Роздрукувати сторінку

Бюджетний процес як навчальна дисципліна

« Назад

Процесуальна форма як особлива юридична конструкція бюджетної діяльності знайшла своє найбільш яскраве застосування в процедурі бюджетного планування. Під процесуальною формою в даному разі розуміється сукупність однорідних вимог, що пред'являються до дій учасників процесу і спрямованих на досягнення певного матеріального результату. Процесуальна форма притаманна будь-якій діяльності щодо застосування правових норм.

А покладаючись на слова К. Маркса, що «матеріальне право... має свої необхідні, властиві йому процесуальні форми», слід зробити висновок, що юридичний процес є похідним від матеріального права, має допоміжний вторинний характер і організаційно забезпечує проведення в життя його приписів.

бюджетна діяльність

Бюджетний процес як правова категорія є складовою частиною процесуальної форми всієї бюджетної діяльності, що включає в себе порядок організації в ній правотворчості та правозастосування при вирішенні конкретних справ у бюджетній сфері, а також процедуру застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства. Стосовно всієї бюджетної діяльності держави є підстави говорити про бюджетний процес як правову форму реалізації матеріальних повноважень в області акумуляції, розподілу та використання бюджетних фондів. Інакше кажучи, не можна обмежувати бюджетний процес процедурою проходження бюджетного плану, а слід розрізняти його в широкому і вузькому сенсі.

Оскільки вся бюджетна діяльність базується на правотворчій та правозастосовній діяльності, то власна специфіка процедури організації бюджетної системи, формування доходів і видатків бюджетів, бюджетного планування, виконання, звітності та інших форм контролю притаманна і їй.

Широке розуміння бюджетного процесу включає в себе форму реалізації всіх матеріальних норм бюджетного права, є частиною процесуального права і різновидом фінансово-правового процесу.

порушення бюджетного законодавства

У вузькому розумінні бюджетний процес як правовий механізм, за справедливим думку М.В. Карасьова, спрямований на прийняття реального бюджету, законів (рішень) про бюджет і державних позабюджетних фондів, а також на їх ефективне виконання.

Бюджет, як добре відомо, - це закон. Порушуючи закон, держава спонукає до цього і все суспільство, породжуючи правове свавілля. Тобто йдеться про порядок бюджетного планування та виконання бюджету.

Метою навчальної дисципліни «Бюджетний процес» є формування у студентів загальнокультурних і професійних компетенцій, необхідних і достатніх для того, щоб набути навичок здійснення аналітичної, правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері бюджетно-процесуальних відносин.

Професійні завдання, до виконання яких готується студент в рамках дисципліни «Бюджетний процес»:

- освоєння комплексу знань, необхідних для успішного вирішення правових завдань при здійсненні процедур бюджетного процесу;

- вироблення у студентів вміння обґрунтовувати і приймати в межах посадових обов'язків рішення, а також вчинення дій, пов'язаних з реалізацією бюджетно-правових відносин;

- набуття студентами навичок розробки та експертизи нормативних правових актів органів місцевого самоврядування у сфері бюджетного процесу;

- набуття студентами навичок владно-організаційної та правозастосовної діяльності у сфері бюджетування;

- ознайомлення студентів, орієнтованих на роботу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, з проблемними питаннями правотворчості та правозастосування у фінансово-правовій сфері.

бюджетний процес, виконання бюджетів

Особливості та проблеми бюджетного процесу висвітлені в працях вітчизняних і зарубіжних економістів - Ісмаїлов А.Б., Кучер Г., Лавров А.М., Потеряйло І., Сивульський Н.І.

Кожен, хто вивчає курс «Бюджетний процес» і йому необхідна допомога в підготовці курсової чи дипломної, має змогу звернутися в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!