Роздрукувати сторінку

Історія європейської культури, як начальна дисципліна

« Назад

Курс «Історія європейської культури» є актуальним в умовах сучасних культурних процесів. Дана навчальна дисципліна передбачає формування у студентів передумов самостійної культурної творчості. Це допоможе створити сприятливі умови для професійної діяльності фахівця, здатного не тільки грамотно викладати той чи інший предмет, але і ефективно орієнтуватися в світовому культурному процесі. Дисципліна відіграє важливу роль для загальноосвітнього рівня висококваліфікованих фахівців з вищою університетською освітою.

Дисципліна вимагає від студента ерудиції, аналітичного мислення, базових знань історії культури і світового культурного процесу. В ході вивчення курсу студентам належить осмислити логіку розвитку культурного простору різних епох і стереотип мислення представників культур досліджуваних країн за допомогою основ європейського культурологічного знання.

Історія-європейської-культури

Мета викладання курсу Історія європейської культури полягає в вивченні культурної спадщини європейських країн, шляхів і форм розвитку європейської культури, прищепленні студентам інтересу до історії європейської культури та культури загалом.

Завдання вивчення дисципліни Історія європейської культури:

- засвоєння основних закономірностей розвитку культури європейських країн, в їх нерозривному зв'язку з закономірностями світового історичного процесу;

- знайомство з літературними, філософськими та історичними творами європейських авторів;

- знайомство студентів з сучасним рівнем наукового дослідження в області європейської культури;

- виявлення феноменального характеру явищ європейської культури;

- розвиток навичок самостійного аналізу явищ культури;

- розвиток потреби в постійному самостійному залученні до цінностей культури (світової, вітчизняної, регіональної);

- розширення загальноісторичного і культурного кругозору студентів;

- формування у них навичок критичного аналізу джерел, вилучення історичної інформації з документів і пам'яток художньої літератури, вміння поставити проблему і шукати шляхи до її розв'язання, навчити працювати з науковою літературою і формулювати власну точку зору.

історія-європейської-культури2

За результатами навчання студент повинен:

-- Знати:

- основні культурно-історичні процеси, що відбувалися в розвитку і становленні європейської культури.

-- Вміти:

- застосовувати ці знання для виявлення культурно-історичних цінностей значущих в розвитку європейської культури;

- аналізувати основні етапи історії європейської культури;

- виявляти і розуміти особливості історичних традицій в розвитку культури і цивілізації.

-- Володіти:

- навичками використання основних історичних і культурологічних понять;

- навичками аналізу джерел інформації;

- навичками публічної промови, ведення дискусій і полеміки;

- навичками підготовки та оформлення аналітичної роботи (реферату, есе) на основі вивчення різних джерел;

- навичками наукових досліджень процесів в сфері культури, методами аналізу та інтерпретації уявлень про культуру;

- навичками участі в дослідницькому процесі.

эвропейська-культура

Таким чином, дана дисципліна розвиває світогляд, культурний кругозір і духовний потенціал у студентів, поєднує теоретичні знання про феномен культури з конкретно історичними аспектами вивчення європейської культури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!