Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (арабська). Арабська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Класична арабська мова виникла у 6 століття. Арабська використовується у значно широкому ареалі по всій Західній Азії, Північній Африці, а також Африканському Розі. Арабська належить до семітської гілки Афроазійської сім'ї.

Так звана сучасна стандартна арабська або літературна арабська, є єдиною офіційною формою арабської мови. Вона використовується в більшості письмових документів, а також в офіційних мовних випадках, таких як лекції та трансляції новин.

арабська-культура

Мета курсу Іноземна мова (арабська). Арабська мова – ознайомити студентів із сучасною літературною арабською мовою, формування у них основ фонетики, лексики, морфології і синтаксису для вільного висловлювання арабською мовою.

Завдання курсу Іноземна мова (арабська):

- навчання студентів арабському алфавіту і правилам правопису;

- постановка арабської вимови;

- навчання інтонації, акцентуації і ритму арабської мови;

- навчання навичкам читання арабською мовою;

- формування граматичних навичок в побудові речень і фраз;

- оволодіння лексичним мінімумом в розмірі 4000 одиниць;

- вивчення найбільш уживаних тем;

- вивчення фразеології арабської мови;

- навчання способам словотворення;

- вивчення приватної та ділової переписки;

- знайомства з реаліями арабської мови, основами культури мови і мовного етикету;

- розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення;

- навчання студентів викладати свої думки в усній і письмовій формі щодо повсякденної тематики;

- розвиток навичок роботи з текстом (написання творів, складання діалогів);

- розвиток мотивації до вивчення арабської мови;

- формування доброзичливого і шанобливого ставлення до арабської мови і до арабської культури;

- формування толерантного ставлення до арабів;

- розширення кругозору студентів.

арабська-мова

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетенцій:

- здатність вибудовувати і реалізовувати перспективні лінії інтелектуального, культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку та самовдосконалення;

- готовність до встановлення і підтримання соціальних відносин на високому культурному рівні, здатність критично переосмислювати свій соціальний досвід;

- готовність до усної та письмової комунікації з використанням іноземної мови.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- фонетичну систему, основи граматичного ладу, лексико-фразеологічні одиниці в обсязі словникового фонду першого рівня і деякі функціонально-стилістичні характеристики арабської мови;

- орфографічну, орфоепічну, лексичну, граматичну та стилістичну норми арабської мови;

- відмінності між основними мовними формами висловлювання: розповіддю, описом, міркуванням, монологом, діалогом;

- необхідний обсяг лексико-фразеологічних одиниць, релігійних термінів і лінгво-країнознавчих реалій відповідно до предметно-лексичної тематики досліджуваних розділів;

- функціонально-стилістичні особливості загальнополітичних, економічних і релігійних текстів різних жанрів і рівнів складності як українською, так і арабською мовами;

- методику самостійної роботи по вдосконалення перекладацьких навичок;

- основні письмові джерела ісламу і їх значення в історії та культурі арабських країн.

-- Вміти:

- фонетично, інтонаційно і граматично правильно оформляти підготовлене / непідготовлене монологічне і діалогічне висловлювання, а також підтримувати бесіду по вивченим лексичним темам в різних ситуаціях спілкування;

- правильно читати вголос текст, який містить невеликий обсяг незнайомої лексики;

- розуміти основний зміст і виділяти основну ідею прослуханого аудіо / відео тексту і передавати його зміст в усній / письмовій формі;

- орієнтуватися в головних джерелах ісламу, застосовувати отримані країнознавчі знання в процесі міжкультурної комунікації та професійної діяльності.

-- Володіти:

- мовними вміннями і навичками арабської мови, навичками роботи з її понятійно-категоріальним апаратом;

- навичками сприйняття і аналізу текстів, комунікативними і культурними компетенціями для ведення дискусії і перекладу, навичками перекладу публічного та писемного мовлення;

- вільне володіння змістом курсу в обсязі всіх запропонованих матеріалів і списку рекомендованої літератури, методикою його викладання.

літературна-арабська

Отже, курс Іноземна мова (арабська). Арабська мова, крім навчання арабській мові, дає досить широкі уявлення про арабський світ і його культуру, що має важливе значення для подальшої комунікації з представниками арабської культури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!