Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (нідерландська). Нідерландська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Нідерландська є західнонімецькою мовою, рідною мовою більшості жителів Нідерландів, Бельгії та Суринаму. В Європейському Союзі близько 23 мільйони чоловік розмовляють голландською мовою в якості першої мови, а також додаткові п'ять мільйонів в якості другої мови.

Крім того, нідерландська також є офіційною мовою країн Карибського басейну Арубу, Кюрасао і Сен-Мартену. Нідерландські меншини, які розмовляють голландською існують у Франції, Німеччині та в меншій мірі, Індонезії і понад півмільйона осіб в Сполучених Штатах, Канаді та Австралії. Існують також голландські діалекти в Південній Африці і Намібії, які були стандартизовані на африкаанс.

Іноземна-мова-(нідерландська).-Нідерландська-мова

Головна мета курсу Іноземна мова (нідерландська). Нідерландська мова – надати студентам базові знання нідерландської мови і розвинути у них здатність до комунікації в усній і письмовій формах для вирішення завдань міжособистісної і міжкультурної взаємодії, виховувати прагнення розвивати та вдосконалювати володіння іноземною мовою.

Основні цілі курсу Іноземна мова (нідерландська):

- глибше ознайомлення студентів з мовами німецької групи;

- освоєння студентами різних видів мовленнєвої діяльності в рамках загальнолітературної норми;

- формування комплексу знань, навичок і умінь, що дозволяють успішно здійснювати іншомовне і міжкультурне спілкування з носіями мови в рамках заданих програмою меж;

- розвиток мовної здогадки і так званого «мовного чуття» (здатності відтворювати значення іншомовного усного або письмового повідомлення при мінімальному відсотку знайомих слів).

нідерландська

Завдання курсу Нідерландська мова:

• розвиток у студентів фонетичних навичок;

• формування і розвиток навичок побудови граматично коректних висловлювань на нідерландській мові;

• оволодіння навичками побудови монологічного і діалогічного висловлювання нідерландською мовою (складання і презентація діалогів, участь в бесіді, вираження своєї думки, вміння реагувати на висловлювання співрозмовника, презентація доповідей);

• розширення лексичного запасу студентів;

• розвиток навичок сприйняття голландської мови на слух;

• розвиток комунікативних навичок студентів з урахуванням норм голландської і фламандської культури спілкування;

• стимулювання наукового інтересу студентів в плані порівняльного аналізу германських мов і вивчення історії їх розвитку;

• подальше ознайомлення студентів з культурою країн, населення яких розмовляє нідерландською мовою;

• оволодіння навичками ділової комунікації нідерландською мовою (телефонні переговори, збори) та навичками письмової комунікації.

У результаті освоєння курсу студенти повинні:

-- Знати:

- орфографічні, орфоепічні, лексичні і граматичні норми нідерландської мови;

- лінгвокраєзнавчі реалії, необхідні для здійснення комунікації іноземною

мовою.

-- Вміти:

- сприймати звукову іншомовну мову і відтворювати почутий текст;

- логічно і орфографічно правильно оформляти матеріал, засвоєний усно.

-- Володіти:

- навичками мовної поведінки в основних комунікативних ситуаціях;

- базовими навичками створення різних типів тексту нідерландською мовою.

нідерландська-мова

Таким чином, вивчивши курс студенти зможуть набути ряд компетенцій: здатність застосовувати знання іноземної мови для вирішення професійних завдань; здатність володіти стійкими навичками породження мовлення нідерландською мовою з урахуванням її фонетичної організації, збереження темпу, норм і стилю мови; здатність адекватно застосовувати правила побудови нідерландських текстів для досягнення їх зв'язності, послідовності, цілісності на основі композиційно-мовних форм (опис, міркування, пояснення, розповідь і ін.).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!