Роздрукувати сторінку

Фондовий ринок, як навчальна дисципліна

« Назад

Програма «Фондовий ринок» є результатом розробки і продовженням курсу «Інвестиції», «Ринок цінних паперів» і читається для бакалаврів. Вона стала результатом інтеграції сучасних розробок теорії оцінки та управління вартістю компаній і практичних досягнень вітчизняної школи оцінки. В даний час простежується стійка тенденція підвищення попиту на консалтингові послуги фахівців, які професійно володіють сучасними технологіями оцінки вартості. Впровадження вартісної концепції управління в різних сферах бізнесу сприяє зростанню капіталізації та ефективності функціонування українських підприємств.

Навчання на програмі «Фондовий ринок» дозволить отримати знання, які можна застосувати у будь-якій сфері, пов'язаній з фондовими ринками. Випускники курсу можуть працювати фінансовими аналітика, фінансовими консультантами, брокерами в спеціалізованих фінансових інститутах.

ринок-цінних-паперів

Практична значимість курсу обумовлена, по-перше, все більшою інтеграцією України в світову економіку, зростанням залежності її фінансових ринків від світових фінансових потоків.

Справжня програма навчальної дисципліни встановлює мінімальні вимоги до знань та вмінь студента і визначає зміст та види навчальних занять і звітності.

Програма призначена для викладачів, навчальних асистентів і студентів напряму підготовки «Економіка».

Дана дисципліна розрахована на студентів, які обрали спеціалізацію «Фінансовий менеджмент».

Мета даного курсу ознайомити студентів зі структурою фондових ринків, особливостями діяльності основних учасників процесу міжнародного руху капіталу, специфікою функціонування найбільш великих ринків цінних паперів розвинених країн. В процесі вивчення даної дисципліни студенти навчаться аналізувати ситуацію на світових фондових ринках, здійснювати оцінку основних параметрів їх стану та ризиків інвестування у фінансові активи.

При вивченні даної дисципліни передбачається: проведення лекційних занять у відповідності з затвердженою сіткою годин; проведення семінарських занять; самостійне вивчення літератури, освоєння теоретичного матеріалу та виступ з доповіддю на семінарському занятті по одній з рекомендованих тем, зазначених у даній програмі; проведення проміжної та залікової контрольної робіт.

фінансовий-ринок

В результаті вивчення дисципліни «Фондовий ринок» студент повинен:

- мати системне уявлення про структуру та тенденції розвитку фінансових ринків провідних країн світу, а також про місце інститутів ринку цінних паперів у системі інститутів фінансового ринку;

- розуміти економічні процеси, що відбуваються на світовому фінансовому ринку в цілому і на ринку цінних паперів як його складової частини;

- вміти використовувати знання з теорії ринку цінних паперів при аналізі закордонних професійних інформаційних джерел з фінансових ринків;

- бачити перспективи і тенденції розвитку фінансового та фондового ринку.

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити наступні завдання:

- провести кількісний аналіз світових ринків акцій, боргових цінних паперів і похідних фінансових інструментів, визначити обсяги, динаміку світових фондових ринків та фактори, що впливають на їх розвиток;

- показати місце фондових ринків в системі фінансових ринків різних країн і відповісти на питання про перспективи їх розвитку;

- оцінити роль емісії цінних паперів як джерела покриття потреб у довгостроковому та короткостроковому капіталі підприємствами порівняно з іншими джерелами фінансування;

- виявити загальні тенденції та закономірності в розвитку фондових бірж та інших організаторів торгівлі в умовах зростання інтеграційних процесів і розповсюдження нових комп'ютерних технологій;

- проаналізувати основні зміни в системах регулювання фондових ринків розвинених країн і виробити рекомендації щодо удосконалення системи їх регулювання в Україні;

- дослідити механізм взаємодії національних і міжнародних фондових ринків та його вплив на поширення фондових криз.

До завдань програми для бакалаврів «Фондовий ринок» слід віднести:

- вивчення базових концепцій та методології сучасної науки фінансової оцінки, формування базових компетенцій у сфері світових валют, фондових ринків, розвиток здібностей до аналізу і синтезу інформації;

- уміння вибрати, обґрунтувати і застосувати необхідні стратегії роботи на ринку цінних паперів;

- розвиток творчих здібностей, логічного і критичного мислення, необхідних для прийняття управлінського рішення щодо підвищення ефективності фінансових операцій; розвитку, модифікації і адаптації існуючого методичного інструментарію по роботі на фондовому ринку і т. д.;

- подання підсумків виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених відповідно до існуючих вимог.

Знати: базові концепції ціноутворення на світовому фондовому ринку, мати уявлення про основних учасників ринку і використовуваних інструментах.

Вміти: проводити аналіз фінансового стану угоди, розрахувати основні вигоди та збитки по фінансових операціях, вміти застосувати отримані знання для формування портфеля.

Володіти навичками: роботи з діючою фінансовою аналітикою, вирішення задач з фінансової математики, оцінки результатів угоди.

Дана дисципліна є одним з важливих розділів дисциплін "Фінансовий менеджмент", "Фінанси і кредит", "Фондові ринки", "Похідні фінансові інструменти", "Професійна діяльність на ринку цінних паперів" та ін.

Курс містить методологічні основи та практичні рішення щодо побудови фінансового портфеля, що складається з валютних інструментів.

Після опанування курсу студент повинен володіти навичками щодо вибору і визначення прибутковості активів, приймати грамотні інвестиційні, вміти трактувати отримані результати.

Основні положення дисципліни повинні бути використані в подальшому при вивченні наступних дисциплін: «Внутрішньо фірмове бюджетування», «Корпоративні фінанси», «Інвестиції».

Фондовий-ринок

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Шарп У., Александер Г., Байлі Дж. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Фондовий ринок» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!