Роздрукувати сторінку

Усний двосторонній переклад, як навчальна дисципліна

« Назад

«Усний двосторонній переклад» знайомить студентів зі специфікою роботи професійних перекладачів. Освоєння дисципліни «Усний двосторонній переклад» повинно передувати освоєнню професійного курсу «Синхронний переклад».

В рамках курсу передбачені тільки практичні заняття, де студенти повинні придбати професійні навички усного послідовного перекладу з англійської мови на українську і з української на англійську.

робота-перекладача

Мета вивчення дисципліни «Усний двосторонній переклад» полягає в формуванні у студентів систематизованих уявлень про роботу перекладача, формування мовної і комунікативної компетенції, а також у навчанні різних видів усного перекладу.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатність сприймати на слух автентичну мову в природному для носіїв мови темпі, незалежно від особливостей вимови і каналу мовлення (від живого голосу до аудіо - і відеозапису);

- здатністю застосовувати методику орієнтованого пошуку інформації в довідковій, спеціальній літературі та комп'ютерних мережах;

- здатністю застосовувати перекладацькі трансформації для досягнення необхідного рівня еквівалентності та репрезентативності при виконанні всіх видів перекладу;

- здатність правильно використовувати мінімальний набір перекладацьких відповідностей, достатнього для якісного усного перекладу;

- здатністю володіти основами застосування скороченого перекладацького запису при виконанні усного двостороннього перекладу;

- здатністю проявляти психологічну стійкість у складних і екстремальних умовах, в тому числі швидко переключаючись з одної робочої мови на іншу.

Усний-двосторонній-переклад

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати: орфографічну, орфоепічну, лексичну і граматичну норми досліджуваної мови; регістри мови; лінгвістичні маркери соціальних стосунків.

- Вміти: здійснювати усний переклад текстів різного ступеня складності; правильно оформлювати текст перекладу відповідно до норм, узусу і типології текстів мовою перекладу; поглибити і розширити культурний фонд знань; вміти пояснювати стилістичні особливості тексту і способи їх перекладу; здійснювати перекладознавчий аналіз тексту; визначати мету перекладу, характер його рецепторів і тип перекладного тексту.

Вміти вибирати загальну стратегію перекладу з урахуванням мети і типу оригінального тексту; вміти здійснювати усний переклад текстів в рамках позначеної тематики різного ступеня складності, використовуючи основні способи і прийоми досягнення смислової, стилістичної і прагматичної адекватності; вміти професійно користуватися словниками, довідниками, банками даних і іншими джерелами додаткової інформації; вміти користуватися при перекладі диктофоном і комп'ютером.

Вміти використовувати отримані знання у професійній діяльності; вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою на громадсько-політичні, спеціальні та побутові теми в різних ситуаціях спілкування, вести бесіду, вільно розуміти на слух іншомовну мову у всіх її соціальних і регіональних варіантах, безпосередньому спілкуванні в різних ситуаціях і через технічні засоби.

- Володіти: всіма видами мовленнєвої діяльності англійською мовою; навичками роботи на комп'ютері та пошуку інформації в глобальній інформаційній мережі Інтернет; методами порівняння мовної картини світу носіїв рідної та виучуваної мов; нормами етикету, прийнятими в країнах досліджуваної мови; всіма регістрами спілкування (офіційним, неофіційним, нейтральним); навичками саморедагування.

усний-переклад

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Латишев Л.К., Рецкер Я.І., Чужакін А., Петренко К. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи реферат з курсу «Усний двосторонній переклад» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!