Роздрукувати сторінку

Філософія наук, як навчальна дисципліна

« Назад

Викладання навчальної дисципліни «Філософія наук» здійснюється в обсязі вимог Освітнього стандарту. Зміст програми визначено загальним розумінням сучасної філософії науки як системи наукового знання особливого типу, що включає основні світоглядні та методологічні проблеми в їх раціонально-теоретичному осмисленні.

Мета курсу – сформувати у студентів систему знань, що відповідає прийнятим стандартам. Курс «Філософія наук» в цьому відношенні вельми специфічний, оскільки філософські проблеми носять вічний характер, і у філософії немає остаточних відповідей, з багатьох проблем ведуться гострі і безперервні дискусії. Філософія науки є відкритою, і безперервно оновлюється системою знання як по відношенню до конкретних наукових дисциплін, так і по відношенню до соціальної і культурної практики.

наукове-знання

Засвоєння курсу передбачає включення студентів в живий філософський дискурс, діалог з великими вченими і мислителями. Сам спосіб вивчення філософії науки покликаний сприяти розвитку свободи мислення і здатності аргументувати свої думки, розуміти стратегії наукового дослідження, напрацьовані в ході історичного розвитку науки. Виклики сучасної техногенної цивілізації вимагають від майбутніх фахівців бути:

а) здатними продукувати нове знання і інтегрувати його згідно з сучасними трендами міждисциплінарного синтезу знання;

б) прогнозувати технологічні ризики і будувати образи бажаного і сприятливого майбутнього, конструювати технічні, економічні, соціальні середовища у відповідності з цими образами.

Головним завданням даного курсу є знайомство студентів з фундаментальними складовими філософії науки: історією виникнення і розвитку наукових програм в контексті розвитку культури й філософії, структурою наукового знання і динамікою його розвитку, факторами соціокультурної детермінації пізнання, науковою етикою, специфікою дисциплінарних і міждисциплінарних досліджень, стратегіями наукового пошуку та наукового дослідження на сучасному етапі розвитку науки.

Кожна тема даної програми супроводжується контрольними запитаннями та завданнями. Підбір цих питань ґрунтується на тому, щоб спонукати студентів оволодіти ефективними методами самостійного наукового дослідження і наукового пошуку.

Філософія-наук

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- історію становлення та розвитку наукових програм, основні методи наукового дослідження і стратегії наукового пошуку, зміст найбільш значущих філософських концепцій як світоглядних регулятивів, що зробили вплив на динаміку наукового знання в його історії і на формування сучасного образу науки;

- основні методи та підходи до пошуку істини, постановки та проведення експериментів емпіричних досліджень, а також побудови логічно несуперечливих і обґрунтованих наукових концепцій;

- основні категорії філософії науки, типологічні характеристики основних концепцій, що описують розвиток наукового знання, форми і методи пізнання, їх еволюцію, співвідношення раціонального та ірраціонального, логіки та інтуїції, відкриття та обґрунтування в науковому пізнанні; розуміти методологічну роль філософського знання.

-- Вміти:

- аналізувати основні проблеми і дискусії про методи і стратегії ведення наукових досліджень та закономірності розвитку науки; критично оцінювати явища і факти псевдонаукових досліджень;

- застосовувати концептуально-понятійний апарат і термінологію філософії науки до власних досліджень;

- використовувати отримані знання для формування ефективних стратегій пошуку і науково-дослідної роботи за своєю науковою спеціальністю;

- застосовувати отримані теоретичні знання в різних формах пошукової діяльності і міжкультурної комунікації.

-- Мати навички (придбати досвід):

- самостійної роботи з найзначнішими творами світової філософської думки і найважливішими працями, в яких викладаються концепції філософії науки (читання, коментування, аналіз текстів);

- діалогу як пошукової, комунікативної та інтелектуальної компетенції в рамках професійних взаємодій;

- виявляти методологічні універсалії та структурні елементи історично сформованих наукових програм в умовах глобалізації;

- оцінювати і філософськи аналізувати динаміку наукового знання.

філософські-проблеми

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Степін В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Філософія наук» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!