Роздрукувати сторінку

Сучасні граматичні теорії, як навчальна дисципліна

« Назад

Теоретична граматика в педагогічному навчальному закладі належить до числа дисциплін лінгвістичного циклу, загальною метою яких є прищеплення студентам міцних і глибоких знань, що розкривають сучасне уявлення про лад мови в сукупності та взаємозв'язку його різних сторін, необхідних для безперервного вдосконалення процесу навчання практиці мовлення на мові, що вивчається, для професійної підготовки вчителя іноземної мови в цілому.

Тематичні блоки курсу «Сучасні граматичні теорії»:

- Предмет граматики як науки.

- Граматичний лад мови.

- Граматична форма, граматичне значення, граматичні категорії.

- Морфологія і синтаксис. Види морфем.

- Морфемний склад слова. Частини мови та їх морфологічні категорії.

- Типи речень. Структура речень. Члени речення.

- Порядок слів. Граматика тексту.

- Теорія актуалізації. Поняття ядра і периферії в мові. Методи граматичного аналізу.

- Етапи розвитку теоретичної граматики.

граматичний-лад-мови

Мета дисципліни:

– дати узагальнюючий вступ в проблематику сучасних граматичних досліджень і, відповідно, методику науково-граматичного аналізу мовного матеріалу.

Завдання дисципліни:

– теоретично висвітлити основи граматичного ладу мови у відповідності з сучасним станом науки про мову в двох взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих функціях ― когнітивної та комунікативної;

– ознайомити студентів з основними напрямками в дослідженні граматики і методами опису граматичного ладу;

– розвинути у студентів уміння застосовувати теоретичні знання з граматики мови на практиці;

– навчити студентів бібліографічного пошуку в досліджуваній області, прищепити їм уміння самостійно опрацьовувати і узагальнювати фундаментальну і поточну наукову інформацію з предмета, розвинути у студентів наукове мислення, що відповідає методології предмету теоретичної граматики, навчити осмислено зіставляти граматичні явища іноземної і рідної мов.

граматичні-дослідження

Обидві частини теоретичного курсу граматики (морфологія і синтаксис) тісно пов'язані як між собою, так і з іншими лінгвістичними дисциплінами: лексикологією, стилістикою, історією мови, теоретичною фонетикою, оскільки всі вони розвиваються в ході полеміки навколо своїх надзвичайно складних об'єктів та їх взаємозалежностей.

Роль теоретичної граматики в професійній підготовці вчителя іноземної мови велика: вона сприяє нормалізації мови і допомагає випускникам грамотно і виразно говорити і писати, а також застосовувати отримані знання і вміння в процесі викладання мови на різних ступенях навчання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

– загальні принципи структурно-семантичної організації граматичного ладу мови;

– систему виділення частин мови з їх категоріальними і функціональними ознаками;

– характеристики словосполучення, речення, тексту і відмінності між ними;

– семантико-синтаксичний аспект побудови монологічного і діалогічного тексту.

-- Вміти:

– працювати з різними видами навчального матеріалу, освоювати нові ідеї і давати їм професійну оцінку;

– спостерігати, зіставляти і систематизувати факти граматики мови в живій мові і письмових текстах;

– застосовувати на практиці результати своїх спостережень для правильної побудови усного чи письмового висловлювання;

– самостійно робити висновки при аналізі та порівнянні граматичного ладу мови.

-- Володіти:

– основною термінологією теоретичної граматики;

– елементарними прийомами дослідження фактичного матеріалу;

– методами використання знань теоретичної граматики на практиці.

Сучасні-граматичні-теорії

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Блох М.Я., Гальперін І.Р., Гуревич В.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Сучасні граматичні теорії» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!