Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (угорська). Угорська мова, як начальна дисципліна

« Назад

Загальна мета вивчення дисципліни Іноземна мова (угорська). Угорська мова є комплексною і включає в себе комунікативну (практичну), освітню та виховну мету, провідну роль має комунікативна мета.

Комунікативна мета вивчення угорської мови реалізується шляхом формування у студентів мовних умінь в говорінні, читанні, аудіюванні, листуванні та переказі.

Іноземна-мова-(угорська).-Угорська-мова

У процесі вивчення угорської мови студенти опановують навички користування довідковою літературою (тлумачними і іншими словниками, довідниками, енциклопедіями) і уміння постійно вдосконалювати мовні знання, одержувані в університеті.

Освітня і виховна цілі реалізуються паралельно з комунікативною протягом всього курсу вивчення угорської мови. Освітня і виховна цілі досягаються відбором навчального матеріалу і відповідною лінгвокраєзнавчої підготовки на заняттях з угорської мови.

Навчальний процес будується таким чином, щоб сприяти формуванню у студентів гуманістичного світогляду, патріотизму і толерантності. Ці завдання здійснюються головним чином відбором навчальних матеріалів відповідного змісту і цілеспрямованою роботою за цими матеріалами в ході навчального процесу.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

-- Мати уявлення:

- про мовні тактики в усній і письмовій професійній і побутовій комунікації на угорській мові;

- про психологічні аспекти мовної комунікації;

- про теоретичні основи перекладознавства;

- про основні принципи розвитку угорськомовного інформаційного середовища;

- про оптимізацію роботи з угорськими медіатекстами, що містять національно-мовні компоненти, і можливості підходу до вирішення практичних завдань найбільш раціональним шляхом;

- про особливості роботи в полікультурному середовищі.

-- Знати:

- фонологічні, лексичні, граматичні явища і закономірності основних національних варіантів угорської мови як системи, включаючи когнітивну організацію і способи зберігання знань про мовні явища в свідомості індивіда (асоціативні, парадигматичні, синтагматичні та інші види зв'язків мовних явищ);

- граматичні особливості письмової та усної професійної та повсякенної комунікації на угорській мові;

- літературну норму угорської мови (орфоепічну, орфографічну, лексичну, граматичну та стилістичну), а також особливості різних варіантів угорської мови;

- мовні особливості, характерні для різних видів дискурсу: усний та письмовий дискурс, підготовлена і непідготовлена мова, офіційна і неофіційна мова;

- лексичні особливості угорського суспільно-політичного тексту, включно з освоєнням мовних шаблонів і штампів;

- риторичні прийоми, використовувані в презентаціях і виступах на угорській мові;

- прагматичні, лінгвістичні, соціокультурні, дискурсивні, ситуативні чинники, що детермінують переклад, а також види і типи перекладу;

- прийоми здійснення письмового та усного перекладу текстів суспільно-політичного змісту з угорської мови на українську і навпаки, двостороннього перекладу бесіди (інтерв'ю);

- специфіку жанрів спеціального дискурсу;

- національно-культурні параметри угорського публіцистичного та професійного тексту і можливі способи їх передачі українською мовою;

- способи лексичної, граматичної та синтаксичної синонімії для більш гнучкого вираження думки, прийоми розвитку мовлення в рамках певної культурної та професійної тематики.

-- Вміти:

- вести угорською мовою бесіду, брати участь в дискусії, виступати публічно за темами в рамках суспільно-політичної, професійної та соціально-культурної сфер спілкування; правильно використовувати мовний етикет;

- сприймати і обробляти відповідно до поставленої мети різну інформацію на угорській мові, отриману з друкованих, аудіовізуальних, аудитивних джерел в рамках суспільно-політичної, професійної та соціально-культурної сфер спілкування;

- виконувати усний послідовний переклад звукових текстів в рамках суспільно-політичної та професійної сфер спілкування;

- виконувати двосторонній переклад бесіди, текстів, документів і листів; правильно користуватися етикетом писемного мовлення;

- анотувати і реферувати українською мовою угорські друковані та аудитивні матеріали в рамках суспільно-політичної та професійної сфер спілкування.

угорська-мова

Таким чином, основна особливість курсу полягає в тому, що при збереженні комплексного підходу до формування у студентів мовних навичок і умінь паралельно, на різних етапах навчання, приділяється увага формуванню навичок і умінь в області говоріння, читання, аудіювання, письма, перекладу. При цьому розвиток мовної діяльності розглядається як єдиний взаємозалежний процес, що дозволяє активізувати загальні та специфічні навички та вміння.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!