизняна історія).

- Політологія.

- Введення в міжнародні відносини і світову економіку.

- Вступ до регіонознавства.

- Політична та економічна історія.

міжнародні-відносини

Для освоєння навчальної дисципліни студенти повинні володіти наступними знаннями та компетенціями:

1) Знати:

- історичний шлях різних регіонів і різновекторність розвитку різних країн;

- базові поняття та основні терміни курсу;

- конкретні факти історичного процесу на Заході і Сході;

- методологію міждисциплінарного дослідження країн і регіонів світу;

- основні методи історичного дослідження розвитку світу;

- концепції різних історіографічних шкіл по історичному шляху Заходу і Сходу;

- базові основи політичної організації суспільства;

- основні напрями зовнішньої політики держав світу та історію їх взаємин з Україною;

- закономірності історичного процесу на Заході і Сході;

- основну спрямованість та перспективи глобальних політичних процесів, а також їх можливі наслідки для України;

- базові сучасні тенденції політичного розвитку;

- правові основи міжнародної взаємодії та їх вплив на зовнішню політику держав;

- засади регулювання міжнародних конфліктів з використанням дипломатичних, політико-психологічних, соціально-економічних і силових;

- економічні, екологічні, демографічні та міграційні процеси.

2) Вміти:

- пояснювати соціальний, економічний, політичний і культурно-цивілізаційний вимір історичних процесів;

- виділяти загальне, особливе і одиничне в політичному та економічному розвитку держав;

- розуміти зміну ролі і місця Заходу і Сходу у світовій системі;

- в академічному ключі показати подібність і (або) відмінність країн і різних регіонів з точки зору спрямованості розвитку;

- шукати й систематизувати знайдений матеріал з досліджуваних проблем;

- використовувати базове знання теорії та методології міждисциплінарного дослідження;

- ідентифікувати різні підходи основних світових наукових шкіл до історичного процесу;

- проводити самостійне дослідження з тематики курсу і володіти міцними навичками написання есе та рефератів;

- системно мислити, узагальнювати, аналізувати і сприймати інформацію про історичний шлях;

- виявляти міжнародно-політичні та дипломатичні смисли виникаючих проблем;

- практично застосовувати нові знання, отримані з історії міжнародних відносин;

- знаходити нестандартну інтерпретацію інформації по історичному шляху;

- працювати з матеріалами ЗМІ, складати огляди преси за заданими темами, знаходити, збирати і узагальнювати фактичний матеріал, роблячи обґрунтовані висновки стосовно розвитку країн Сходу;

- застосовувати системний підхід до вирішення наукових та прикладних задач;

- готувати огляди наукової літератури та електронних інформаційно-освітніх ресурсів з історії міжнародних відносин.

3) Володіти:

- системою поглядів на ключові проблеми сучасних дискусій щодо шляхів розвитку світової системи;

- основами та базовими навичками академічного та прикладного аналізу міжнародної ситуації в різних країнах.

Основні положення дисципліни повинні бути використані при вивченні наступних дисциплін:

- Теорія міжнародних відносин.

- Міжнародна політична економія.

- Інтеграційні процеси в сучасному світі.

- Економіка і політика країни або регіону.

політичний-розвиток

Розгляду ключових проблем та особливостей предмету присвятили свої праці: Загладін Н.В., Бережков В.М., Клейменова Н.Є., Сидоров А.Ю. та ін.

Таким чином, якщо ви студент і потрібно швидко виконати наукову роботу, а часу та бажання не вистачає, пишіть в ІЦ «KURSOVIKS». Тут швидко та за помірну плату допоможуть замовити магістерську роботу чи статтю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!