Роздрукувати сторінку

Іміджелогія, як навчальна дисципліна

« Назад

Імідж – порівняно нове явище для нашої країни, де досить довгий час існувало правило - "усі рівні", де не культивувалася неповторність, оригінальність, а існував стандарт особистісного існування у всіх сферах. Зміна соціально-економічних умов вимагає іншого рівня взаємин, де цінується особистісні якості людини, чарівність і доброзичливість. Зміна соціальних орієнтирів і цінностей поставила більшість людей перед складними завданнями зрозуміти і прийняти їх, знайти себе в нових умовах.

Вирішенню всіх цих проблем допомагає "Іміджелогія", поняття, яке пов'язане з умінням управляти собою, своїм образом.

імідж

Мета вивчення навчального курсу Іміджелогія – пізнати сутність і поняття іміджу і його складових; визначити складові зовнішніх і внутрішніх якостей в особистості; опанувати вміннями створювати імідж за певними технологіями, що включають як певну систему поведінкового аналізу особистості, так і форми і способи придбання тих якостей, які допомогли б людині змінити свій образ в сфері соціального спілкування.

Завдання вивчення навчального курсу Іміджелогія:

- ознайомити студентів з основними сучасними теоретичними концепціями іміджелогії;

- сприяти розумінню студентами місця і значення іміджелогії в системі суспільствознавчих наук, а також в сфері професійної діяльності;

- озброїти студентів знаннями теоретичних основ, основних механізмів і методів формування позитивного іміджу;

- навчити студентів основам мистецтва використання закономірностей побудови іміджу в практичній діяльності;

- допомогти студентам опанувати технології самопрезентації, а також навички і вміння їх ефективного використання в процесі майбутньої професійної діяльності;

- сприяти формуванню навичок аналізу складових політичного, корпоративного, професійно-управлінського іміджу і особливостей його сприйняття громадськістю та індивідом;

- пізнати природу соціальної поведінки особистості в різному соціальному середовищі;

- вивчити механізми, що впливають на відображення образу людини в соціумі;

- опанувати технологію створення власного іміджу, що є базисом побудови іміджу іншої людини в залежності від вибору рольової поведінки, пропонованого вимушеними або заданими обставинами.

іміджелогія

Іміджелогія є однією з основних ланок в ряду інших загальноосвітніх дисциплін, яка, з одного боку продовжує і підсумовує знання, отримані в результаті вивчення таких предметів як "Акторська майстерність та режисура", "Ораторське мистецтво", "Конфліктологія", "Ділове спілкування", "Фізіогноміка", "Ділова етика" і ряду інших. Даних навчальний курс є підсумковим з оволодіння людських технологій. З іншого боку, дисципліна знаходиться в логічному і змістовно-методичному взаємозв'язку з іншими дисциплінами і базується на знаннях, отриманих при вивченні загальних гуманітарних, соціально-економічних та природничих дисциплін.

У результаті вивчення дисципліни "Іміджелогія" студенти повинні знати:

- особливості змісту основних категорій іміджелогії;

- особливості основних підходів до визначення та аналізу іміджу;

- сучасні напрямки формування і підтримання позитивного та впливового іміджу;

- основні наукові та практичні проблеми іміджелогії.

-- Вміти:

- користуватися прийомами, методами і технологіями створення і підтримки вдалого іміджу;

- розпізнавати і творчо використовувати концепції аналізу іміджу;

- визначати специфіку сприйняття іміджу;

- користуватися інструментами аналізу іміджу;

- читати людину по обличчю і жестам;

- визначати рейтинг популярності.

-- Володіти:

- навичками цілісного підходу до аналізу іміджу;

- основами мистецтва побудови і підтримки вдалого та позитивного іміджу;

- базовими прийомами запобігання конфліктів в колективі;

- методами аналізу іміджу;

- технологією побудови іміджу, моделювання ситуацій;

- навичками швидкого реагування в будь-яких, навіть в найкритичніших ситуаціях;

- навичками захисту і власної значущості;

- риторичними прийомами в спілкуванні;

- мистецтвом бути іншим.

образ

Таким чином, даний курс формує у студентів цілісне уявлення про сутність іміджелогії та її роль в суспільному житті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!