Роздрукувати сторінку

Щоденник практики

« Назад

Якщо Ви купуєте вищу освіту, то будьте готові не просто відвідувати теоретичні заняття, представлені у формі лекцій, але й виконувати практичні завдання. Вони полягають у проходженні різноманітних практик в період усього навчання.

щоденник переддипломної практики це

Необхідність проведення робіт, взаємопов'язаних з практичним застосуванням знань, пов'язана з придбанням сучасною освітою більшою мірою практико-орієнтованого підходу, спрямованого на отримання і закріплення навичок, пов'язаних з освоєнням певної професії. В освітньому процесі Ви не тільки вивчаєте ази науки, але і навчаєтеся впроваджувати їх у практичну діяльність. Тому будьте готові не просто вчитися і заучувати основні постулати, а й застосовувати їх.

Проходження практики підтверджується написанням звіту. Існує кілька видів звітів. Це звіти з виробничої та переддипломної практик.

У більшості ВУЗів, в безпосередній залежності від специфіки навчання, звіти можуть змінювати свою спрямованість. Наприклад, в педагогічних ВУЗах студенти четвертого курсу здають звіт з педагогічної практики. Студенти, що навчаються за технічними та IT-спеціальностями, здають звіти з технологічної практики.

Переддипломна практика має на меті збір, аналіз практичного матеріалу ВКР. Від того, наскільки успішно студент пройшов даний вид практики, залежить якість ВКР. Переддипломна практика, по суті, містить матеріал, який в подальшому формується в другу главу диплома, визнану дослідно-експериментальною. Тому працівники кафедри намагаються направити учня для проходження практичного навчання в певну організацію, освіта в якої дозволить максимально наблизити його до сфери майбутньої діяльності, повністю розкрити проблему диплома.

Хід проходження переддипломної практики контролюється науковим керівником дипломної роботи. Він формулює цілі, завдання практики, стежить за її виконанням. На підприємстві за роботою студента спостерігає керівник від місця практики, який призначається в індивідуальному порядку директором організації.

щоденник переддипломної практики

Результат практики підтверджується звітом, який здається на кафедру і містить наступні матеріали:

- Титульний аркуш звіту по практиці.

- Завдання на переддипломну практику, яке містить перелік цілей, завдань.

- Зміст.

- Щоденник практики, основна частина.

- Список літератури.

- Додатки.

- Характеристика виконаної студентом роботи.

- Відгуки керівника від бази практики та наукового керівника.

щоденник переддипломної практики це

Інструкція щодо заповнення звіту

1. Титульний лист практики заповнюється згідно з вимогами кафедри. Зазвичай електронні матеріали, що містять бланки з практики, видаються студентам заздалегідь. Завдання заповнюється особисто студентом з урахуванням вимог, викладених на спеціальному семінарі, присвяченому ознайомленню з завданнями. На семінарі науковий керівник знайомить студентів з основними цілями практики, розповідає про способи їх здійснення, розповідає коротко про організацію - базу практики, уточнює терміни проходження. Завдання підписується керівником від ВУЗу, завіряється печаткою у секретаря.

2. Зміст являє собою пронумерований список пунктів, що є ключовими. Звіт повинен мати наскрізну нумерацію.

3. Іноді потрібно скласти вступ до звіту. Він включає перелік основних завдань, що вирішуються в ході проходження практики.

4. Щоденник практики - календарний план, в який студент заносить відомості про кожен день проходження практики. Календарний план - це таблиця, яку необхідно заповнити:

- місяць і число;

- підрозділ підприємства;

- короткий опис виконаної роботи;

- підпис керівника практики;

- переддипломна практика, інструкція щодо заповнення звіту.

Наприкінці щоденника ставиться печатка організації, підпис керівника.

Студентами деяких ВУЗів в звіті подається докладний опис заходів, проведених на практиці. Наприклад, в університетах, навчальних по IT-спеціальностям, щоденник практики може містити розробку та апробацію програмного продукту. Студенти педагогічних ВУЗів вносять в звіт дані педагогічного експерименту: діагностичні матеріали (анкети, опитувальники), результати анкетування та тестування. Вони докладно описують хід експерименту з упровадження різних педагогічних методик і їх результат, який підтверджується графіками і діаграмами, оформляється в таблиці. Основний ілюстрований матеріал поміщається в додаток.

5. У основну частину звіту повинна входити характеристика підприємства - бази практики. З інформацією про організацію учень знайомиться в перші дні практики, позначаючи в звіті характеристику галузі, в якій діє компанія, загальну характеристику організації, описує функції структурних підрозділів, дає аналіз і пропонує вирішення певних проблем, оцінює діяльність служб організації. Закріплюється основна частина висновками і пропозиціями.

Керівник практики від компанії пише відгук, в якому вказує список проведених студентом робіт, ставлення до практичних завдань, рекомендовану оцінку. Керівник складає, таким чином, характеристику роботи, виконану студентом, і оцінює її. Науковий керівник ВУЗу теж пише відгук.

6. Звіт по переддипломній практиці містить список літератури, включає додатки, оформлені згідно ДСТУ.

щоденник переддипломної практики

Перерахуємо кілька порад щодо складання щоденника з переддипломної практики

1. Не затягуйте з створенням щоденника. Постарайтеся почати заповнювати бланки в перший же день проходження практики. Поставте дату в плані щоденника практики, опишіть свої дії, розмістіть в звіті матеріали,  а деякі з них оформите в додатку.

2. Дати, пов'язані з проходженням практики, заносите в щоденник з переддипломної практики кожен день. Постарайтеся створювати бібліографічний список на ходу: знайшли джерело - відзначили.

3. Постарайтеся докладно описати дослідно-практичну роботу, розмістіть складені Вами документи, акцентуйте увагу на деталях.

4. Після закінчення проведіть самоаналіз щоденника з переддипломної практики. Проаналізуйте свої досягнення і промахи, складіть план щодо поліпшення результату.

Головне - не тягніть час із щоденником з переддипломної практики. Не потрібно в останні дні перед його здачею збирати матеріал, намагаючись хоч якось створити щоденник з переддипломної практики для звітності. На практиці не соромтеся виявляти ініціативу. Від Вашого ставлення до проходження переддипломної практики, буде прямо залежати оцінка в заліковці. Якщо Вам вдасться зібрати докладний матеріал під час здійснення практики, то Ви без зусиль напишете дипломний проект з теми дослідження. Щоденник переддипломної практики - невід'ємна частина звіту з практики.

Він являє собою зошит, де вказано назву ВНЗ, кафедру, факультет, спеціальність і курс. Звичайно, щоденник містить і дані студента (прізвище, ім'я, по батькові), який проходить практику. Шапка таблиці використовується для зазначення дати, сутності роботи та переліку питань, наприкінці підводяться підсумки.

щоденник переддипломної практики

Таким чином, щоденник з практики заповнюється поступово, але щодня. Студент пише невеличкий звіт по кожному дню практики, розповідає про найбільш важливі етапи виконаної роботи. Найчастіше, з необхідністю вести щоденник з переддипломної практики стикаються студенти економічних, юридичних та фінансових спеціальностей. Згодом щоденник додається до звіту, який ще потрібно буде успішно захистити в навчальному закладі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!