Роздрукувати сторінку

Історія політичних (правових, економічних) вчень, як начальна дисципліна

« Назад

Мета дисципліни Історія політичних (правових, економічних) вчень - освоєння теоретико-правової спадщини в інтересах пізнання і розвитку сучасних політико-правових і економічних процесів і явищ, підготувати фахівця, що володіє знанням ролі і впливу інтелектуального і ідейно-теоретичного забезпечення політичних проектів минулого і сьогодення і здатного до творчого осмислення і практичного застосування досвіду минулого.

Дисципліна Історія політичних (правових, економічних) вчень базується на сумі знань, отриманих в ході освоєння дисциплін «Введення в політичну теорію», «Політична історія України і зарубіжних країн», «Право».

Історія-політичних-(правових,-економічних)-вчень

Завдання дисципліни Історія політичних (правових, економічних) вчень:

- сформувати у студента уявлення про основні етапи становлення і розвитку політичної думки як в рамках європейської, так і східної інтелектуальних систем;

- розкрити передумови та наслідки трансформації базових політичних ідей;

- проаналізувати процес становлення національних та наднаціональних ідеологій;

- вивчити специфіку політичного мислення і психологічної мотивації авторів політичних текстів;

- охарактеризувати проблемне поле і сучасний стан наукових досліджень в галузі історії політичних вчень;

- формування теоретичного мислення;

- розгляд політики і права як найважливіших чинників людської історії, найважливіших сфер людського буття;

- аналіз основних ідей в області політики, права та економіки, які були висловлені в історії політико-правової думки;

- розгляд певних традицій права, як теорії, найважливішими з яких є: східна, антична, західноєвропейська, східноєвропейська, мусульманська, засвоєння досягнень цих традицій;

- розширення інтелектуального кругозору студента.

В результаті освоєння змісту дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні терміни і поняття, що використовуються авторами політичних трактатів і творів, а також ідейно-політичними течіями;

- біографічні дані основних політичних мислителів;

- етапи формування та домінування тих чи інших політичних вчень;

- етапи формування політичних ідей, ідеологій і доктрин;

- специфіку мислення і постановки інтелектуальних проблем, характерну для авторів певної історичної епохи.

--Володіти:

- навичками використання теоретичних загальнополітологічних знань на практиці;

- навичками пошуку і узагальнення різного роду інформації;

- методикою політичного аналізу.

Засвоєння програмного матеріалу досягається систематичним використанням студентами наступних видів навчальної роботи:

- відвідування та конспектування лекцій;

- вивчення матеріалу за підручником та іншої спеціальної літератури;

- підготовка до кожного семінарського заняття та участь у ньому;

- виконання домашніх завдань, контрольних робіт у встановлений термін і якісно;

- відвідування консультацій для вирішення неясних питань та інформування викладача про самостійну роботу.

Історія-політичних-вчень

Отже, освоєння програми дисципліни передбачає: знання і розуміння студентами історико-правових джерел, тобто визначених доктрин, концепцій, вчень, вміння встановити причинно-наслідкові зв'язки їх розвитку, а також їх вплив на діючі державно-правові системи сучасності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!