Роздрукувати сторінку

Історіософія, як начальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна Історіософія вивчає філософську інтерпретацію ходу історії та історичних подій з урахуванням характеру історичного пізнання.

Мета дисципліни Історіософія:

- придбання знань і умінь щодо осмислення ключових проблем філософії історії;

- розвиток здатності до самостійного освоєння і розуміння основних проблем історичної науки;

- вироблення у студентів критичного мислення, вміння орієнтуватися в різних напрямках історіософської думки і в галузі методології історичних досліджень, подолання уявлень про пірамідальний образ науки і орієнтація на її поліцентричну модель, готовність до діалогу;

- формування загальнокультурних і професійних компетенцій.

історична-наука

Навчальні завдання дисципліни Історіософія:

- придбати знання наукових, філософських, релігійних картин історії, фундаментальних концепцій і принципів, за допомогою яких описуються ці картини;

- виявити здатність класифікувати і систематизувати світоглядні уявлення про історичний процес з часів античності до сьогодення;

- продемонструвати структурованість суспільства, рушійні сили історичного процесу, співвідношення особистості і спільноти в просторово часовому континуумі;

- висвітлити співвідношення закономірностей і випадковостей історичного процесу;

- визначити місце людини в історичному процесі;

- розкрити розуміння ролі насильства і ненасильства в історії, моральних обов'язків людини по відношенню до пам'яті, суспільства;

- показати різноманіття культур і цивілізацій в їх взаємодії, багатоваріантність історичного процесу;

- вивчити такі основоположні філософські проблеми історії як проблема сенсу і призначення історії, проблема кінця історії, проблема лінійності і циклічності історичного процесу тощо.

філософія-історії

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні проблеми і закономірності взаємодії людини і суспільства;

- основні закономірності історико-культурної взаємодії різних соціальних шарів людського суспільства.

-- Вміти:

- спираючись на знання історії, вільно орієнтуватися в сучасних подіях, що відбуваються в Україні і світі;

- використовувати різні види і форми усної та письмової комунікації для вирішення науково-дослідних, педагогічних, інформаційно-аналітичних та інших завдань професійної діяльності.

-- Володіти:

- основними технологіями набуття, використання та поновлення гуманітарних, соціальних знань;

- уявленнями про історію як науку, розуміти зв'язок історії з іншими науками, його основні проблеми;

- уявленнями про основні етапи становлення і розвитку людської цивілізації.

історіософія

Отже, Історіософія є філософською дисципліною. Вона використовує філософію, щоб зрозуміти минуле і є однією з найцікавіших і різноманітних галузей філософії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!