Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (чеська). Чеська мова, як начальна дисципліна

« Назад

Іноземна мова (чеська). Чеська мова - це навчальний курс, присвячений опису найважливіших фонетичних, граматичних і синтаксичних особливостей сучасної чеської мови з урахуванням окремих історичних мовних процесів.

Мета курсу – набуття лінгвістичних знань про чеську літературну мову і її генетичну спорідненість з українською мовою.

сучасна-чеська-мова

Завдання вивчення дисципліни Іноземна мова (чеська):

- ознайомлення студентів з основними мовними явищами сучасної чеської мови (фонетика, морфологія, лексика, синтаксис, графіка і орфографія);

- навчання читанню художніх, наукових, публіцистичних текстів;

- освоєння практики перекладу та аналізу чеських поетичних і прозових текстів;

- формування навичок усного розмовного мовлення.

Ознайомлення з курсом чеської мови є важливим компонентом загальнолінгвістичної і славістичної підготовки студента, збагачує уявлення про слов'янську мовну спорідненість і про місце української та чеської мови серед інших слов'янських мов.

чеська-літературна-мова

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- найважливіші відомості про історію чеської мови і чеського народу;

- про генетичну спорідненість чеського та української мов (в тому числі українсько-чеські мовні відповідності);

- систему сучасної чеської мови на різних рівнях - фонетичному, лексико-фразеологічному, словотвірному, морфологічному, синтаксичному;

- граматичні, орфографічні, пунктуаційні норми, норми слововживання.

-- Вміти:

- читати зі словником тексти на сучасній чеській мові по професійній тематиці;

- розуміти і вживати в мові прості повсякденні вирази, спрямовані на вирішення нагальних завдань;

- термінологічно правильно (на рівні сучасної лінгвістичної науки) визначати будь-яку лексичну, фонетичну і граматичну категорію;

- здійснювати кваліфікований лексико-граматичний аналіз і переклад художньої, наукової, публіцистичної літератури чеською мовою.

-- Володіти:

- навичками усного та письмового спілкування на сучасній чеській мові в діалогічній і монологічній формі;

- артикуляційними і інтонаційними навичками;

- методикою перекладу художньої, наукової та публіцистичної літератури з чеської мови на українську і навпаки.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетенцій (в галузі сучасної чеської мови):

- знання основних понять і термінів сучасної філологічної науки, уявлення про структуру та перспективи розвитку філології як області знань, про найважливіші філологічні (лінгвістичних чеських і літературознавчих) вітчизняних і зарубіжних наукові школи;

- володіння термінологічним апаратом сучасної науки про мову і прийомами наукового дослідження мови;

- розуміння тенденцій і перспектив розвитку мови в термінах прагмалінгвістики і когнітивістики;

- знання сучасних підходів до аналізу тексту та дискурсу;

- володіння методами і прийомами різних типів вербальної комунікації рідною та іноземними мовами.

чеська-мова

Отже, вивчення курсу дає можливість набути теоретичні знання та навички достатні для практичного оволодіння чеською мовою, отримання уявлення про місце чеської мови серед слов'янських мов, про основні етапи розвитку чеської літературної.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!