Роздрукувати сторінку

Організаційний менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Все більше число фахівців пов'язують несприятливі умови в економіці країни з недостатнім рівнем професіоналізму у сфері управління. Особливе значення ця проблема набуває на рівні організації.

У сучасній ситуації організація як відкрита система змушена самостійно пристосовуватися до впливу зовнішнього середовища і шукати джерела забезпечення своєї життєздатності. Чим більш нестабільне і непередбачуване зовнішнє середовище, тим складніше керувати організацією, тим компетентніше повинні бути кадри управління. З одного боку, фахівці - управлінці повинні мати глибокі та фундаментальні знання, вміти використовувати логічний аналіз, а з іншого боку володіти інтуїцією, креативністю, творчим мисленням. Тому нова парадигма освіти в галузі управління спрямована на формування у фахівців-управлінців наступних якостей:

- володіння інструментарієм ситуаційного підходу до управління організацією, який передбачає вміння аналізувати і оцінювати зовнішнє і внутрішнє середовище бізнесу; розуміти поведінку людини і передбачати можливі дії з її боку; розуміти організацію в цілому, в єдності тих організаційних процесів, які в ній протікають;

- наявність певних навичок і вмінь в галузі інформаційного забезпечення управління;

- вміння працювати в групі, забезпечуючи ефективні комунікації; бути готовим до нових змін, долаючи опір цим змінам з боку колективу.

Організаційний-менеджмент

Одне з основних завдань сучасного менеджменту полягає в тому, щоб довести до розуміння керівників усіх рівнів управління, що вони є менеджерами підприємств і організацій, тобто управляють персоналом (робітниками, службовцями), тому вони повинні володіти науковими основами управління, знати психологію, соціологію, педагогіку, добре розбиратися і у виробництві, і в людях, якими управляють.

Тому дисципліна «Організаційний менеджмент» покликана озброїти майбутніх управлінців знаннями менеджменту, сформувати вміння і навички грамотного застосування цих знань в управлінській діяльності.

Мета курсу – надати практичну допомогу у комплексному вивченні основ побудови та функціонування системи управління організації в умовах ринку.

У процесі вивчення курсу студент повинен опанувати основні методи, техніку і технологію управління, отримати певні навички для використання їх в практиці управління організацією в умовах складного і динамічного оточення. Після вивчення курсу студент повинен знати і розуміти призначення і можливості використовуваних засобів і способів управління діловою організацією, знаходити на практиці прийоми вдосконалення її діяльності.

У відповідності з основними завданнями випускники освітніх установ вищої професійної освіти повинні:

-- Знати:

- природу і сутність менеджменту, основні тенденції його розвитку;

- поняття, види та ознаки організації;

- складові зовнішньої і внутрішньої середовища організації;

- особливості організації управлінської діяльності;

- основні принципи побудови і функціонування системи управління ділової організації;

- цільовий початок у діяльності організації;

- види і принципи побудови організаційних структур управління;

- основні функції управлінської діяльності;

- форми і методи управлінських впливів;

- основні технології управління;

- принципи стратегічного управління в сучасних організаціях;

- можливості використання інформаційних технологій в управлінській діяльності;

- принципи і підходи до формування ефективних команд;

- технології управління конфліктами;

- основи побудови ефективних комунікацій;

- особливості управління функціональними зонами організації;

- фактори ефективності менеджменту.

сучасний-менеджмент

-- Вміти:

- використовувати зарубіжний та вітчизняний досвід управління сучасними організаціями;

- проводити оцінку зовнішнього і внутрішнього середовища організації;

- розробляти місію та цілі організації, її стратегічні і тактичні плани;

- проектувати організаційні структури управління;

- приймати ефективні рішення, використовуючи різні моделі і методи прийняття управлінських рішень;

- використовувати інформаційні технології в управлінській діяльності;

- керувати організацією за її основним функціональним зонам;

- дозволяти конфлікти в організаційному середовищі;

- ефективно делегувати повноваження;

- використовувати внутрішню і зовнішню мотивацію при управлінні трудовими ресурсами організації;

- керувати собою;

- використовувати ефективні, у конкретній ситуації, стилі управління;

- оцінювати ефективність управлінської діяльності.

-- Ознайомитися з:

- ключовими категоріями, методами і принципами управління;

- особливостями західноєвропейського, американського, японського та російського менеджменту;

- етапами розвитку і школами в історії менеджменту;

- основними підходами в управлінні;

- передовим досвідом побудови ефективних систем управління організаціями;

- методами стратегічного управління сучасними організаціями;

- правовими основами діяльності організацій різних форм власності;

- принципами побудови та ефективного функціонування організацій;

- можливостями автоматизації управлінської діяльності;

- новими підходами до мотивації виконавської діяльності;

- новими технологіями персонального менеджменту.

При вивченні дисципліни «Організаційний менеджмент» у відповідності з метою і завданнями освоєння даного курсу використовуються як традиційні методи навчання, такі як лекції, семінарські заняття, розрахунково-конструктивні завдання, так і активні форми навчання – кейс-стаді, ділові ігри, колективний проект. Кожна тема курсу передбачає самостійну роботу студентів з чітко визначеними рекомендаціями щодо освоєння теоретичного матеріалу та виконання письмових робіт.

Процес навчання дисципліни «Організаційний менеджмент» супроводжується застосуванням комп'ютерних навчальних і консультаційних програм, оціночних тестів досягнень, а також інформаційним забезпеченням Інтернету.

Курс «Організаційний менеджмент» є логічним продовженням курсу «Теорія управління» в рамках дисципліни «Основи менеджменту».

Даний курс розроблений на основі аналізу потреб і навичок у професійному освоєнні менеджменту в умовах ринкової економіки, а також з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних країн у підготовці фахівців в області менеджменту.

Курс «Організаційний менеджмент» містить загальнотеоретичні положення концепції управління соціально-економічними системами, так і ті положення, які характеризують менеджмент як вид управління, що сформувався в умовах ринкових відносин і цивілізованого підприємництва. Це система гнучкого управління, здатного вчасно перебудовуватися і реагувати на кон'юнктуру ринку, умови конкурентної боротьби та соціальні чинники розвитку. У зв'язку з цим в структурі курсу робиться акцент на економічний зміст і людський чинник менеджменту.

управління-організацією

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Астахов В.П., Головізіна А.Т. Архіпова О.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Організаційний менеджмент» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!