Роздрукувати сторінку

Новітня історія країн Азії та Африки, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Новітня історія країн Азії та Африки – вивчає сутність і закономірності основних політичних, економічних і соціальних процесів, що протікали в країнах Сходу в ХХ - початку ХХІ ст.

Метою курсу Новітня історія країн Азії та Африки є вивчення особливостей політичного, економічного і соціального розвитку держав Азії та Африки в ХХ і початку ХХІ ст., а також виділення загальних і специфічних рис, характерних для цих країн на даному етапі всесвітнього історичного процесу.

курс-Новітня-історія-країн-Азії-та-Африки

У зв'язку з цим основними завданнями курсу Новітня історія країн Азії та Африки є наступні:

- докладне висвітлення основних етапів модернізації традиційних суспільств Сходу і оцінка впливу процесу європеїзації на соціально-політичне життя цих країн;

- комплексний аналіз процесу деколонізації країн Азії та Африки і його наслідків;

- аналіз еволюції політичних систем в країнах Сходу в ХХ столітті;

- вивчення проблеми взаємин сучасного капіталістичного світу і традиційного східного суспільства;

- характеристика функції релігій в суспільно-політичному житті сучасних східних держав;

- аналіз різних шляхів розвитку країн Азії і Африки в період новітньої історії.

В результаті вивчення курсу студент повинен: викладати періодизацію історії новітнього часу, окремих процесів і подій, розкривати зміни геополітичної ситуації в зазначеному регіоні на протязі новітнього часу, пояснювати зміни в соціальному становищі, правовий статус, спосіб життя людей країн досліджуваного регіону, давати оцінку діяльності конкретних історичних особистостей, характеризувати розвиток виробництва, спосіб життя і побут людей в досліджуваний період, розкривати основні риси економічного розвитку країн Азії і Африки, розкривати еволюцію основних політичних (консервативних, ліберальних, радикальних) течій, давати оцінку діяльності їх представників, характеризувати найбільші наукові і технічні відкриття, їх вплив на життя людей; розкривати сутність і місце різних світських і релігійних вчень в досліджуваний період; показувати, як змінювалися ціннісні орієнтири людей.

Лекційні, семінарські і практичні заняття з історії країн Азії та Африки в новітній час допомагають формуванню наступних необхідних умінь, навичок і професійних компетентностей:

• формують науково-гуманістичний світогляд і знання в області форм і методів наукового пізнання і їх еволюції;

• формують історичне мислення;

• сприяють оволодінню понятійним апаратом історичної науки і знання хронології історії країн Азії та Африки в новітній час;

• сприяють оволодінню професійною мовою даної області знання, вмінню коректно висловлювати та обґрунтовувати положення науки;

• сприяють оволодінню сучасними методиками пошуку, обробки і використання різної наукової інформації, вмінню інтерпретувати і адаптувати інформацію для учнів і слухачів;

• сприяють формуванню вміння в умовах розвитку науки і змінюваної соціальної практики до перегляду власних позицій, вибору нових форм і методів роботи;

• формують оволодіння культурою мислення, мовлення, спілкування;

• формують необхідні знання про різноманіття культур, цивілізацій, епох і їх розвитку в Азії і Африці в новітній час;

• формують уявлення про специфіку релігійних феноменів і світових релігій в афро-азіатському світі;

• формують уявлення про роль етнічних і національних чинників в еволюції культур і цивілізацій Сходу в новітній час;

• формують уявлення про основні закономірності економічного життя і економічних системи, що існували в країнах афро-азіатського світу в новітній час і вміння аналізувати основні економічні події;

• формують уявлення про політичні відносини і процеси в історії афро-азіатських країнах;

• формують уявлення про основні історіографічні проблеми курсу Новітньої історії країн Азії та Африки;

 • сприяють оволодінню знаннями про джерела по курсу, прийомами і методами їх аналізу та критики;

• розвивають прийоми бібліографічної роботи та історіографічного аналізу.

Новітня-історія-країн-Азії-та-Африки

Таким чином, даний курс націлений на формування у студентів умінь характеризувати і порівнювати зміст історичного процесу в країнах Азії і Африки в XX - на початку XXI ст.

Сайт Курсовікс пропонує свої послуги щодо написання студентських робіт різної складності. У нас ви можете  замовити курсову роботу чи тези з курсу Новітня історія країн Азії та Африки. Гарантуємо відповідальний підхід до роботи та суворе дотримання термінів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!