Роздрукувати сторінку

Ціноутворення, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Ціноутворення» входить в блок професійних дисциплін, є дисципліною за вибором і вивчається студентами напряму "Економіка" профілю «Фінанси і кредит».

Метою вивчення дисципліни «Ціноутворення» є освоєння студентами теоретичних і практичних матеріалів, на основі яких вони повинні вміти аналізувати тенденції ціноутворення на ринку і розраховувати рівні цін на товари і послуги.

коригування-цін

Завдання дисципліни:

1. Сформувати у студентів знання в області предмета, методів та завдань ціноутворення у сучасній економіці;

2. Сформувати навички використання методології і техніки утворення цін на підприємствах різних форм власності;

3. Прищепити навички розрахунку цін різними методами.

Конкретні завдання дисципліни полягають в отриманні студентами цілісного уявлення про теорії та практику ціноутворення, форми і методи проведення цінової політики фірмами і державою і в придбанні практичних навичок в обґрунтуванні рівнів цін, виборі цінової стратегії і у вирішенні інших завдань, пов'язаних з ціноутворенням в ринковій економіці.

Дисципліна «Ціноутворення» входить до складу дисциплін за вибором професійного циклу за напрямом «Економіка» профілю «Фінанси і кредит».

Дана дисципліна пов'язана з дисциплінами: «Економічна теорія», «Бухгалтерський облік», «Економіка фірми», «Статистика», «Корпоративні фінанси», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Маркетинг».

Освоєння дисципліни «Ціноутворення» дозволяє студентам самостійно аналізувати результати діяльності організації, оцінювати рівень і динаміку показників, визначати і кількісно виміряти вплив факторів, виявляти резерви економічного зростання, застосовувати на практиці прийоми економічного аналізу, формулювати висновки та пропозиції, виробляти оптимальні управлінські рішення, робити експрес-аналіз звітності.

Ціноутворення

Освоєння даної дисципліни необхідно як для попереднього вивчення дисциплін: «Корпоративні фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Маркетинг», а також для засвоєння змісту навчальної і переддипломної виробничої практики.

Освоєння дисципліни дозволяє студентам самостійно аналізувати результати діяльності організації, робити висновки і пропозиції, застосовувати на практиці методи розрахунку цін.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати:

- зміст основних понять курсу;

- основні види цін, що використовуються в економіці;

- структуру ціни і складові її компоненти;

- найважливіші фактори, що визначають рівень і динаміку цін;

- механізм формування цін і основні методи ціноутворення;

- цінові стратегії фірми.

Вміти:

– знаходити і аналізувати вихідну інформацію для визначення й аналізу цін;

– розрахувати ціну на конкретний продукт, використовуючи різні методи ціноутворення;

– запропонувати оптимальну цінову стратегію;

– застосовувати отримані знання в реальних практичних ситуаціях.

Мати практичний навик:

- у володінні економічної та фінансової термінології, використовуваної в сучасній фінансовій науці і практиці;

- володіння інструментами збору, оцінки й аналізу вихідної інформації для прийняття цінових рішень;

- володіння методами розрахунку ціни і її елементів по конкретному продукту;

- володіння методами і інструментами коригування цін з метою їх оптимізації;

- володіння інструментами і методами обґрунтування цінових рішень.

формування-цін

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бутакова М.М., Алгазіна Ю.Г., Бєляєв В.В., Порошина Є.Є. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи магістерську з курсу «Ціноутворення» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!