Роздрукувати сторінку

Етнопедагогіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Етнопедагогіка - вивчає народну традицію навчання і виховання як основу духовного розвитку підростаючого покоління.

Мета дисципліни Етнопедагогіка: формування систематизованого уявлення про народну педагогічну культуру як етнокультурного і етнопсихологічного феномена, її сутність, зміст та особливості функціонування в різних історичних та етнокультурних умовах.

дисципліна-Етнопедагогіка

Завдання дисципліни Етнопедагогіка:

1. сформувати знання про теоретичні основи культурологічного та етнопедагогічного підходів;

2. розвинути вміння з реалізації етнокультурного компонента змісту психолого-педагогічної освіти;

3. актуалізація міжпредметних зв'язків, що сприяють розумінню ролі та місця науки в практичному застосуванні засобів етнопедагогіки в соціально-педагогічній діяльності;

4. формування системи знань і умінь, пов'язаних з практичним застосуванням етнопедагогіки в соціально педагогічній діяльності;

5. стимулювання самостійну роботу з освоєння змісту дисципліни і формування необхідних компетенцій.

Дисципліна «Етнопедагогіка» відноситься до дисциплін по вибором студента. Для вивчення дисципліни необхідні знання законів історичного і суспільного розвитку; соціокультурних закономірностей і особливостей міжкультурної взаємодії; закономірностей освітнього процесу; теорій навчання і виховання.

Студенти повинні вміти вибудовувати соціальні взаємодії з урахуванням етнокультурних і конфесійних відмінностей учасників освітнього процесу; здійснювати збір та первинну обробку інформації, результатів діагностики. У зв'язку з цим студенти для освоєння дисципліни «Етнопедагогіка» використовують знання, вміння, навички, сформовані під час вивчення наступних дисциплін: «Філософія», «Історія», «Культура і міжкультурна взаємодія в сучасному світі», «Теорія навчання і виховання», «Історія педагогіки та освіти».

«Етнопедагогіка» є попередньої дисципліною для вивчення наступних дисциплін: «Полікультурна освіта», «Соціалізація особистості», «Основи організації роботи з дітьми у позаурочний час», «Толерантне виховання школярів у поліетнічному середовищі», «Соціально-педагогічна робота з дітьми - мігрантами», проходження психолого-педагогічної практики.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

а) Знати:

• основні поняття етнопедагогіки, взаємозв'язки з педагогікою, психологією і етнографією;

• шляхи розвитку етнопедагогіки;

• особливості функціонування народної педагогічної культури в різних історичних та етнокультурних умовах;

• вплив традиційних систем виховання і соціалізації на розвиток особистості в різних етнічних культурах.

б) Вміти:

• порівнювати і узагальнювати етнографічний матеріал;

• аргументувати і здійснювати психолого-педагогічний аналіз процесу навчання з позицій етнопедагогічного підходу;

• планувати соціально-педагогічну роботу в поліетнічному середовищі;

в) Демонструвати здатність і готовність:

• брати участь в роботі з учнями щодо формування у них духовних, моральних цінностей і патріотичних переконань на основі культурологічного та етнопедагогічного підходів;

• до соціально виховної діяльності з урахуванням етнокультурних особливостей учнів;

• до постійної самоосвіти і підвищення професійної кваліфікації.

Володіти: прийомами і способами обліку і реалізації національних та регіональних традицій в соціально-педагогічної діяльності.

Етнопедагогіка

Таким чином, дана дисципліна розкриває народні уявлення про процес виховання і освіти.

На сайті центру Курсовікс ви можете купити дипломну роботу або анотацію з курсу Етнопедагогіка. Ми гарантуємо якість, відповідність роботи всім вимогам і вашим власним побажанням.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!