Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Аналіз художнього твору і принципи художньої критики

Аналіз художнього твору і принципи художньої критики, як навчальна дисципліна

« Назад

Критика двоєдина за своєю природою. У деяких функціях, особливостях і засобах вона є літературою, а в інших – наукою. Художня критика є складовою частиною художнього процесу, вона виростає з нього, на основі його власних запитів і на основі соціальних особливостей споживання мистецтва суспільством. Критика є корелятом в саморегульованій системі взаємодії мистецтва та суспільства. Подібне явище не вкладається в сферу суто наукового пізнання.

Результати художнього освоєння світу, на відміну від наукового, як правило, відразу націлені на сприйняття масовою аудиторією і, головне, вони ніяк не можуть бути експериментально перевірені. Як тільки мистецтво стало доступне широким верствам публіки, так відразу загострилася необхідність у художній критиці як спеціальній сфері, «прикордонної» між наукою і мистецтвом. У філософії критика не виділяється в особливу сферу діяльності. Критична форма філософствування є лише певним жанром власне філософського дослідження, який не виділяється в особливу область діяльності, як це відбувається з мистецькою критикою по відношенню до мистецтва.

Аналіз-художнього-твору-і-принципи-художньої-критики

Художня критика являє собою метапозицію по відношенню до мистецтва. Вона двоїста за своєю природою. Одними своїми властивостями – формою вираження думки, включеністю в художній процес, - критика споріднена літературі, іншими властивостями – способом мислення, опорою на методологію, наявністю власного категоріального апарату – науці.

Літературно-художня критика, що входить в професійний цикл, варіативної частини державного освітнього стандарту за напрямом Педагогічна освіта, призначена для ознайомлення майбутніх бакалаврів з творчістю видатних представників літератури, їх естетичною, філософською та літературною позицією; для формування в учнів цілісного уявлення про основні етапи становлення літератури.

Зміст дисципліни логічно взаємопов'язаний з теоретичними і фактичними знаннями, одержуваними при вивченні інших предметів літературного напрямку. Вивчення даної дисципліни базується на освоєнні студентами дисциплін базової частини гуманітарного, соціального та економічного циклу «Історія», «Філософія», «Українська мова і культура мови», «Країнознавство», «Фонетика», «Стилістика»; «Українська література».

Приступаючи до вивчення дисципліни «Аналіз художнього твору і принципи художньої критики», майбутній бакалавр повинен знати основи історії світової культури, культурогенезу; всесвітньої історії; впливу історичних подій на духовне і культурне життя народу; естетики, вчення про красу; етики; моральний ідеал в літературі; літературознавство; основні поняття, жанри, форми, літературні течії, методи відображення дійсності; літературні традиції, народність; зв'язки літератури з філософією та громадськими ідеями.

роль-художньої-літератури

Курс «Аналіз художнього твору і принципи художньої критики» передбачає удосконалення та розвиток вже наявних у студентів знань з історії західноєвропейської культури. В рамках курсу відбувається формування літературознавчих навичок аналізу творчості письменників та їх інтерпретації художніх текстів. Таким чином, курс систематизує, узагальнює і розширює знання студентів, удосконалює вміння самостійно мислити і робити аргументовані висновки. Освоєння даної дисципліни необхідно для якісного виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Цілями освоєння дисципліни «Аналіз художнього твору і принципи художньої критики» є: дати уявлення про особливості літературного процесу, оволодіти сучасними методами історико-літературного дослідження, аналізу, інтерпретації і оцінки літературних явищ у широкому історичному і культурному контекстах, розглянути роль художньої літератури у культурі країн основної досліджуваної мови, формування у студентів системи наукових знань в галузі теорії та історії літератури, про сучасний стан і перспективи розвитку філології.

Професійні цілі опанування дисципліни «Аналіз художнього твору і принципи художньої критики»: озброєння студентів основними знаннями, уміннями і навичками в галузі теорії та історії літератури, філологічного аналізу і інтерпретації тексту з використанням традиційних методів і сучасних інформаційних технологій.

Завдання дисципліни:

- показати зв'язок літератури з суспільним життям країни досліджуваної мови;

- познайомити студентів з основними ідеями та літературними методами, формами відображення дійсності і жанрами;

- формувати вміння і навички історико-генетичного, порівняльно-історичного і системного підходу у процесі вивчення творчості письменників і їх творів.

Випускник повинен володіти наступними загальнокультурними / професійними компетенціями:

- володінням культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

- готовністю використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання для визначення та вирішення дослідницьких завдань в галузі освіти;

- здатність до підготовки і редагування тексту професійно і соціально значущого змісту.

художня-критика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Л. Скорина, Р. Гром’як, М. Бахтін та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Аналіз художнього твору і принципи художньої критики» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!