Роздрукувати сторінку

Історико-педагогічні аспекти формування вищої економічної школи в Словаччині

« Назад

Інтеграційні процеси в Європі зумовлюють необхідність пошуку ефективних механізмів входження інших держав, в тому числі України, в єдиний європейський простір. Освітня сфера є однією з найбільш важливих в об’єднавчому процесі з європейською спільнотою. «У ситуації всесвітньої рецесії, яка впливає на рівень працевлаштування, освіта є істотною інвестицією для відповіді на технологічні та демографічні зміни, що змінюють ринки праці».

Історико-педагогічні аспекти формування освіти в Словаччині

Зазначимо, що Словаччина до 1918 р. була частиною Австро-Угорщини. Поразка останньої в Першій світовій війні призвела до практичної реалізація планів чеських і словацьких політичних кіл щодо утворення спільної держави. На початку листопада 1918 р.

Національний комітет у Празі проголосив створення самостійної Чехословацької Республіки і заявив про тимчасове взяття на себе функцій вищого органу влади в країні, оскільки 30 жовтня в м. Мартін Словацька національна рада, яка була створена у вересні 1918 р. як вищий орган Словаччини, проголосила про відділення Словаччини від Угорщини і входження до єдиної Чехословацької Республіки.

Новопостала Чехословаччина складалася з двох різних частин: більш розвинених чеських земель з промисловими традиціями і менш розвиненої, сільськогосподарсько орієнтованої Словаччини. Підкарпатська Русь, що займала українські землі Закарпаття, економічно на початку ХХ ст. була вкрай бідною. Впродовж 1918–1938 рр. рівень розвитку в Словаччині та Підкарпатській Русі (Карпатській Україні) покращився, однак частка їх в загальному обсязі промислового виробництва і сукупного доходу Чехословаччини збільшилася ненабагато. У 1946 р. територія Підкарпатської Русі увійшла до УРСР в складі Радянського Союзу.

Основні показники виробництва і споживання на душу населення в Словаччині у так званий соціалістичний період досягли рівня, близького до Чехії. Зрозуміло, що пріоритетним у розвитку Чехословаччини на початку ХХ ст. стало питання економіки. Та особливої уваги надавалося питанням освіти. Відкривалися нові школи, професійні училища, ВНЗ. З розвитком державності та економіки країни поступово формувалася словацька економічна школа.

Зазначимо, що передумовою розвитку словацької економічної думки на початку ХХ ст. булла діяльність економістів часів Австро-Угорщини.

Одним з яскравих представників економічної думки, що мав неабиякий вплив на формування не тільки словацької, а й української та російської економічних шкіл, був Михайло Андрійович Балудянський (1769–1847). Він є автором восьми томів праць, що пов’язані з розглядом національної економіки і які вивчали студенти університетів Відня і Будапешта.

Випускник Королівської академії правознавства в Кошице М. Балудянський продовжив навчання у Віденському університеті. Після закінчення вищих студій обійняв викладацьку посаду в Надьварадській академії, невдовзі захистив докторську дисертацію і став деканом Пештського університету. В 1804 р. на запрошення міністерства освіти Росії переїхав у Санкт-Петербург. В Імператорському педагогічному інституті М. Балудянський викладав політичну економію, фінанси і дипломатику.

Відомим політичним діячем та автором багатьох наукових праць з питань економіки на початку ХХ ст. у Словаччині був Корнель Стодола (1866–1946). Він навчався в гімназіях міст Лученець, Кежмарок, Братислава, Пряшів. Активно займався політикою, як член Словацької національної ради брав активну участь у формуванні Чехословацької держави в 1918 р. Та підписанні Мартінської декларації. Будучи членом Ради фінансових закладів Словаччини, К. Стодола мав можливість бачити проблеми фінансової системи краю. Оскільки, на його думку, виявляється дисбаланс між банками та малими кооперативними фінансовими установами, необхідно створити для фермерів взаємну ощадну касу.

В 1923 р. за його ініціативою та сприянням була сформована Спілка ремісників і кредитних установ Словаччини та Підкарпатської Русі. Надавав важливого значення оперативній інформації, з цією метою заснував журнал «Економічний огляд» («Hospodářské rozhľady»). Крім того, що К. Стодола був досвідченим економістом, він брав активну участь у розвитку фізичної культури, туризму і спорту в Словаччині, передусім серед шкільної та студентської молоді.

Найкращим представником словацької економічної думки та прихильником розвитку вищої професійної освіти в Словаччині на рубежі ХІХ–ХХ ст. вважається Мілан Ходжа (1878–1944) – філософ, юрист, економіст. Він отримав вищу освіту в Будапешті та Відні. Після створення Чехословаччини був одним з політичних лідерів Словаччини, а також лідером Словацької селянської партії. М. Ходжа неодноразово займав провідні пости в чехословацькому уряді: міністр уніфікації права (1919–1920), міністр сільського господарства (1922–1925, 1932–1934) міністр освіти (1926–1929), прем’єр-міністр (1935–1938).

Він був одним з небагатьох політиків Європи, які висловлювали думку про небезпеку для світу як російського більшовизму, так і німецького націонал-соціалізму. Провідною ідеєю його політичного бачення було створення певного політичного й економічного бар’єру між цими політичними течіями, в зв’язку з чим висловлював необхідність більш тісної співпраці між країнами Центральної Європи. В 1936 р. ця ідея (так званий «план Ходжі») була використана у створенні єдиного економічного простору в цьому регіоні, де були усунені тарифні бар’єри і створена зона вільної торгівлі від Ґданська до Салонік. М. Ходжа видав такий план як ініціативу Чехословаччини, яка прагне довести світові свої традиції демократії та громадянських свобод заради економічного прогресу. Фактично у цей час уже визрівала ідея єдиного європейського економічного простору.

Вища економічна школа з кінця 1990-х років активно включилась у впровадження ідей Болонського процесу. Вона надає освіту за трьома рівнями: бакалаврський, інженерний, докторський. Освітні програми, як правило, починаються з програми бакалавра, навчання за якою триває 6 семестрів, після чого – програма підготовки магістра протягом 4 семестрів. Випускники ВНЗ отримують спеціальність «інженер» або науковий ступінь «магістр», що дозволяє продовжити навчання за докторською програмою.

З метою реалізації завдань Болонського процесу щодо освіти дорослих, освіти впродовж усього життя, пріоритетного розвитку інноваційно-технологічних досліджень словацькі ВНЗ активно співпрацюють з провідними науковими установами: Інститутом словацької та світової економіки АН Словаччини, Інститутом прогнозування АН Словаччини; Інститутом проблем інформатики і статистики (Інфостат), що спеціалізується на прогнозуванні макроекономічних тенденцій. До речі, Інфостат був заснований на підставі угоди між Чехословаччиною та ООН в рамках програми розвитку співробітництва. На сучасному етапі Інфостат є агентством Словацького статистичного Officeand, де працює майже 140 осіб. Основним інформаційним продуктом є формування короткострокових прогнозів розвитку словацької економіки, що використовується як для прогнозування розвитку підприємницької діяльності, так і для розробки програм регіонального та державного розвитку, формування освітніх програм тощо.

формування вищої економічної школи в Словаччині

Вартий уваги досвід Центру економічного та соціального аналізу, який заснувала группа економістів і соціологів з ліберальними цінностями і більш відомий як MESA-10. Він є незалежною, неурядовою та некомерційною організацією, основна мета якої полягає у підтримці вільної ринкової економіки, принципів і цінностей – таких, як вільна конкуренція, рівність можливостей, свобода підприємництва, недоторканність приватної власності, відкритості економіки. Щомісячні доповіді про розвиток словацької економіки та наукові розробки широко використовуються міжнародними і місцевими аналітиками. Прикладом цього є аналіз конкурентоспроможності Закарпатської обл. України, що дає змогу потенційним міжнародним інвесторам визначатися з можливістю науково-технологічної співпраці в цьому регіоні.

У Словаччині активно функціонують громадські організації, які займаються проблемами економіки і часто дають актуальний інформаційний продукт, який використовується державними і науковими інституціями. Такими є Федерація асоціацій роботодавців, Центр економічного розвитку, Центр наукової та технічної інформації, Інститут економічних і соціальних реформ, Організація економічного співробітництва та розвитку.

Словацьке агентство інвестицій та розвитку торгівлі. Діяльність цих організацій сприяє розвитку системи бізнес-консультування, проведення семінарів, конференцій на національному та міжнародному рівнях, розвитку словацької економіки і зниженню рівня безробіття, підтримки експортної діяльності словацьких компаній та управління структурних фондів ЄС, формуванню джерел економічної інформації, що в умовах глобалізації та інтеграції є надзвичайно важливим.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!