Роздрукувати сторінку

Антична історія, як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальність програми обумовлена тим, що в даний час особлива увага приділяється підготовці випускника. Освоєння історії античного світу, крім того, передбачає постійну роботу з вивчення та аналізу світоглядних, соціальних і особистісно-значущих проблем, розвиток здібності публічно представляти власні і вже відомі наукові результати. Це, в свою чергу, розвиває навички міжособистісного спілкування і міжособистісних відносин, сприйняття особистості іншої людини, здатності протистояти ідеологічному маніпулюванню, що отримає подальший розвиток на будь-яких заняттях професійного циклу і під час навчальних і виробничих практик.

Вивчення історії стародавнього світу в рамках бакалаврату передбачає попереднє елементарне знайомство студента з світовою історією, знання основних фактів і подій стародавньої історії, імен історичних діячів та їх ролі в історичному процесі. На цій базі передбачається вивчення історії стародавнього світу на більш високому рівні, осмислення процесів і подій у їх динаміці та взаємозв'язку; вдосконалення здатності знаходити, аналізувати і контекстно опрацьовувати історичну інформацію з різних джерел, які володіють теоретичними та практичними навичками з надання інформаційних, комунікаційних, аналітичних, консультаційних, освітніх та інших послуг організаціям і приватним особам, що потребують комплексної систематизованої інформації про зарубіжні країни і регіони.

Антична-історія

Цілями освоєння дисципліни «Антична історія» є:

1) Освітня:

Вивчення основних етапів соціально-економічного, політичного і культурного розвитку древнього світу, імена видатних давніх політиків, полководців, діячів культури, найважливіших дат, подій, понять з історії стародавнього світу, основних досягнень древніх цивілізацій в сфері культури і релігії, значення історичної та культурної спадщини стародавнього світу для світової історії і культури.

2) Розвиваюча:

Вивчення даної дисципліни покликане сприяти формуванню у студентів умінь аналізувати письмові історичні джерела, порівнювати висновки різних дослідників щодо конкретної проблеми, формулювати питання по темі, аргументовано відповідати на них, складати план відповіді по темі.

3) Виховна:

Вивчення даної дисципліни покликане сприяти вихованню у студентів-істориків толерантного ставлення до особливостей культури, релігії, традицій народів стародавнього світу і дбайливого ставлення до світової культурної спадщини.

Курс «Антична історія» має логічний і змістовно-методичний взаємозв'язок з наступними дисциплінами (модулями):

1) Обов'язкові дисципліни: «Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII століття», «Історія середніх віків»;

2) Дисципліни за вибором: «Культура античності і латинська мова», «Основи археології», «Громадянин, громадянська громада і держава в стародавньому Римі: ідеали та реальність», «Джерелознавство», «Релігійність в суспільствах старовини і середньовіччя», «Античне суспільство в пам'ятках матеріальної культури та письмових джерелах», «Античне суспільство очима сучасників та істориків», «Політико-правова думка античності та середньовіччя».

історичні-джерела

В процесі вивчення даної дисципліни у студента формуються компетенції:

-- Здатність аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку для формування патріотизму і громадянської позиції.

У процесі формування компетенції студент повинен демонструвати наступні результати навчання:

- знати: основні етапи соціально-економічного, політичного і культурного розвитку древнього світу, імена видатних давніх політиків, полководців, діячів культури;

- уміти: аналізувати письмові історичні джерела, порівнювати висновки різних дослідників щодо конкретної проблеми;

- володіти: навичками підготовки та виступу з усними повідомленнями на задану тему з використанням наукової літератури.

-- Готовність реалізовувати освітні програми з предметів відповідно до вимог освітніх стандартів.

У процесі формування компетенції студент повинен демонструвати наступні результати навчання:

- знати: найважливіші дати подій, поняття з історії стародавнього світу;

- вміти: формулювати питання по темі, аргументовано відповідати на них, складати план відповіді по темі;

- володіти: розумінням причинно-наслідкових зв'язків в історичному процесі на прикладі історії стародавнього світу.

-- Здатність вирішувати завдання виховання та духовно-морального розвитку учнів у навчальній та позанавчальній діяльності.

У процесі формування компетенції студент повинен демонструвати наступні результати навчання:

- знати: основні досягнення стародавніх цивілізацій в сфері культури і релігії;

- вміти: давати етичну оцінку найважливіших подій, персоналій стародавнього світу;

- володіти: толерантним ставленням до особливостей культури, релігії, традицій народів стародавнього світу.

історія-стародавнього-світу

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Данилова В.Ю., Кулікова Ю.В., Попов В.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи презентацію з курсу «Антична історія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!