Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (французька). Французька мова, як начальна дисципліна

« Назад

Володіння іноземною мовою є одним з важливих показників ступеня освіченості.

Предметом вивчення даного курсу є французька літературна мова (стандарт) в її усній і письмовій формах.

Іноземна-мова-(французька).-Французька-мова

Зміст дисципліни Іноземна мова (французька). Французька мова включає:

1. Лексику (навчальна, ділова, загальнонаукова, професійна);

2. Граматику (словотвір, займенник, дієслова, союзи);

3. Мовний етикет (побутові, навчально-соціальні сфери);

4. Культуру і традиції франкомовних країн;

5. Читання (ознайомлювальне, пошукове, начальне, переглядове);

6. Листування (резюме, заява, особистий лист).

Мета вивчення дисципліни - навчання практичному володінню розмовно-побутовим мовленням для активного застосування іноземної мови в повсякденному і в професійному спілкуванні, розвиток навичок самостійної роботи з іноземною мовою після закінчення курсу, виховувати шанобливе ставлення до духовних і матеріальних цінностей своєї країни і інших країн / народів.

французька-літературна-мова

Завдання курсу Іноземна мова (французька):

- закріпити і розвинути знання з французької мов;

- оволодіти навичками реферування французькою мовою прочитаних матеріалів (газетна стаття, глави монографій, журнальна стаття);

- удосконалення навичок усного мовлення для участі в обговоренні пройденої теми;

- оволодіти навичками письмової мови для написання статей, есе та ін.;

- удосконалити знання граматики і лексики, які необхідні для володіння в усній і письмовій формах мовленнєвою діяльністю і представляють певні складнощі для тих, хто вивчає французьку мову;

- закріпити навички перекладу (робота з двомовним словником, знаходження точних стилістичних варіантів);

- закріпити навички побудови тексту резюме (введення, головна частина, висновок), навчитися викладати прочитаний матеріал, не вдаючись до цитування вихідного тексту;

- освоїти логіку викладу власних думок (виділити головну думку і представити її розвиток, освоїти логічні зв'язки);

- освоїти навички участі в дискусії.

Результати вивчення дисципліни студенти повинні:

-- Знати:

- основні принципи французької фонетики;

- особливості граматики французької мови;

- теоретичні і практичні основи французької мови.

-- Вміти:

- систематизувати мовні засоби відповідно до культурної мовної ситуації;

- пояснювати значення, вживання лексичних та граматичних явищ в межах вивченого матеріалу;

- трансформувати один тип словесного матеріалу в інший;

- пояснювати значення вживання лексичних та граматичних явищ в межах вивченого матеріалу;

- використовувати іноземну мову як засіб міжкультурного спілкування;

- взаємодіяти в колективі, суспільстві.

-- Володіти:

- навичками розмовно-побутової мови;

- навичками читання (вивчаючого, ознайомчого, переглядового, пошукового) на базі текстів загальнопізнавальної тематики, краєзнавчого і культурологічного характеру, а також адаптованих спеціальних текстів;

- письмовою мовою (вміти скласти план до тексту, сформулювати питання письмово, написати коротке повідомлення з використанням ключових слів, заповнити бланк анкети і т. д.).

французька-мова

Отже, даний курс дає можливість студентам оволодіти культурою монологічного та діалогічного мовлення, орфографічними, орфоепічними, лексичними, граматичними, пунктуаційними і стилістичними нормами сучасної французького мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!