Роздрукувати сторінку

Іноземна мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення іноземних мов у вузі є невід'ємною складовою частиною підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Основною метою дисципліни «Іноземна мова» - є підвищення вихідного рівня володіння іноземною мовою, оволодіння студентами необхідним і достатнім рівнем комунікативної компетенції для вирішення соціально-комунікативних задач в областях наукової та професійної діяльності, розвиток основних мовних компетенцій, прищеплення мовознавчого інтересу та прагнення до вивчення різних мов і культур.

іноземна-мова

Вивчення іноземних мов покликане забезпечити:

- підвищення здатності мобільності студентів в умовах міжнародного наукового співробітництва;

- розвиток когнітивних і дослідницьких умінь в області наукової комунікації;

- розвиток інформаційної культури.

Результатом вивчення курсу має стати досягнення студентами комунікативної компетенції.

іноземна-мова2

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

а) знати:

- культурно-специфічні особливості менталітету, уявлень, установок, цінностей представників іншої культури;

- основні факти, реалії, імена, визначні пам'ятки, традиції країни досліджуваної мови;

- досягнення, відкриття, події з галузі історії, культури, політики, соціальне

життя країни, що вивчається;

- основні особливості зарубіжної системи освіти в області обраної професії;

- переваги і недоліки розвитку світової економічної виробничої сфери;

- основні фонетичні, лексико-граматичні, стилістичні особливості мови, що вивчається;

- особливості власного стилю навчання / оволодіння предметними знаннями;

- основні відмінності писемного та усного мовлення.

б) вміти:

- створювати адекватні в умовах конкретної ситуації спілкування усні та письмові тексти;

- реалізувати комунікативний намір з метою впливу на партнера по спілкуванню;

- адекватно розуміти і інтерпретувати зміст і намір автора при сприйнятті

усних і письмових текстів;

- виявляти схожість і відмінність в системах рідної та іноземної мови;

- ідентифікувати мовні регіональні відмінності в мові, що вивчається.

в) володіти:

- міжкультурною комунікативною компетенцією в різних видах мовленнєвої діяльності;

- різними комунікативними стратегіями;

- навчальними стратегіями для організації своєї навчальної діяльності;

- різними прийомами запам'ятовування і структурування засвоюваного матеріалу;

- інтернет-технологіями для вибору оптимального режиму отримання інформації;

- презентаційними технологіями для пред'явлення інформації;

- дослідницькими технологіями для виконання проектних завдань.

іноземна-мова3

Таким чином, вивчення курсу Іноземна мова дозволяє студентам досягти такого рівня володіння  мовою, що дозволить їм продовжити навчання і вести професійну діяльність в іншомовному середовищі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!