Роздрукувати сторінку

Творчий звіт (Творча робота)

« Назад

Творчий звіт - форма представлення досвіду, що відображає цілісну систему роботи педагога за рішенням педагогічних, психологічних проблем.

творчий звіт передбачає

Мета творчого звіту

1. Уявити результати науково-методичної діяльності з обраної проблеми або теми, професійну компетентність в галузі управління освітнім процесом.

2. Провести самоаналіз результатів педагогічної діяльності.

Творчий звіт передбачає

1. Підготовку атестують письмовою роботою про свою професійну (науково-методичну та практичну) діяльність, що претендує на новизну, оригінальність, можливість розширеного використання.

2. Виступ педагога, в якому він в узагальненому вигляді розкриває зміст творчого звіту.

3. Подання (або організацію виставки) науково-методичних, навчально-дидактичних та інших матеріалів, про які заявляє у своєму звіті.

Творчий звіт включає такі розділи:

1. Інформаційну довідку, що містить відомості про те, за якими програмами та підручниками працює педагог, з якими класами (групами).

2. Обґрунтування значущості методичної теми з точки зору сучасної освіти та актуальності її розробки для власної педагогічної діяльності.

3. Теоретичне висвітлення теми (проблеми) з позицій сучасної педагогіки, психології та методики викладання предмета.

4. Опис досвіду роботи по темі.

5. Блок розробок уроків (занять), що дозволяє скласти уявлення про систему роботи в контексті названої методичної теми (не менше 5).

6. Діагностичний матеріал, що відображає результативність роботи.

7. Основні висновки та перспективи подальшої педагогічної діяльності.

8. Додатки: дидактичний матеріал, творчі роботи учнів, матеріали позаурочної діяльності та ін.

мета творчого звіту

Основні вимоги до оформлення творчого звіту

1. Приблизний обсяг матеріалів творчого звіту по 2-4 пунктам становить 15 (для першої категорії) і 20 (для вищої категорії) сторінок машинописного тексту.

2. При оформленні творчого звіту необхідно дотримуватися таких вимог:

- Творчий звіт друкується на одній стороні стандартного аркуша формату А 4 шрифтом № 14 з дотриманням полів;

- Текст повинен бути відформатований. Поля на сторінці тексту: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 15 мм, нижнє - 20 мм;

- Всі сторінки нумеруються в середині нижнього поля сторінки;

- На першій сторінці оформляється титульний аркуш (назва установи, тема, прізвище, ім'я, по батькові автора роботи, його посада, рік написання творчого звіту);

- Листи творчого звіту підшиваються (у вертикальному положенні), вкладаються в тверду обкладинку або спеціальну папку.

3. При оформленні творчого звіту строго витримується структура, запропонована автором; всі матеріали розташовуються в тій послідовності, яка заявлена в змісті.

4. Робота повинна бути написана послідовно, літературною мовою. Не рекомендується вести виклад від першої особи («Я вважаю»). Коректніше використовувати займенник «ми».

вимоги до виступу по творчому звіті

Основні вимоги до виступу по творчому звіту

1. Інформаційні дані про педагога.

2. Стаж роботи, в т.ч., в даному навчальному закладі.

3. Назва теми або проблеми, що розкривається у виступі.

4. Обґрунтування актуальності (які проблеми ставить або вирішує, які суперечності існують і як їх усуває і т.д.).

5. Умови виникнення досвіду, становлення його, послідовність його розробки.

6. Виділення наукової основи досвіду (наукові теорії, закони, принципи навчання, виховання, розвитку, реалізовані автором).

7. Сутність досвіду, його технологія. (Опис і аналіз специфічних особливостей, теоретичних і методичних знахідок педагога; демонстрація прикладів, найбільш яскраво відображають систему роботи та особливості досвіду).

8. Аналіз результативності. Труднощі або проблеми, що виникли в роботі, їх характер і як вони були подолані.

9. Тривалість апробації досвіду (короткочасний - менше 3 років, тривалий - понад 3 роки).

10. Висновки, узагальнення по темі творчого звіту, за результатами роботи над ним.

11. У поданні творчого звіту використовуються наочні засоби, практичний матеріал, у тому числі:

- навчально-дидактичні та методичні розробки;

- діагностичний інструментарій;

- опубліковані матеріали, друковані статті (якщо такі є);

- зразки творчих робіт учнів (вихованців);

- оригінальні розробки окремих педагогічних заходів, акцій та ін.;

- ілюстровані довідкові матеріали (таблиці, схеми, діаграми, алгоритми та ін.);

- відгуки;

- фото- та відеоматеріали;

- матеріали, що відображають участь у роботі предметних МО, педагогічних рад; методичних семінарів, науково-практичних конференціях та ін.;

- матеріали, що показують участь або результативність роботи в інноваційному або експериментальному напрямку освітньої установи.

Використання наочно-практичних матеріалів не повинно перевантажувати виступ!

вимоги до оформлення творчого звіту

Час виступу при захисті творчого звіту - 12-15 хвилин.

Творчий звіт є одним з видів атестації вчителя, педагогічного працівника, при проведенні якої він презентує систему, по якій він працює, за допомогою портфоліо і матеріалів по самоаналізу, і тим самим демонструє свою професійну компетентність. Останнім етапом такою атестацією є зовнішня експертиза роботи вчителя в рамках встановлених критеріїв. Підсумком атестації є укладення відповідної комісії, яка оцінює професійний рівень атестуючого.

Приступаючи до написання подібного творчого звіту, необхідно визначити, який матеріал ляже в його основу. Учитель має можливість представити:

- аналіз самоосвіти;

- методи розробки уроків, курсів і розділів у рамках шкільної програми;

- розроблений своїми силами проект або програму навчання з поясненнями і обґрунтуваннями;

- аналіз роботи в рамках ініціативної творчої групи, школи, об'єднання.

До матеріалу для атестації, який представляє творчий звіт, пред'являються певні вимоги, які необхідно враховувати. Наприклад, у назві звіту повинна відображатися головна ідея професійного досвіду педагога. У творчій роботі потрібно відзначити актуальні проблеми виховання, навчання, розвитку учнів, а також обґрунтувати, в чому значимість досвіду роботи з практичної точки зору, а також вказати шляхи вирішення протиріч.

У зміст звіту повинно входити наукове обґрунтування і опис сутності досвіду, аналіз методичних і теоретичних розробок учителя. Також у звіті зазначається тривалість апробації зібраного досвіду і список напрацьованих результатів.

Письмова форма звіту повинна оформлятися за суворою схемою. Форма включає наявність титульного аркуша, пояснювальної записки та додатки. Титульний аркуш містить загальну інформацію про вчителя, пояснювальна записка включає вступ, потім аналіз виконаної роботи, після чого проектну частину і висновок.

Для того, щоб ефективно представити додатки, краще підібрати відповідні ілюстрації, в яких відображається проблема, яка була обрана для роботи. Наприклад, можна включити в нього фрагменти відео з робітників і відкритих уроків, семінарів, занять групою та позакласних заходів. Можна продемонструвати графіки і таблиці, де відображені результати діяльності вчителя.

Можна підготувати виступ, який розкриває один аспект вчительської діяльності. Для підготовки користуйтеся комп'ютерними технологіями.

творчий звіт це

Таким чином, творчий звіт педагога розкриває лабораторію педагога, показує рівень його педагогічної майстерності, виявляє проблеми, над якими ще належить працювати. Можливе проведення повного творчого звіту педагога (за основними напрямками його діяльності) або тематичного, який передбачає поглиблений розгляд якого - небудь аспекту діяльності педагога.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити творчий звіт, творчий звіт на замовлення, замовити творчий звіт у спеціалістів, купити творчий звіт та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!