Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (польська). Польська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Польська мова – це слов’янська мова, яка є рідною для поляків. Вона належить до групи західнослов'янських мов. Польська є офіційною мовою Польщі, але також використовується по всьому світу польськими меншинами в інших країнах. Це одна з офіційних мов Європейського Союзу.

Сьогодні польською говорять більше 38,5 млн осіб в якості першої мови в Польщі. Також і якості другої мови вона застосовується в західних районах Білорусі, Литви та України, а також північній частині Чехії та Словаччини. Через еміграцію з Польщі в різні періоди часу, в першу чергу, після Другої світової війни, мільйони польських спікерів можна знайти в таких країнах, як Австралія, Бразилія, Канада, в Сполученому Королівстві та Сполучених Штатах. Сьогодні число носіїв польської мови по всьому світу становить 55 мільйонів.

Іноземна-мова-(польська).-Польська-мова

Мета дисципліни Іноземна мова (польська). Польська мова – дати студентам базові знання польської мови, необхідні для набуття навичок зіставлення слов'янських мов, а також познайомити студентів з культурою та традиціями мови, що вивчається; дати студентам базові практичні навички говоріння польською мовою (розвиток у них умінь вимови, аудіювання, читання та письма); підготувати студентів до науково-дослідної роботи в області лінгвістичної компаративістики слов'янських мов і сформувати навички застосування порівняльного методу в практиці перекладу та викладання мови.

Практичні завдання курсу орієнтовані на:

- розвиток навичок читання і перекладу текстів польською мовою середньої складності, в тому числі і фрагментів наукових текстів;

- на формування умінь зіставляти основні мовні явища в родинних слов'янських мовах - української та польської, освоїти елементи розмовної практики польської мови для міжкультурного спілкування;

- на використання знань слов'янської мови для читання і реферування літератури з предмету свого дослідження, знайомства з польською художньою літературою, вміння орієнтуватися в найпростіших ділових ситуаціях офіційного спілкування.

В виховні цілі і завдання курсу Іноземна мова (польська):

- входить знайомство з системою культурних цінностей, що знайшли відображення в системі польської мови, формування інтересу до вивчення слов'янських культур, виховання гармонійно розвиненої мовної особистості.

іноземна-мова

У результаті засвоєння дисципліни у студентів формується ряд важливих компетенцій:

- загальнокультурні і професійні компетенції:

- здатність до комунікації в усній і письмовій формах польською мовою для вирішення завдань міжособистісної і міжкультурної взаємодії;

- анотування та реферування документів, наукових праць і художніх творів на іноземній мові.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні відомості про систему сучасної польської мови;

- особливості системи сучасної польської літературної мови в порівнянні з системою української літературної мови;

- основні етапи історії польської мови, найбільш важливі історичні мовні процеси і їх результати.

-- Вміти:

- читати та перекладати незнайомий текст, що містить активно і пасивно засвоєну лексику і граматику;

- читати та перекладати словником неадаптовані тексти різної стильової приналежності;

- розуміти як при зоровому сприйнятті, так і на слух, а також переказувати польською мовою текст, що містить активно засвоєний лексичний і граматичний

матеріал;

- вміти відповідати на питання і користуватися засвоєним матеріалом в заданих, а також нових ситуаціях мовного спілкування;

- використовувати знання польської мови в типових ситуаціях спілкування.

-- Володіти:

- літературною вимовою (правильно артикулювати звуки польської мови в потоці мовлення, ставити наголос, інтонаційно оформляти розповіді, знаки запитання й спонукальні пропозиції в умовах усного спілкування);

- нормами мовного етикету і невербальної комунікації (міміка, жести, дистанція спілкування).

польська-мова

Отже, даний курс дає можливість опанувати польську мову у всіх її акцентах та набути практичних знань та вмінь комунікації іноземною мовою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!