Роздрукувати сторінку

Дефектологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дефектологія є комплексною науковою дисципліною, що вивчає особливості розвитку дітей з фізичними і психічними вадами та закономірності їх виховання і навчання. Вітчизняна дефектологія завдяки досягненням теорії і практики, багаторічному унікальному досвіду роботи з аномальними дітьми займає провідні позиції у світовій науці. Знайомство з курсом «Дефектологія» долучить студентів до досягнень і традицій української дефектології.

Зміст курсу «Дефектологія» є логічним продовженням і поглибленням знань, отриманих в результаті опанування дисциплін «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Клінічна психологія», «Педагогіка». Вивчення основ дефектології є невід'ємною частиною академічної підготовки психолога в університеті, важливою складовою його професійної компетенції, професійного самовизначення.

аномальний-розвиток

Мета курсу «Дефектологія» - сприяти формуванню у студентів наукового світогляду, озброїти знанням основних закономірностей аномального розвитку та особливостей виховання і навчання аномальних дітей.

Дисципліна спрямована на вирішення наступних професійних завдань:

1) в області корекційно-педагогічної діяльності:

- компенсація і корекція порушень у розвитку в умовах особистісно-орієнтованого підходу до освіти та розвитку осіб з обмеженими можливостями здоров'я;

- вивчення, розвиток, абілітація, реабілітація та соціальна адаптація осіб з обмеженими можливостями здоров'я як в спеціальних (корекційних) дошкільних освітніх установах і загальноосвітніх закладах, так і в умовах структур охорони здоров'я, соціальних структур, в тому числі і в освітніх установах, що реалізують програми спільного (інтегрованого) навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я і дітей, що нормально розвиваються;

2) в області діагностико-консультативної діяльності:

- психолого-педагогічне вивчення особливостей психофізичного розвитку та освітніх можливостей осіб з обмеженими можливостями здоров'я;

3) в області дослідницької діяльності:

- збір, аналіз та систематизація інформації у сфері професійної діяльності;

- вибір та обґрунтування освітньої програми, навчально-методичного забезпечення;

- планування корекційно-розвиваючої роботи з урахуванням специфіки освітньої програми та структури порушення.

4) в галузі культурно-просвітницької діяльності:

- пропаганда толерантного ставлення до осіб з обмеженими можливостями здоров'я серед широкої громадськості.

Дефектологія

Дисципліна «Дефектологія» орієнтує на корекційно-розвиваючі види професійної культури, формує культурно-історичний підхід до формування професійних компетенцій в процесі вивчення клінічних аспектів дисципліни; розкриває сучасні підходи до інклюзивної освіти в процесі вивчення спеціальних дисциплін; вивчає причини виникнення (біологічні та соціальні) та клініко - психологічних проявів дизонтогенеза; розкриває значення вікового фактора в резидуальній патології; формує підходи до спільного використання клініко-психолого-педагогічної допомоги в корекційній роботі.

Базовий рівень знань студенти отримують також в процесі вивчення курсу «Вікова анатомія, фізіологія і гігієна», тому при вивченні курсу «Дефектологія» студенти спираються на вже сформовану систему знань про анатомо-фізіологічний рівень нормального розвитку і здатні визначати спадкові особливості дитячого організму, що дає можливість використовувати в корекційному процесі сучасні корекційні і терапевтичні методи роботи.

Знання «Дефектології» необхідні при вивченні дисципліни «Педагогіка і психологія інклюзивної освіти».

Компетенції студентів, що формуються в результаті освоєння дисципліни:

- знати основні закономірності розвитку мозку як бази формування психічних процесів і механізмів його організації адаптивної поведінки на різних етапах онтогенезу;

- термінологічний апарат дефектології, взаємодію медичної та педагогічної науки, проблеми перегляду ставлення суспільства до осіб з обмеженими можливостями життєдіяльності та здоров'я;

- вміти оцінювати адекватність методів і умов навчання і виховання з функціональними можливостями дитини та їх впливу на зростання, розвиток і здоров'я дітей;

- володіти технологіями психодіагностичної та психокорекційної роботи з дітьми та підлітками, методами профілактики порушень різного ґенезу.

Результатом системної інтеграції дисциплін «Клінічна психологія дітей і підлітків» і «Дефектологія» є вивчення закономірностей онтогенезу і дизонтогенезу з точки зору мозкової організації психічних процесів, а також вміння забезпечувати доцільну побудову навчально-виховного процесу, вибір адекватних засобів, методів і умов навчання.

Набір знань про біологію людини, про її місце в природі, спорідненості з іншими біологічними об'єктами відіграє важливу роль у формуванні природно-наукового світогляду у студентів.

У процесі навчання необхідно виховати чітке уявлення про те, що людина відрізняється від тварин на рівні вищих форм організації поведінки і психічної діяльності, але в той же час її біологічна природа, що реалізується на рівні первинних фізіологічних реакцій, залишається необхідною складовою частиною життя, і в ряді випадків, що особливо характерно для дітей з інтелектуальною недостатністю, виявляється в індивідуальному розвитку і соціальної адаптації.

розвиток-дітей

В результаті проходження курсу «Дефектологія» студенти повинні вільно володіти основними поняттями і термінами:

- аномальний дитина;

- аномальний розвиток;

- дизонтогенез, дизонтогенії;

- дефект, первинний і вторинний дефект;

- дефіцитарний дизонтогенез;

- компенсація, декомпенсація;

- соціальна адаптація;

- розумова відсталість;

- органічне ураження ЦНС;

- синдром олігофренії;

- ідіотія, імбецильність, дебільність.

Таким чином, якщо Вам потрібно в найкоротші строки виконати магістерську роботу або статтю з курсу «Дефектологія», а Ви занурені в навчання і часу немає, звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!