Роздрукувати сторінку

Історія костюму, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Історія костюма» адресована студентам, які навчаються за напрямом «Культурологія» (бакалаврат) і входить до варіативної частини професійного циклу.

При її вивченні студенти спираються на теоретичні і конкретно-історичні знання, одержувані в результаті освоєння ряду дисциплін основної освітньої програми («Історія України», «Історія культурології», «Історія релігії», «Історія мистецтв»). Важливим є також володіння отриманими в ході освоєння перерахованих вище дисциплін навичками збору та аналізу інформації, а також аналізу текстових та візуальних джерел.

Історія-костюму

Зміст дисципліни «Історія костюма» та її місце в професійній підготовці культуролога тісно пов'язано з вмістом дисциплін «Історія культури» і «Методи вивчення культури», «Історія повсякденності».

Мета курсу: сформувати у студентів уявлення про стилістичне різноманіття костюма, його історичну мінливість і комунікативний потенціал.

3адачи навчального курсу:

- розкрити сутність понять «костюм», «стиль», «мода»;

- наочно уявити ретроспективу стилістичного різноманіття костюма з давнини до наших днів;

- охарактеризувати основні стилі європейського костюма X-ХХ ст.;

- виробити у студентів навички самостійного аналізу історичних, стилістичних та комунікативних характеристик костюма.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- готовність до кооперації з колегами, роботи в колективі;

- здатність критично переосмислювати набутий досвід, змінювати при необхідності профіль професійної діяльності.

різноманіття-костюма

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- циклічність розвитку і зміни форм костюма (від Стародавнього Єгипту до Європейського костюма початку 20 століття);

- особливості композиції та крою костюма того чи іншого історичного періоду;

- особливості композиційної побудови і українського народного крою костюма і, зокрема, особливості регіонального костюма.

Студент повинен вміти:

- користуватися методичною, навчальною, довідковою літературою;

- проводити підготовчо-методичну роботу з джерелами творчості (історичним і народним костюмом), аналізувати і систематизувати та синтезувати отриману інформацію;

- аналізувати композиційний лад і формоутворення історичного, народного і сучасного костюма.

Володіти:

- результатами аналізу стилістичних особливостей, формотворчих і композиційних прийомів історичного та народного костюмів у проектній діяльності;

- навичками створення ескізів сценічних костюмів;

- використовувати основні компоненти композиції костюма і закономірності його створення у своїй практичній діяльності;

- вміннями ведення науково-дослідної роботи в області створення сценічного костюма.

Знання та вміння, засвоєні студентами при вивченні даної дисципліни, повинні отримати розвиток при вивченні інших спеціальних дисциплін і послужити основою проектно-творчої діяльності.

сценічний-костюм

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кілошенко М., Блейз А.І., Чалтикьян Д.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи тези з курсу «Історія костюму» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!