Роздрукувати сторінку

Управління якістю, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Управління якістю» входить у навчальний план «Менеджмент організації» як спеціальна дисципліна в відповідності з вимогами Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за даною спеціальністю.

Мета, завдання та предмет дисципліни «Управління якістю» визначені у відповідності з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти.

рівень-якості

Метою дисципліни «Управління якістю» є навчання студентів змісту категорії якості як об'єкта управління, методологічним основам управління якості. Велика увага приділяється методам оцінки якості. Отримані знання дозволять грамотно і кваліфіковано аналізувати і оцінювати рівень якості продукції та послуг.

Предметом дисципліни є придбання студентами необхідних всебічних знань у питаннях управління, які допомогли їм добитися успіху в конкурентному середовищі на споживчому ринку.

Наявність стійких знань в області управління організацією дає можливість значно підвищити ефективність її функціонування на споживчому ринку в умовах сформованої в Україні жорсткої конкуренції.

Завдання у процесі вивчення дисципліни:

- дати знання теоретичних основ в області забезпечення якості та управління якістю продукції;

- навчити організовувати роботу по забезпеченню якості продукції шляхом розробки і впровадження систем якості відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів;

- дати практичні рекомендації щодо забезпечення ефективного функціонування і вдосконалення систем якості;

- ознайомити з сучасною практикою відносин постачальників і замовників в області якості і основними нормативними документами з правових питань в області якості.

управління-організацією

Вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду управління якістю, принципів системи тотального управління якістю, новітніх досягнень в області міжнародної стандартизації та сертифікації дозволять студентам активно вирішувати управлінські завдання для підвищення конкурентоспроможності підприємств різних видів діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- методологію і термінологію управління якістю і надійністю складних техногенних систем;

- рекомендації українських і міжнародних стандартів серії з забезпечення якості продукції;

- особливості існуючих систем управління та забезпечення якості, еволюцію та основні етапи розвитку менеджменту якості та загального менеджменту;

- сучасні методи прогнозування і забезпечення заданого рівня якості продукції складної техногенної продукції, які використовуються на різних етапах її життєвого циклу: від етапів її проектування, розробки і створення дослідних зразків до серійного виробництва і експлуатації;

- процедури сертифікації продукції і систем управління якістю.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- використовувати ймовірносно-статистичні методи оцінки рівня якості складних техногенних систем і зміни якості у процесі їх експлуатації на різних етапах життєвого циклу;

- правильно робити вибір ймовірнісно - статистичних законів розподілу для коректних оціночних розрахунків рівня якості і надійності роботи різних техногенних систем;

- використовувати методи забезпечення заданої якості і надійності складних техногенних систем на різних етапах - від проектування до серійного виробництва продукції;

- застосовувати методи забезпечення заданої якості і надійності складних техногенних систем на різних етапах: від проектування до серійного виробництва продукції;

- проводити структурний та функціональний аналіз якості складних техногенних систем з різними схемами побудови з використанням імовірнісних методів;

- застосовувати існуючі методи прогнозування при оцінці якості та експлуатаційного ресурсу складних техногенних систем;

- проектувати системи управління якістю продукції, планувати організацію заходів і робіт по забезпеченню заданого рівня якості продукції на підприємстві та щодо усунення виникаючих дефектів.

Управління-якістю

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Огвоздін В.Ю., Мішин В.М., Мельников В.П. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи тези з курсу «Управління якістю» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!