Роздрукувати сторінку

Фінансовий і валютний дилинг, як навчальна дисципліна

« Назад

Дилинг – один з видів комерційних угод, суть яких - проведення операцій з різними активами. Основна мета – отримання доходу на різниці вартості покупки і продажу активу.

Валютний дилинг - це спекулятивна діяльність учасників фінансового ринку (дилерів, трейдерів, інвесторів), пов'язана з управлінням власними або залученими грошовими ресурсами (капіталом).

дилинг

Мета дисципліни: формування у студентів глибоких теоретичних знань про економічну сутність та розвиток валютного дилингу як однієї із сфер міжнародних економічних відносин, розуміння функціональних основ роботи учасників глобального валютного ринку; придбання навичок практичної діяльності у професійній сфері.

Завдання дисципліни: визначити місце та значення валютного дилингу в системі валютних відносин і на глобальному фінансовому ринку, вивчити виникнення і еволюцію валютного дилингу, загальну характеристику міжнародного ринку FOREX, особливості формування валютних курсів, види валютних курсів, методи використання похідних інструментів для захисту від мінливості валютних курсів.

Програма дисципліни передбачає вивчення механізмів укладання обмінних операцій на міжнародному валютному ринку, особливостей організації діяльності різних учасників цього ринку, теоретичні та практичні питання створення системи хеджування валютних ризиків.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатність розробити і обґрунтувати фінансово-економічні показники, що характеризують діяльність комерційних та некомерційних організацій різних організаційно-правових форм, включаючи фінансово-кредитні, органів державної влади і місцевого самоврядування та методики їх розрахунку;

- здатність провести аналіз і дати оцінку існуючим фінансово-економічним ризикам, скласти й обґрунтувати прогноз динаміки основних фінансово-економічних показників на мікро-, макро- і мезо-рівні;

- здатність дати оцінку поточної, коротко - і довгострокової стійкості організації, в т. ч. кредитної;

- здатність запропонувати конкретні заходи щодо реалізації розроблених проектів і програм;

- здатність оцінювати фінансову ефективність розроблених проектів з урахуванням оцінки економічних ризиків і фактора невизначеності;

- здатність здійснити розробку бюджетів і фінансових планів організацій, включаючи фінансово-кредитні, а також розрахунків до бюджетів бюджетної системи України;

- здатність обґрунтувати на основі аналізу економічних ризиків стратегію поведінки економічних агентів.

Фінансовий-і-валютний-дилинг

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати термінологію сфери валютного дилингу, зміст і значення операцій валютного дилингу, специфіку і правила роботи трейдерів з валютними позиціями, виникнення та еволюцію ринку FOREX, стратегії дій трейдерів;

- вміти використовувати і розуміти форми запису валютних курсів (валютні котирування); застосовувати методи фундаментального аналізу валютних курсів; виявляти чинники, що впливають на валютний курс; користуватися демонстраційною версією торгівлі на ринку FOREX;

- володіти інструментальними засобами технічного аналізу валютних курсів, навичками практичної роботи з телекомунікаційною мережею REUTERS-DEALING, методами аналізу валютних курсів.

Викладання дисципліни передбачає наступні форми організації навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари, консультації, самостійна робота студентів.

Програмою дисципліни передбачені такі види контролю: поточний контроль успішності у формі перевірки рефератів та домашнього завдання, проміжний контроль у формі тестування, рубіжний (разовий) контроль у формі іспиту.

фінансово-економічні-показники

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гусаков Н. П., Бєлова І. Н., Стреніна М. А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Фінансовий і валютний дилинг» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!