Роздрукувати сторінку

Історія Європейського союзу, як начальна дисципліна

« Назад

Основною метою дисципліни «Історія Європейського союзу» є вивчення "людини в історії", на основі синтезу загальних макроісторичних тенденцій і специфічного, локального, унікального досвіду європейської інтеграції в другій половині ХХ століття.

Завдання курсу Історія Європейського союзу:

- представити студентам широке коло знань з теорії та історії європейської інтеграції;

- сформувати у студентів здатність на основі теоретичних знань аналізувати процеси, що відбуваються в ЄС;

- дати студентам знання про основні поняття і концепції, використані при аналізі інтеграційних процесів в Європі у вітчизняній і зарубіжній аналітичній літературі;

- познайомити їх з основними джерелами інформації по європейській інтеграції;

- розвинути в учнів уміння аргументовано відстоювати свою позицію по проблематиці курсу.

Європейський-союз

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- розуміти загальний хід історичного розвитку країн Європи в ХХ – ХХІ ст.;

- орієнтуватися в конкретно-історичних процесах і їх країнознавчій специфіці;

- пояснювати проблемно-теоретичні та методологічні питання в рамках курсу;

- засвоїти основні напрямки сучасної вітчизняної та зарубіжної історіографії.

-- Знати:

- історичні аспекти виникнення та багатовікового розвитку "європейської ідеї" і її трансформації в Європейський Союз;

- головні цілі та завдання Євросоюзу, структурування політичного і економічного простору, етапи і напрямки діяльності;

- основні інститути Євросоюзу, внутрішню організацію їх, принципи побудови, функції та правові основи їх діяльності;

- історію інтеграційних процесів Євросоюзу: суть і тимчасові рамки економічної, політичної і валютної інтеграції;

- історію розвитку взаємин України і Європейського Союзу, спільні завдання та шляхи їх вирішення, позитивний досвід і наявні проблеми;

- тенденції та перспективи розвитку;

- оцінки історичного шляху розвитку і діяльності Європейського Союзу, судження і прогнози, можливі межі розширення Євросоюзу і передбачувані моделі майбутнього об'єднання Європи.

європнйська-інтеграція

-- Вміти:

- застосовувати політичні та економічні теорії інтеграції для аналізу минулого і справжнього ЄС, а також для вироблення можливих сценаріїв розвитку інтеграційних процесів в Європі;

- знаходити і формулювати перспективні дослідницькі проблеми в області

європейської інтеграції;

- представляти результати своєї аналітичної діяльності в усній і письмовій формі.

-- Володіти:

- інформацією про історію та сучасний стан галузі досліджень європейської інтеграції;

- основними теоріями європейської інтеграції та їх категоріальним апаратом;

- здатністю критичної оцінки основних теорій європейської інтеграції;

- навичками грамотного ведення наукової дискусії в рамках заданої тематики;

- навичками системного аналізу подій, що відбувалися в Новітній історії Європи;

- навичками тривалої і клопіткої роботи з історичною літературою і джерелами.

Історія-Європейського-союзу

Отже, у результаті освоєння дисципліни «Історія Європейського союзу» у студентів формуються загальнокультурна та додаткові компетенції, формується здатність аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку суспільства, здатність аналізувати основні етапи та закономірності формування і розвитку Євросоюзу у взаємозв'язку з процесами і явищами європейської і світової історії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!