Роздрукувати сторінку

Фінансовий менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Фінансовий менеджмент – це управління фінансово-господарською діяльністю фірми на основі використання сучасних методів.

Цілями курсу «Фінансовий менеджмент» є підготовка бакалавра до професійної діяльності в галузі менеджменту, формування у студентів відповідних загальнокультурних та професійних компетенцій, що забезпечують готовність випускника до самостійної професійної діяльності, формування у майбутніх фахівців сучасних фундаментальних знань в області теорії управління фінансами організації (підприємства), розкриття сутнісних основ взаємодії теорії і практики фінансового менеджменту, необхідність управління фінансами, ролі і значення в сучасних ринкових відношень.

управління-активами-і-пасивами

Завданнями освоєння курсу «Фінансовий менеджмент» є:

- вивчення понять і концепцій фінансового менеджменту, закономірностей грошового обігу господарюючого суб'єкта;

- вивчення особливостей організації управління фінансами;

- освоєння існуючих методик аналізу вартості і структури капіталу;

- формування сучасного уявлення про управління активами і пасивами організацій і підприємств, стратегії і тактики фінансового управління у сучасній ринковій економіці;

- оволодіння сучасними методиками оцінки ефективності прийнятих фінансових рішень, аналізу фінансового стану підприємства і прогнозування можливого банкрутства;

- оволодіння основами оцінки фінансових і підприємницьких ризиків;

- оволодіння методологічними прийомами планування та прогнозування грошових потоків.

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» базується на таких дисциплінах, як: «Економічна теорія», «Економіка організації», «Економічний аналіз», «Методи прийняття управлінських рішень», «Корпоративні фінанси», «Ринок цінних буму».

Будучи прикладною економічною наукою, «Фінансовий менеджмент» є в той же час базовою навчальною дисципліною, що сприяє подальшому вивченню загально-професійних дисциплін базової і варіативної частин навчального плану: «Податки та оподаткування», «Бізнес – планування», «Інвестиційний аналіз», «Фінанси», «Антикризове управління».

управління-фінансами

У результаті освоєння дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент повинен:

-- Знати:

- сутність, функції та основні принципи організації фінансового менеджменту;

- структуру та зміст інформаційного забезпечення фінансового менеджменту;

- сучасне законодавство, нормативні документи і методичні матеріали, що регулюють на підприємстві грошовий обіг, системи платежів та розрахунків, практику їх застосування;

- практику організації і регулювання грошових потоків підприємства з ефективним використанням у цих цілях фінансового механізму і різних фінансових інструментів;

- основні напрямки діяльності в області управління фінансами з урахуванням специфіки вирішуваних завдань;

- способи формування капіталу і фондів організації;

- методи визначення фінансових результатів;

- основну вітчизняну та зарубіжну літературу з теоретичним і практичним питанням управління фінансами господарюючих суб'єктів.

-- Вміти:

- аналізувати інформаційні та статистичні матеріали за оцінкою фінансового стану підприємства, використовуючи сучасні методи та показники такої оцінки;

- використовувати методи фінансування планування і прогнозування, а також бюджетування поточної діяльності;

- використовувати методики оцінки та управління підприємницькими та фінансовими ризиками;

- використовувати сучасні принципи організації та методи управління фінансами підприємства в умовах ринкової економіки;

- використовувати сучасні методики оцінки ефективності інвестиційних проектів;

- використовувати сучасне програмне забезпечення для розробки і реалізації фінансових управлінських рішень, а також оцінки їх ефективності. володіти:

- методами ефективного побудови функціонально орієнтованих схем фінансового управління;

- методами оцінки ефективності фінансової діяльності господарюючого суб'єкта;

- навичками читання та оцінки найважливіших фінансових документів (звітності);

- методами розробки бюджетів як короткострокового, так і довгострокового характеру, а також різних інших форм фінансових планів;

- методами управління структурою капіталу і оцінки його прибутковості;

- методиками оцінки підприємницьких, інвестиційних і фінансових ризиків;

- методів розробки довгострокової та короткострокової фінансової політики;

- методами управління інвестиційним портфелем.

Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» допомагає підвищенню професійної кваліфікації менеджерів, орієнтує в спеціальній літературі, розвиває вміння мислити економічними категоріями, сприяє формуванню більш глибокого розуміння цілей управління компаніями в сучасних умовах.

Фінансовий-менеджмент

Таким чином, дисципліна «Фінансовий менеджмент» має не тільки теоретичне, але і важливе практичне значення. В силу цього засвоєння її положень є важливим завданням студентів за напрямом підготовки «Менеджмент».

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ю. Бригхем, Л. Гапенськи та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Фінансовий менеджмент» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!