Роздрукувати сторінку

Методи і форми наукового пізнання, як навчальна дисципліна

« Назад

Пізнання - вид психічної діяльності людини, спрямований на відображення об'єктивної реальності в її свідомості і отримання нового знання про навколишній світ. В ході пізнання людина накопичує, переробляє і систематизує інформацію про різні процеси та явища, осягаючи їх суть.

Курс Методи і форми наукового пізнання – вивчає основні методологічні проблемами і парадигмами сучасного наукового пізнання.

курс-Методи-і-форми-наукового-пізнання

Мета курсу Методи і форми наукового пізнання – є формування у студентів знань про методи та форми наукового пізнання, а також ролі методологічних підходів в інноваційному розвитку виробництва, що дозволяють застосувати знання на практиці.

Завдання курсу Методи і форми наукового пізнання:

- ознайомити студентів з поняттям методу і форми в філософському знанні;

- розглянути сутність і елементи наукового пізнання;

- виділити аспекти методів наукового пізнання;

- набуття досвіду комплексного аналізу з позицій сучасної філософії науки суті і конкретних форм прояву феномена наукового пізнання;

- оволодіння понятійним апаратом, що описує основні наукові парадигми і методології дослідницьких програм;

- ознайомлення з основними етапами становлення науково-раціонального знання в галузях природничих, гуманітарних і прикладних дисциплін;

- ознайомлення з основними напрямами інноваційної діяльності науково-дослідних інститутів інформаційного суспільства;

- засвоєння причин, механізмів, соціальних, економічних, політичних і передумов у формуванні класичних, некласичних та посткласичних типів наукових парадигм;

- ознайомлення з основами управління науковими інноваційними процесами;

- придбання досвіду науково-практичного проектування, створення експериментальних дослідницьких парадигм в гуманітарній сфері.

Методи-і-форми-наукового-пізнання

Методика викладання дисципліни включає в себе курс лекцій, практичних занять, самостійну (індивідуальну) роботу студентів.

Знання, вміння, навички, що формуються в процесі вивчення курсу Методи і форми наукового пізнання:

-- Знати:

- основний понятійно-категоріальний апарат сучасної наукової методології;

- принципи формування ціннісно-смислових орієнтацій в науковому співтоваристві;

- теоретико-методологічну базу науково-філософського знання;

- особливості наукового мислення в різні історичні періоди;

- основні школи і напрямки світової філософії;

- особливості методологічного апарату сучасної науки;

- принципи побудови інформаційних моделей в науковому знанні;

- сучасний стан та актуальні проблеми наукових інститутів;

- діапазон цивілізаційних ціннісних орієнтирів в сучасному суспільстві;

- етапи становлення сучасних соціо-гуманітарних парадигм;

- сучасний стан та актуальні проблеми методології;

- діапазон проблем в таких областях як феноменологія, соціальна прагматика, філософія мови;

- принципи формування теорії, гіпотези, вибору наукового методу.

-- Вміти:

- використовувати отримані знання для постановки і вирішення практичних та теоретичних завдань на методологічному і світоглядному рівнях;

- давати оціночну характеристику проблем і протиріч природи, суспільства і людини;

- дослідити значущі філософські проблеми як в синхронічному зрізі так і в діахронічний динаміці;

- застосовувати компаративний аналіз різних точок зору на актуальні проблеми філософії;

- застосовувати формально-логічний аналіз різних точок зору на актуальні проблеми наукової теоретико-методологічної бази;

- використовувати відомості з різних областей соціо-гуманітарного знання для компаративно-статистичного аналізу різних епістемологічних підходів;

- проводити філософський аналіз соціальних явищ;

- працювати з оригінальними сучасними науковими текстами;

- застосовувати компаративний аналіз різних точок зору на актуальні проблеми теорії інформації;

- використовувати відомості з різних областей філософського знання для порівняльного аналізу різних наукових традицій;

- проводити інформаційний аналіз соціальних явищ;

- працювати з оригінальними сучасними науковими і філософськими текстами.

наукове-пізнання

Отже, курс Методи і форми наукового пізнання направлений на розвиток у студентів вміння застосовувати методи наукового пізнання в ході дослідницької та наукової діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!