Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (італійська). Італійська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Італійська мова є другою мовою за поширеністю у Європейському Союзі третьою – у світі, вважається другою мовою за милозвучністю після української, виступає робочою мовою Ватикану, офіційною мовою Мальтійського ордену, вона відома як мова музики, використовується у музичній термінології і опері.

Тому вивчення італійської має важливе значення для комунікації при відвідуванні закордонних країн та в подальшій професійні діяльності, адже сьогодні знання іноземної мови відіграє важливе значення для отримання престижної та високооплачуваної роботи.

Іноземна-мова-(італійська).-Італійська-мова

Метою освоєння дисципліни Іноземна мова (італійська). Італійська мова є формування просунутого рівня іншомовної комунікативної компетенції в результаті подальшого вдосконалення володіння італійською мовою для здійснення професійної та наукової діяльності в іншомовному середовищі.

італійська

Досягнення зазначеної мети вимагає вирішення наступних завдань:

- сформувати у студентів навички комунікативної компетенції, що дозволить їм використовувати формальні засоби для створення граматично і фонетично правильних, значущих висловлювань на італійській мові;

- розуміти і передавати інформацію в зв'язкових, логічних та аргументованих висловлюваннях;

- планувати свою мовну і немовну поведінку адекватно щодо завдань спілкування;

- долати можливий дефіцит мовних знань за допомогою загальнокультурних іншомовних умінь, а також уявлень про «картині світу», властиву носію італійського мови;

- удосконалення навичок читання наукової літератури по спеціальності з метою створення вторинного тексту (реферату, анотації, тез);

- розвиток навичок передачі сенсу оригінального іншомовного тексту з дотриманням норм рідної мови;

- закріплення навичок володіння монологічного та діалогічного промовою в ситуаціях наукового та професійного спілкування;

- удосконалення навичок анотування і реферування наукової літератури іноземною мовою;

- закріплення знань про фонетичні, лексичні, граматичні і стилістичні особливості мови наукової і побутової комунікації;

- удосконалення навичок володіння прийомами спілкування і структурування дискурсу з метою передачі фактичної інформації, емоційної оцінки повідомлення і формування інтелектуальних відносин.

італійська-мова

У даному курсі враховується орієнтація слухачів, вдосконалення наявних мовних компетенцій шляхом формування і розвитку знань, умінь і навичок в області роботи з іншомовними джерелами інформації професійного і академічного характеру.

По завершенні вивчення дисципліни студенти повинні:

-- Знати:

- норми літературної вимови досліджуваної іноземної мови;

- граматичну систему, морфологію і синтаксис іноземної мови;

- Загальновживану і літературну лексику італійської мови;

- прийоми і методи міжкультурної комунікації;

- особливості подання інформації італійською мовою, результатів наукової діяльності в усній і письмовій формі при роботі в міжнародних колективах;

- методи і технології комунікації даною мовою.

-- Вміти:

- слідувати нормам спілкування, прийнятим в італійській культурі на побутовому та офіційному рівнях.

-- Володіти:

- різними методами, технологіями і типами комунікацій іноземною мовою при здійсненні професійної діяльності в міжнародних колективах.

італійська-мова2

Таким чином, в результаті вивчення курсу, студенти зможуть ознайомитися з основними реаліями і характеристиками країни мову, якої вивчали, тобто Італії, здобути теоретичні знання італійської мови та практичні навики її вживання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!