Роздрукувати сторінку

Історія літературознавчих вчень, як начальна дисципліна

« Назад

Історія науки про літературу - фундаментальна історико-філологічна дисципліна в системі гуманітарної освіти.

Курс Історія літературознавчих вчень формує уявлення про розвиток теоретичних ідей, концепцій вивчення літератури, про особливості конкретних літературознавчих досліджень з найдавніших часів до наших днів, знайомить з основними напрямками і школами літературознавства, з діяльністю окремих вчених, з характеристикою основних методів, які склалися в науці про літературу.

історія-літературознавства

Метою освоєння дисципліни «Історія літературознавчих вчень» є: вивчення проблем розвитку літературознавчих вчень, ознайомлення з основними науковими напрямками, школами та концепціями вивчення художньої літератури, починаючи з найдавніших часів до наших днів, виявлення особливостей кожної з цих шкіл і методів, діяльність основних їхніх представників.

Курс «Історія літературознавчих вчень» безпосередньо пов'язаний з літературознавством. А також  має тісні зв’язки з наступними дисциплінами гуманітарного циклу: «Історія», «Філософія», «Культурологія», які складають основу загальногуманітарної підготовки філолога.

Завданнями дисципліни Історія літературознавчих вчень є:

- виявлення місця історії літературознавства в системі історії гуманітарних наук;

- ознайомлення з науковими напрямками, школами і найбільш відомими працями їх представників;

- опис найбільш відомих методів вивчення літератури;

- оволодіння навичками аналізу та інтерпретації літературного твору в руслі певної наукової методології.

Історія-літературознавчих-вчень

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- літературу і фольклор в їх історичному розвитку і сучасному стані;

- наукові напрямки, школи і найбільш відомі праці їх представників;

- методи вивчення літератури, прийоми і принципи літературознавчого аналізу;

- специфіку літератури досліджуваного періоду і конкретно пропоновані для аналізу тексти;

- основні етапи і процеси розвитку вітчизняної літератури і критики, розуміти значення їх досвіду для практики;

- базові методи і способи створення наукових аналітичних оглядів, рефератів відповідно з темою наукового дослідження в області теорії літератури.

-- Вміти:

- аналізувати художній текст, творчість письменника;

- орієнтуватися в літературному процесі;

- сприймати романи окремих письменників як частину єдиного літературного процесу;

- застосовувати отримані в внаслідок навчання знання із створення різного типу наукових робіт.

-- Володіти:

- прийомами і методами підготовки наукових доповідей за темою дослідження, анотацій, тез;

- формами ведення дискусії за представленим повідомленням, навичками опонентського виступу;

- термінологічним апаратом літературознавства, навичками роботи з науковою та навчально-методичною літературою.

літературознавство

Отже, дана дисципліна направлена на вивчення проблем розвитку літературознавчих вчень, ознайомлення з основними науковими напрямками, школами і концепціями вивчення художньої літератури, починаючи з найдавніших часів до наших днів, виявлення особливостей кожної з цих шкіл і методів, висвітлення діяльності основних їхніх представників.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!