Роздрукувати сторінку

Новітня історія країн Європи і Америки, як навчальна дисципліна

« Назад

В курсі Новітня історія країн Європи та Америки студенти в світлі новітніх досягнень історичної науки розглядають і вивчають найважливіші події та проблеми історії країн в Європи і Америки новітнього часу. В курсі розглядається хронологія новітнього часу країн Заходу, аналізуються основні тенденції суспільного розвитку країн в зазначений період.

Мета вивчення дисципліни Новітня історія країн Європи і Америки: на основі раніше отриманих знань з історії Європи епохи середньовіччя і нового часу комплексно дослідити політичний, соціально-економічний і культурно-історичний розвиток країн Європи та Америки в новітній час.

дисципліна-Новітня-історія-країн-Європи-і-Америки

Завдання вивчення дисципліни Новітня історія країн Європи і Америки:

- ознайомити студентів з етапами історичного розвитку країн Європи і Америки в новітній час;

- визначити історичні закономірності в розвитку країн Європи і Америки в новітній час;

- розвивати вміння і навички студентів при аналізі історичних подій, як у тимчасовому контексті, так і в просторовому;

- показати вплив геополітичного становища країн Європи і Америки на їх історичний розвиток на рубежі століть;

- показати роль особистості в історії на основі фактів новітньої історії країн Європи та Америки.

Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати етапи історичного розвитку країн Європи і Америки в новий час, вплив геополітичного становища країн Європи і Америки на їх історичний розвиток на рубежі століть;

- володіти навичками порівняльного аналізу і вміти проводити всередині історичні паралелі;

- засвоїти основні знання з предмета (основні події, персоналії, хронологію і т. д.);

- історичні закономірності в розвитку країн Європи і Америки в новітній час;

- уміти робити самостійні висновки;

- розуміти категоріально-понятійний апарат курсу і спеціальну термінологію;

- роль особистості в історії на основі фактів новітньої історії країн Європи і Америки;

- мати уявлення про причини і визначати сутність тих чи інших подій і явищ;

- набути вміння самостійно оцінювати результати і значення подій.

Предреквізіти курсу: історія стародавнього світу, історія середніх віків, філософія, нова історія країн Європи та Америки. Освоєння курсу передбачає знання студентами політичної географії сучасного світу, а також володіння інформацією про поточні події за кордоном.

Осмислення досвіду зарубіжних країн допомагає студентам правильно оцінювати і прогнозувати розвиток цих країн, виробляє самостійне історичне і політичне мислення, формує демократичний світогляд і повагу до національних культур.

Вивчення еволюції ролі і місця провідних і малих держав у світовому співтоваристві сприяє не тільки підвищенню загальної політичної культури професійного історика. Знання історії новітнього часу зарубіжних країн дозволяє застосовувати на українському ґрунті перевірений часом позитивний досвід реформ, склався за кордоном.

Це знання необхідне також для фахівців-істориків з метою полегшення комунікації і взаєморозуміння з представниками зарубіжних країн, воно допомагає скласти уявлення про те, які фактори, традиції, звичаї визначають поведінку і повсякденне життя іноземців, підвищує тим самим ефективність міждержавних контактів.

Ефективне вивчення історії новітнього часу країн Європи і Америки передбачає міждисциплінарний підхід, оскільки даний курс включає широкий комплекс економічних, соціальних, політичних, правових та ментальних процесів, що вивчаються іншими науками і навчальними дисциплінами: соціологією, політологією, економікою, юриспруденцією, психологією, культурологією та іншими.

Новітня-історія-країн-Європи-і-Америки

Таким чином, даний предмет, послідовно завершуючи вивчення західного суспільства, служить фундаментом для дослідження іншими науками багатьох аспектів розвитку зарубіжних країн, а також допомагає побачити взаємозв'язок і взаємозумовленість з історичними процесами, що відбуваються в Україні.

Якщо у вас обмаль вільного часу, але потрібно терміново зробити завдання з вище згаданого курсу. Ви можете замовити дипломну роботу або анотацію з курсу Новітня історія країн Європи і Америки на сторінці інформцентру курсовікс.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!