Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (німецька). Німецька мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Німецька мова – це західнонімецька мова, якою в основному розмовляють у Центральній Європі. Вона є офіційною мовою Німеччини, Австрії, найпоширенішою офіційною мовою Швейцарії, Південного Тіролю, Ліхтенштейну, однією з офіційних мов Бельгії та Люксембургу.

Це друга найбільш поширена мова у світі, після англійської. Третя мова, яка найбільш широко викладається у Північній та Південній Америці та ЄС. Друга за частотою використання у наукових колах, третя – на веб - сайтах (після англійської та російської). У німецькомовних країнах посідає п'яте місце в плані щорічної публікації нових книг, а у світі одна десята всіх книг (в тому числі електронних) публікується цією мовою.

іноземна-мова

Як бачимо, німецька мова є дуже поширеною, зокрема, у науці, тому її вивчення має важливе значення для майбутнього фахівця і для самоствердження та розвитку особистості.

Основною метою вивчення дисципліни Іноземна мова (німецька). Німецька мова – є формування і розвиток у майбутніх фахівців загальної та іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетенції.

Загальна компетенція передбачає реалізацію освітньої, виховної і розвиваючих цілей навчання.

Зміст дисципліни охоплює такі основні положення як:

- Звукова культура мовлення. Культура усного мовлення (монологічного та діалогічного) в типових комунікативних ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування і основи публічного виступу.

- Культура писемного мовлення (анотації, реферування, діловий і приватний лист).

- Ознайомлювальне, переглядове мовлення, що вивчає, пошукове, критичне читання автентичних текстів. Аудіювання автентичних текстів з метою загального розуміння, пошуку певної інформації, подальшого обговорення і аналізу.

- Лінгвокраєзнавча і лінгвокультурознавча інформація для здійснення адекватної міжкультурної комунікації.

Дисципліна націлена на формування загальнокультурних компетенцій студентів.

німецька-мова

Завдання дисципліни Німецька мова:

- Формування особистості сучасного фахівця, здатного орієнтуватися в процесі спілкування з представниками інших культур;

- Формування шанобливого ставлення до духовних і матеріальних цінностей інших країн і народів;

- Розширення кругозору студента у вивченні рідної та іншомовної культури, підвищення рівня його загальної культури і освіченості;

- Формування навичок говоріння, тобто володіння діалогічним і монологічним мовленням у сфері побутового і професійного спілкування (доповіді, повідомлення, презентації, дискусії);

- Розвиток навичок сприйняття усного (монологічного та діалогічного) мовлення;

- Розвиток навичок читання, перекладу і письма;

- Сприяння формуванню професійної компетенції в сфері філології;

- Формування вмінь орієнтуватися в німецькомовних друкованих та електронних матеріалах;

- Формування умінь витягати релевантну інформацію з німецькомовного професійного тексту і викладати її українською мовою.

У результаті опанування дисципліни студенти повинні володіти:

- іноземною мовою в обсязі, необхідному для можливості отримання інформації з зарубіжних джерел;

- навичками комунікації у побутовій та професійній сферах;

- навичками використання в професійній і пізнавальній діяльності базових знань іноземної мови;

- здатністю до комунікації і навичками ділового спілкування на іноземних мовах.

німецькомовні-країни

Дана дисципліна має тісний зв'язок з країнознавством, німецькою літературою, історією, практичним курсом німецької мови, діловою німецькою мовою, географією та ін.

Отже, вище згаданий курс іноземної мови дає досить широку і повну характеристику німецької мови та її носіїв і має важливе значення для майбутньої професійної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!