Роздрукувати сторінку

Філософія політики, як навчальна дисципліна

« Назад

Філософія політики цікава тим, що до теперішнього часу вона продовжує спиратися на великі досягнення філософів античності, одночасно розвиваючи їх.

Метою освоєння студентами дисципліни «Філософія політики» є їх підготовка до діяльності у суспільно-політичній, соціокультурній, економічній сферах, до реалізації своїх професійних знань в структурах державної влади і управління (державний, регіональний і муніципальний рівні), у діяльності політичних партій і суспільно-політичних рухів, регіональних і міжнародних організацій; розвиток уміння кваліфіковано розбиратися в системі сучасних міжнародних відносин; особливості політичної культури, проблеми сучасної взаємодії влади, бізнесу і громадянського суспільства.

політична-наука

На основі даної дисципліни здійснюється базова підготовка студентів кафедри політичних наук, які навчаються за напрямом підготовки «Політичні науки і регіонознавство», спрямованість «Теорія та філософія політики, історія та методологія політичної науки».

Завдання дисципліни «Філософія політики»:

1. Виявити основні філософські підходи до аналізу політичних процесів;

2. Сформулювати основні проблеми сучасного філософського аналізу політичних процесів;

3. Визначити світоглядні аспекти філософського знання про політику;

4. Дати уявлення про взаємовідносини політичного знання і політичної дії;

5. Виділити загальні підстави і тенденції еволюції політичного буття;

6. Визначити особливості політичного пізнання, політичних цінностей, політичної дії;

7. Здійснити концептуальний аналіз природи влади, держави, суверенітету, базових політичних ідеалів.

Вхідні знання, вміння та компетенції, необхідні для вивчення даного курсу, формуються в процесі вивчення таких дисциплін, як: «Історія і філософія науки», «Теорія політики».

політичні-процеси

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- Здатність здійснювати дослідження концептуальних підстав політичної науки, різноманітних когнітивних і методологічних конструкцій, доктрин і моделей, що розкривають природу, сутнісні, структурно-функціональні та процесуальні властивості політичного життя.

- Знання історичних і сучасних основних тенденцій розвитку світової і вітчизняної політичної думки та вміння використовувати це знання для оновлення та розвитку понятійно-категоріального апарату політології, вдосконалення предмета і методу сучасних політичних досліджень і їх використання у викладацькій діяльності.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні методи науково-дослідної діяльності в обраній професійній області;

- принципи побудови наукового дослідження у відповідній галузі наук, вимоги до оформлення бібліографічного списку і посилань в дослідженні;

- аналітичні можливості різних методів політичного аналізу та прогнозування, найбільш перспективні сфери їх застосування в політичному дослідженні, основні вимоги до формулювання методології наукового дослідження.

-- Вміти:

- аналізувати альтернативні варіанти вирішення дослідницьких і практичних завдань і оцінювати потенційні виграші/програші реалізації цих варіантів;

- при вирішенні дослідницьких і практичних завдань генерувати нові ідеї, що піддаються операціоналізації, виходячи з наявних ресурсів і обмежень;

- обґрунтувати актуальність, новизну, теоретичну і практичну значущість власного дослідження, визначати методологію дослідження, уміти робити висновки з проведеного дослідження і визначати перспективи подальшої роботи, вміти аналізувати зібраний емпіричний матеріал і робити достовірні висновки, відстоювати власну наукову концепцію в дискусії, виступати опонентом і рецензентом наукових робіт, визначати найбільш перспективні напрямки вдосконалення методології власного політичного дослідження, послідовно реалізовувати заявлені методологічні підходи та принципи у власному науковому дослідженні, оформляти результати свого наукового дослідження у відповідності з вимогами до наукових і науково-кваліфікаційних робіт;

- вибирати оптимальну траєкторію здійснення науково-дослідної і навчальної, аудиторної та самостійної роботи студентів, здійснювати експертизу результатів цієї роботи.

-- Володіти:

- вільно орієнтуватися в джерелах та науковій літературі, володіти логікою наукового дослідження, термінологічним апаратом наукового дослідження, науковим стилем викладу власної концепції;

- навичками виявлення, аналізу і критики концептуальних засад політичної науки в минулому і сьогоденні;

- прийомами формулювання організаційних і теоретичних основ власного дослідження (його структурування, обґрунтування його актуальності, мети, завдань, гіпотези, методології), узагальнення його результатів та публічної презентації.

Філософія-політики

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гумницький Г.Н., Зеленцова М.Г., Павлов Ю.М., Смірнов А.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Філософія політики» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!