Роздрукувати сторінку

Фінансовий облік, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Фінансовий облік» займає важливе місце в навчальному процесі підготовки фахівців з економічних спеціальностей.

Предметом вивчення курсу "Фінансовий облік" є теорія і практика складання фінансової звітності у відповідності з міжнародними стандартами. Завданням курсу є формування у студентів комплексу теоретичних і практичних знань у галузі фінансового обліку.

складання-фінансових-звітів

Рекомендується наступна послідовність у вивченні курсу: ознайомитися з програмою курсу; опрацювати навчальний матеріал за підручником та лекцією, публікацій в журналах, монографічну літературу, нормативні документи,стандарти бухгалтерського обліку. Обов'язковою умовою закріплення і поглиблення знань є участь студентів у семінарах, а також рішення типових завдань, тестів, розбір господарських ситуацій та складання основних фінансових звітів.

Студент, приступаючи до вивчення даної дисципліни, повинен володіти базовими знаннями з загальноекономічним дисциплін, а також вже має бути знайомий з курсом «Бухгалтерський облік і аналіз».

Метою викладання даної дисципліни є формування у студентів знань в області організації і порядку складання фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами.

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення з принципами фінансового обліку; розгляд форм ведення бухгалтерського обліку ; визначення взаємозв'язку фінансового обліку та податкового обліку; розгляд можливих способів складання фінансової звітності.

В результаті вивчення курсу «Фінансовий облік» студенти повинні:

- знати основні принципи фінансового обліку; порядок складання звіту про фінансове становище компаній, звіту про фінансові результати, звіту про рух власного капіталу, звіту про рух грошових коштів за національних бухгалтерських стандартів; основні прийоми і методи обліку доходів і витрат; порядок подання повного пакета фінансової звітності;

- вміти застосовувати отримані теоретичні знання для ведення регістрів бухгалтерського обліку; аналітичних регістрів фінансового обліку; складання фінансових звітів із застосуванням інформаційних технологій.

Вивчення дисципліни передує освоєння наступних дисциплін: "Теорії і моделі управлінського обліку та контролінгу", "Оперативний контролінг", "Корпоративна звітність в системі управління", "Міжнародний облік та звітність". Дисципліна сприяє вивченню наступних дисциплін: "Облікова політика організації", "Ризики в бухгалтерському обліку і контролінгу".

фінансове-становище-компаній

В результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- здатність готувати аналітичні матеріали для оцінки заходів в області економічної політики і прийняття управлінських рішень на мікрорівні в рамках здійснення і функціонування в організації системи управлінського обліку та системи фінансового контролінгу;

- здатність аналізувати і використовувати різні джерела інформації для проведення економічних розрахунків і прийняття управлінських рішень.

1. повинен знати:

- особливості організації фінансового й управлінського обліку в цілях прийняття оптимальних управлінських рішень;

- прийоми використання інформації бухгалтерської звітності для цілей управління;

- використання інформації фінансового обліку для прийняття управлінських рішень;

- методи управління активами, зобов'язаннями і капіталом за допомогою облікової політики підприємства;

- вплив змін в обліковій політиці для цілей бухгалтерського і управлінського обліку.

2. повинен вміти:

- володіти навичками експрес-аналізу балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів з метою прийняття управлінських рішень;

- управляти активами, зобов'язаннями і капіталом за допомогою облікової політики підприємства;

- відображати зміни в обліковій політиці для цілей бухгалтерського і управлінського обліку, відповідають вимогам міжнародної практики;

- аналізувати систему фінансового обліку і звітності для цілей управління організацією.

3. повинен володіти:

- прийомами та технологією використання інформації фінансового обліку для прийняття управлінських рішень;

- навичками узагальнення інформації;

- методами і способами проведення експрес-аналізу фінансової звітності.

4. повинен демонструвати здатність та готовність:

- застосування на практиці отриманих навичок встановлення впливу функцій управління на фінансові результати діяльності організації;

- застосування професійного судження при прийнятті управлінських рішень на основі фінансової інформації.

Фінансовий-облік

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гетьман В.Г., Соколова Є. С. , Соколов О. В., Харьков В. П. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Фінансовий облік» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!