Роздрукувати сторінку

Історія держави і права України, як навчальна дисципліна

« Назад

Історія держави і права України – навчальний предмет, де вивчається теоретичні засади та ґенеза розвитку держави та права на території України.

 

Історія держави і права України – предмет, призначений для студентів спеціальності «Право» та «Юриспунденція».

ІДПУ

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів загальних уявлень і знань про нашу державу і право в процесі їх виникнення і розвитку певної конкретно-історичної обстановки, в хронологічній послідовності.

Дисципліна покликана закласти основи юридичного та політико-правового мислення майбутніх юристів, навчити виділяти державно-правові явища в загальноісторичному процесі, дати навички застосування догматичного, історико-порівняльного й порівняльно-правового методів.

Вивчення даної дисципліни орієнтоване на розширення знань про державу й право, їх сутність, форми, механізм, розкриття їх понять, основних рис, структури, змісту, видів.

Завдання дисципліни ІДПУ:

- Загальне ознайомлення студентів з системою історико-правових та загально-правових понять і категорій, вільне оперування ними.

- Вивчення процесів утворення і розвитку державно-правових інститутів і явищ, видання та застосування нормативних актів.

- Виявлення історичних закономірностей, загального і особливого в еволюції держави і права, зв'язки між державним і правовим розвитком, а також з розвитком політичних ідеологій, економіки, релігії і культури.

- Аналіз економічних, політичних та інших соціальних процесів у житті суспільства.

- Орієнтація в системі права і законодавства, в їхніх структурі та змісті.

- Формування вміння і навичок роботи з джерелами та навчально-методичною літературою, узагальнення матеріалів юридичної та іншої соціальної практики, конкретних емпіричних даних.

- Закріплення уміння ясно висловлювати і аргументувати свою позицію щодо державно-правової та суспільної проблематики.

Дисципліна «Історія держави і права України» відноситься до базової частини професійного циклу.

Студент, який приступив до вивчення дисципліни «Історія держави і України» повинен володіти знанням загальної історії та основ права в рамках шкільної програми, мати навички самостійної роботи з окремих проблем історії та правознавства, мати уявлення про історичних джерелах та роботі з ними.

Освоєння дисципліни «Історія держави і права України» є необхідною основою для подальшого вивчення інших юридичних дисциплін, насамперед, окремих аспектів «Міжнародного права» та «Проблеми теорії держави і права».

Історія-держави-і-права-України

Становлення дисципліни «ІДПУ» досліджували такі науковці: В. Д. Гончаренко, Є. О. Васильєв, В. М. Єрмолаєв, Г. Г. Каратаєва, М. Ш. Киян, К. М. Лісогорова, В. А. Лизогуб, Ю. М. Походзіло, В. В. Россіхін, І. М. Скуратович, Н. О. Харасик, С. А. Черниченко.

Отже, курс «Історія держави та права України» є досить важливим предметом і спрямований на пізнання своєї Батьківщини та її ґенези.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!