Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ І. Права студента України \ 14. Студентське самоврядування – важливий механізм захисту прав

Студентське самоврядування – важливий механізм захисту прав

« Назад

В умовах сьогодення особливо гостро постає питання щодо діяльності органів студентського самоврядування. Причиною цього виступає усвідомлення всієї важливості вказаного органу і в той самий час певною мірою декларативний його характер.

обговорення важливих питань

Варто розуміти, що залишення поза увагою проблеми самоврядування студентівставить перешкоди у досягненні європейського рівня освіти тому що саме вищий навчальний заклад є тим щаблем, який формує нове покоління з твердими життєвим позиціями, яке і буде брати участь у побудові нового життя.

Досягнення такої мети вимагає впровадження такої виховної системи, яка провідну увагу зосереджує на кожному студентові особисто, та в той самий час на його позиціях в колективі, виховуючи такі якості як активність, професіоналізм, діловитість, вміння швидко вирішувати проблемні питання, орієнтуватися у складних ситуаціях. Тому саме впровадження студентського самоврядування допомагає реалізувати ці якості, і сприяти досягненню поставлених завдань.

Можна навіть сказати, що виховна функція студентського самоврядування вищого навчального закладу відіграє головну роль. Запровадження студентського самоврядування у ВНЗ є формою реалізації невід’ємних  прав студентів, розуміння кожним студентом важливості наявних як у процесі навчання так і житті в цілому  соціальних, економічних та культурно-освітніх проблем.

просуваня власного авторитету за допомогою інших

Студентське самоврядуваннявиступає своєрідною підсистемою в процесі забезпечення ефективності  навчально-виховного процесу, головною ціллю якого виступає організація здійснення  студентами своїх обов'язків, захист прав, а також інтересів соціального, економічного, творчого характеру, сприяння розвитку особистості в повній гармонії з колективом. Законодавче визначення говорить про те, що студентське самоврядування являє собою самостійну громадськудіяльність студентів, спрямовану на реалізацію функцій управління вищим навчальним закладом, що визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами на засадах самодіяльності й саморегулювання відповідно до мети і завдань, які поставлені перед колективами студентів.

Головними завданнями у діяльності органів студентського самоврядуваннявиступають:

- організація захисту прав та інтересів студентів, перш за все, щодо процесу навчання;

- сприяння виконанню студентами власних обов'язків;

- забезпечення навчальної, наукової та творчої діяльності студентів;

- організація сприятливих умов для проживання та відпочинку студентів;

- допомога у влаштуванні студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- постійний взаємозв’язок зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжних організацій;

- забезпечення співпраці із роботодавцями щодо питань працевлаштування випускників.

лідер у студентському самоврядуванні

Як бачимо вказана діяльність охоплює побут і дозвілля, навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу діяльність нашого університету, функціонує на рівні університету, факультету, академічної групи, курсу, гуртожитків.

Вирішуючи різного роду проблеми студент відчуває всю важливість участі у  житті вищого навчального закладу. Це не лише сприяє активізації  пізнавальної діяльності, а й виступає шляхом набуттярізноманітних здібностей управління громадськими справами, оволодінню системою знань, умінь і навичок, необхідних для виконання соціальних, організаторських та інших функцій майбутнього фахівця.

Органи самоврядування, акумулюючи й узагальнюючи пропозиції студентів про поліпшення виховної роботи, можуть і ефективно сприяють раціональному використанню навчального часу, впровадженню активних форм і методів навчання, контролю за якістю знань і самостійної підготовки студентів. Отже, реалізація пріоритетних напрямів розвитку студентського самоврядування є важливою умовою удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, виведення його на міжнародний рівень, а також ефективним чинником розвитку і модернізації суспільства, формування майбутньої еліти нації.

Проте, як ми зазначили в першому абзаці, існує проблема діяльності органів захисту прав студентства, що на даний час виражається в пасивних позиціях останнього. Це призводить до недовіри студентів до ефективного механізму студентського самоврядування та падіння авторитету лідерів.

Зазвичай представники органів студентського самоврядуваннявикористовують надані їм позиції  не за призначенням, а як "плацдарм" для власної управлінської кар'єри.

єдність позицій

Органи студентського самоврядування в Україні для більшості студентів виступають своєрідною «фікцією», показовим атрибутом “європейськості” вищого навчального закладу у неухильному виконанні вказівок Міністерства освіти і науки керівними органами ВНЗ, а мають бути важливим фактором поліпшення освітнього процесу, спрямованого на високий рівень отримання навчання європейського рівня, виховання духовних цінностей й культурних проявів студентів; формування стійкої  громадянської позиції й політичної культури; основою у формуванні високоморальної еліти, визначення можливих лідерів, вироблення у них навичок правильно здійснення управління та організації роботи з іншими.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!