Роздрукувати сторінку

Фразеологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Фразеологія - розділ теоретичної лінгвістики, що вивчає усталені мовні звороти та вирази - фразеологічні одиниці, сукупність фразеологічних одиниць будь-якої мови.

Мета даної програми – освоєння фразеологічної системи української мови в різних аспектах: теоретичному, комунікативно-діяльнісному та лінгво-етнокультурологічному.

усталені-мовні-звороти

Завдання дисципліни:

- Формування лінгвістичної компетенції майбутнього фахівця – філолога (перекладача).

- Формування дискурсивної компетенції - вміння аналізувати і створювати тексти з використанням фразеологічних одиниць.

- Формування комунікативної компетенції – вміння ефективно використовувати мовні ресурси в різних ситуаціях спілкування.

- Формування лінгвокультурознавчої компетенції – уміння оцінювати через призму мовних явищ національну картину світу; вміння проводити порівняльний аналіз фразеологізмів.

У поєднанні з іншими практичними, теоретичними курсами, передбаченими навчальним планом запропонований предмет забезпечує всебічну підготовку бакалаврів-перекладачів, формує основу для подальшого професійно-орієнтованого вдосконалення рівня володіння українською мовою як іноземною.

Кореквізитами даного курсу є дисципліни: «Українська мова (читання)», «Українська мова (лексика, граматика)», «Українська мова (письмова мова)», «Українська мова (аудіювання, говоріння)», «Фонетика», «Лексикологія», «Стилістика», «Історія української літератури».

В результаті освоєння курсу «Фразеологія» студент повинен:

-- Знати:

- місце фразеології в загальній системі мови;

- основні ознаки фразеологізмів;

- групи фразеологізмів, які виділяються за різних підстав;

- способи утворення фразеологізмів;

- функції фразеологізмів у мовленні;

- граматична будова фразеологізмів;

- походження фразеологізмів сучасної української мови;

- причини зміни фразеологічного складу української мови;

- основні словники та довідники.

фразеологічні-одиниці

-- Вміти:

- виділяти в тексті фразеологізми;

- визначати їх синтаксичну роль у реченні;

- в доступних випадках визначати лексичне значення фразеологізмів;

- з'ясовувати сенс і мету використання стійких зворотів мови в художніх творах, публіцистиці;

- використовувати їх у мовленні з урахуванням стилістичних особливостей.

-- Володіти:

- основною термінологією досліджуваного модуля;

- навичками аналізу фразеологічних одиниць;

- досвідом продукування усних і письмових висловлювань з використанням фразеологічних оборотів з урахуванням їх стилістичних особливостей;

- навичками користування фразеологічними словниками і довідниками;

- досвідом аналізу результатів професійної діяльності.

В процесі освоєння дисципліни у студентів розвиваються наступні компетенції:

1. Універсальні (загальнокультурні):

- Здатність аналізувати соціально значущі явища і процеси, в тому числі політичного та економічного характеру, світоглядні та філософські проблеми, застосовувати основні положення соціальних, гуманітарних та економічних наук при вирішенні професійних завдань.

- Здатність здійснювати свою діяльність у різних сферах суспільного життя з урахуванням прийнятих у суспільстві моральних і правових норм, дотримуватися принципів професійної етики та службового етикету.

- Здатність здійснювати різні форми міжкультурної взаємодії з метою забезпечення співробітництва при вирішенні професійних завдань.

- Здатність до логічного мислення, узагальнення, аналізу, критичного осмислення, систематизації, прогнозування.

- Здатність активно володіти іноземною мовою на рівні, що дозволяє отримувати та оцінювати інформацію.

2. Професійні:

- наявність уявлення про етичні та моральні норми поведінки, прийнятих у інокультурному соціумі, про моделі соціальних ситуацій, типові сценарії взаємодії;

- володіння основними особливостями офіційного, нейтрального і неофіційного регістрів спілкування;

- здатний проводити лінгвістичний аналіз тексту/дискурсу на основі системних знань сучасного етапу та історії розвитку мов;

- здатність адекватно застосовувати правила побудови текстів робочими мовами для досягнення їх зв'язності, послідовності, цілісності на основі композиційно-мовленнєвих форм;

- здатність розпізнавати лінгвістичні маркери соціальних відносин і адекватно їх використовувати (формули вітання, прощання, емоційний вигук), розпізнавати маркери мовленнєвої характеристики людини на всіх рівнях мови.

Фразеологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Телія В.Н., Чіненова Л.А., Кунін А.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи презентацію з курсу «Фразеологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!