Роздрукувати сторінку

Управління капіталом підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

Дана дисципліна розкриває систему відносин в рамках процесу управління капіталом, які опосередковує фінансово-господарську діяльність підприємств у ринкових умовах.

Мета курсу полягає у набутті студентами теоретичних знань з управління капіталом у процесі здійснення господарської діяльності підприємствами. Вивчення теорії поєднується з формуванням навичок аналітичної роботи під час проведення семінарських занять (розв'язування задач), переддипломної практики та підготовки дипломних робіт.

сутність-капіталу

Метою дисципліни є освоєння знань про сутність капіталу як економічної категорії, вироблення вміння оцінювати ефективність його використання господарсько-економічної діяльності та базових навичок управління капіталом в умовах вітчизняних галузевих ринків.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Управління капіталом підприємств" є:

- формування у студентів знань у галузі термінології, методів і методології дисципліни;

- оволодіння студентами сутності, особливостей і технікою розрахунку вартості капіталу і окремих його джерел;

- вивчення поняття структури капіталу, оволодіння методикою аналізу і вибору оптимальної структури капіталу;

- освоєння студентами сутності й особливостей розрахунку середньозваженої вартості капіталу;

- розкриття аспектів управління ціною капіталу підприємства;

- формування умінь щодо управління власним та позиковим капіталом підприємства.

управління-капіталом

Дана навчальна дисципліна включена в розділ «Менеджмент» і належить до обов'язкових дисциплін.

Дисципліна базується на знаннях, набутих у процесі опанування дисциплін "Фінансовий менеджмент", "Бухгалтерський облік", "Фінанси і кредит", "Мікроекономіка", "Бізнес-планування" та інших економічних дисциплін.

У результаті освоєння дисципліни студент: повинен демонструвати здатність і готовність визначати оптимальну структуру капіталу компанії, розраховувати різні види вартості компанії, приймати управлінські рішення на основі розрахунку середньозваженої ціни капіталу компанії і ефекту фінансового важеля, застосовувати комп'ютерні технології і програмні продукти для визначення оптимальної структури капіталу.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен знати: зміст і значення базисних понять і категорій: капітал, основний капітал, оборотний капітал, ціна капіталу, ціна власного капіталу, позикового ціна капіталу, ціна залученого капіталу, власний капітал, ефект фінансового левериджу, структура капіталу, чиста вартість цілісного майнового комплексу, вартість, грошовий потік, фінансування капітального будівництва, позичальник, інвестор.

Управління-капіталом-підприємства

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Акулов В. Б., Шапкін В.А., Лукасевич І.Я. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Управління капіталом підприємства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!