Роздрукувати сторінку

Філософія історії, як навчальна дисципліна

« Назад

«Філософія історії» відноситься до розділу дисциплін освітньої складової освітньої програми професійної освіти.

Для успішного вивчення дисципліни необхідні знання та вміння, набуті в результаті освоєння попередніх дисциплін за програмами спеціалітету або магістратури: концепції сучасного природознавства, логіка, історія, право, економіка.

еволюція-людства

Навчальна дисципліна «Філософія історії» становить невід'ємну частину теоретико-методологічної, світоглядної та професійної студентів. Вона призначена для вивчення найбільш загальних, соціально-філософських проблем розвитку всього суспільства – сенсу, цілей, спрямованості та особливостей загального історичного процесу.

Метою викладання курсу навчальної дисципліни «Філософія історії» є глибоке осягнення світоглядних і методологічних засад сутності загального історичного процесу, перспектив історичної еволюції людства, осмислених у ході розвитку соціально-філософської думки людства.

У ході і в результаті вивчення дисципліни студенти повинні набути наступні загальнокультурні компетенції:

-- Знати:

- світоглядні і методологічні основи філософії історії;

- зміст основних етапів розвитку соціально-філософського знання про загальний історичний процес, тенденції і джерела його розвитку, досягнення світової і сучасної соціально-філософської думки;

-- Вміти:

- вільно оперувати соціально-філософськими категоріями;

- ефективно і творчо застосовувати соціально-філософські знання філософії історії в своїй професійній і науково-дослідній діяльності;

історичний-процес

-- Володіти:

- міцними навичками світоглядної та методологічної оцінки актуальних процесів соціально-історичного розвитку в сучасному світі та Україні.

Навчальна дисципліна «Філософія історії» припускає рішення наступних конкретних завдань:

- ознайомлення з предметом і методом філософії історії, становленням і розвитком історіософського знання і його джерелами;

- розгляд сучасних концепцій філософії історії та їх використання в дослідницькій діяльності студентів;

- розширене ознайомлення з глибинними проблемами демократизації історичного процесу, його теоретико-методологічними та організаційно-практичними передумовами;

- поглиблене освоєння економічних, політичних і соціокультурних тенденцій зростаючої взаємозалежності націй і регіонів;

- вивчення питання про сенс світової історії в контексті різних культурних традицій;

- дослідження і теоретичний аналіз досягнень і традицій національних шкіл філософії історії;

- вивчення особливостей розвитку філософсько-історичної думки України, а також ставлення вітчизняної думки до європейської філософії історії;

- аналіз сучасних проблем історичного пізнання, інтерпретації історії та парадигми історичного знання;

- формування і розвиток загальнокультурних компетенцій і навичок наукового аналізу соціально-історичних процесів.

Особливістю вивчення курсу є те, що він вимагає від студентів послідовної, систематичної і цілеспрямованої самостійної роботи з вивчення джерел історіософського знання, оскільки цим самим формується принципове розуміння найважливіших парадигм історичного знання.

Філософія-історії

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Чанишев А.Н., Баткін Л.М., Карсавін Л.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Філософія історії» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!