Роздрукувати сторінку

Фінанси підприємств, як навчальна дисципліна

« Назад

Фінанси підприємств – це фінансові або грошові відносини, що виникають у процесі формування основного та оборотного капіталу, фондів грошових коштів підприємства і їх використання.

Мета дисципліни «Фінанси підприємств» - формування у студентів сукупності теоретичних знань і практичних навичок з організації та ефективного управління фінансовими ресурсами організацій (підприємств) в сучасних економічних умовах.

Фінанси-підприємств

Курс «Фінанси підприємств» ставить перед собою такі задачі вивчення:

- теоретичних аспектів, що відображають економічну сутність фінансів організацій, їх місце в фінансовій системі держави;

- особливостей організації фінансів організацій різних організаційно-правових форм і видів економічної діяльності;

- складу і структури фінансових ресурсів, порядку їх формування та використання;

- основ управління фінансами в рамках фінансового планування і контролю і організації діяльності фінансових служб на підприємствах;

- процесу фінансового планування і бюджетування;

- дослідження фінансового механізму організацій;

- розгляд проблем розвитку фінансів підприємств в сучасних умовах, пов'язані з платоспроможністю і банкрутством, антикризовим управлінням, реорганізаційними процедурами.

фінансова-система

Студент, вивчивши дисципліну, повинен:

-- Знати:

- зміст, функції, ознаки фінансів підприємств, джерела фінансових ресурсів, значення понять «фінанси», «фінанси підприємств», «витрати», «доходи», «прибуток», «прибуток», «рентабельність» і їх взаємозв'язок;

- законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регламентують фінанси організацій (підприємств), проведення фінансових операцій;

- методи державного регулювання фінансів організацій;

- види фінансових відносин організацій і принципи їх організації;

- особливості фінансів організацій різних організаційно-правових форм;

- галузеві особливості організації фінансів організацій (підприємств);

- особливості фінансів організацій малого бізнесу;

- складу і структури основного та оборотного капіталу організацій, джерела їх формування і фінансування;

- витрати і доходи організацій, їх класифікацію;

- порядок формування виручки від продажу продукції, її використання;

- порядок формування, розподілу і використання прибутку;

- методи планування собівартості, виручки від продажу, прибутку;

- мети, завдання, види, методи фінансового планування;

- систему фінансових планів (бюджетів).

-- Вміти:

- вільно володіти термінологією фінансового менеджера;

- знаходити економічну та нормативно-правову інформацію, необхідну для розробки і прийняття обґрунтованих фінансових рішень;

- аналізувати фінансовий стан господарюючого суб'єкта, грамотно складати і оформляти аналітичні таблиці, формулювати висновки і пропозиції за результатами аналізу;

- на основі аналізу фінансової звітності, з допомогою системи показників розробити фінансову політику;

- вести фінансовий облік, складати фінансові документи;

- розраховувати потребу у власних обігових коштах, необхідних для нормальної господарсько-фінансової діяльності організації;

- визначати прибутковість організації;

- нараховувати амортизацію;

- складати фінансовий план організації;

- розрахувати та оцінити показники собівартості продукції;

- розрахувати плановий обсяг виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг);

- здійснювати кошторисне планування і контроль виконання кошторисів.

-- Мати уявлення:

- про загальні засади функціонування фінансової системи підприємства;

- про загальні основи організації планування, прогнозування та бюджетування на підприємстві;

- про шляхи поліпшення використання капіталу та його складових частин;

- про напрями та методи формування фінансової, інвестиційної, інноваційної політики підприємства;

- про сучасні методи планування доходів, собівартості, прибутку на підприємстві.

-- Мати навички:

- самостійної роботи з фінансовою (бухгалтерською) звітністю організацій;

- пошуку необхідної для роботи інформації.

фінансові-ресурси

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ульянов І.К., Юданова А.Ю. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Фінанси підприємств» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!