Роздрукувати сторінку

Реферування книги

« Назад

У методичній літературі поняття «реферування» вживається у вузькому і в широкому сенсі. У вузькому сенсі під реферування розуміють читання і змістовний аналіз тексту (статті) з подальшим написанням реферату. У широкому сенсі говорять про реферування як про таку навчальну роботу з текстом, результатом якої є будь-який короткий виклад змісту первинного тексту у вигляді зв'язного тексту. Ми під реферуванням розуміємо аналітико-синтетичну річодумну діяльність, спрямовану на витяг з тексту інформації відповідно до наявного комунікативного завдання і фіксування її в певній (стислій і узагальненій) мовній формі, що задається реальними навчальними цілями. Такими навчальними цілями можуть бути як завдання, які ставить викладач на заняттях з української мови, так і завдання з профілюючих і суспільних дисциплін, коли студенту треба підготувати повідомлення або доповідь на основі самостійно прочитаних статей.

реферування

Проте ще на початковому етапі і на 1 курсі, як тільки викладач з мови та студенти звертаються до роботи з науковим текстом, в тій чи іншій мірі пов'язані з їхньою спеціальністю, виникає проблема передачі його вмісту в стислому вигляді в усній або письмовій формі (переказ, конспект, виклад, повідомлення). На старших курсах, працюючи з великими за обсягом публіцистичними й науковими (або науково-популярними) статтями, студенти вирішують схоже завдання - узагальнено викласти їх зміст, але вже маючи більш складні комунікативні цілі. Залежно від етапу навчання і від поставленої навчальної мети кінцевим результатом будуть різні види письмових (і усних) творів, що мають певну форму, закріплену науково-інформаційною та навчальною традиціями, а саме: конспект, план, тези, анотація, реферат, реферат-огляд. У цьому переліку форм фіксації результатів смислового згортання тексту найбільш складним в мовному відношенні є оглядовий реферат. І цей же перелік дозволяє побачити (а ми знаємо особливості кожного з названих жанрів наукового твору) збільшення обсягу переданої інформації, зміна ступеня її узагальнення, підвищення рівня самостійності у викладі змісту, ускладнення структурної форми і використовуваних мовних засобів. І він же показує нам, як, у якій послідовності при навчанні писемного мовлення відбувається реалізація принципу від простого до складного, від плану до реферату.

стиснення тексту

Викладачам відомо також, що при навчанні мови потрібен не один рік, щоб студенти навчилися писати реферат. У процесі тривалої навчальної діяльності студенти оволодівають навичками та вміннями реферування на основі отриманих знань про структуру тексту, про правила побудови сверхфразової єдності, абзацу і тексту в цілому (не кажучи вже про знання лексики та граматики як бази для роботи з текстом). Названі вміння необхідні студентам в їх реальному навчальному житті, так як курсові та дипломні роботи, які вони пишуть, поряд з дослідницькою частиною, обов'язково містять реферативний виклад прочитаних першоджерел - книг і статей за темою роботи. Повнота викладу змісту прочитаних книг і статей залежить від їх значимості для обраної теми, і, отже, відбір, ступінь стислості інформації та форма її фіксування будуть різні. Відбираючи необхідний по темі матеріал, студенти повинні вміти оцінити ступінь важливості його для своєї теми, зробити логіко-смисловий аналіз прочитаного, здійснити вербальну і смислову компресію, а потім викласти відібране зв'язно, логічно, за допомогою прийнятих в таких випадках мовних засобів і клішірованних виразів. Інакше кажучи, студенти повинні вміти працювати з текстом і, передаючи його зміст, мати уявлення про структуру реферату, про специфічні мовні засоби його оформлення.

У стратегічному відношенні навчання складання плану, тез, написання конспекту, викладу, є підготовчим для реферування (у вузькому сенсі слова) етапом. Саме на цьому етапі має відбуватися засвоєння всіх знань і оволодіння всіма вміннями, необхідними для обробки тексту. Зазвичай це 1-2 курси навчання мови. А ось форма фіксації змісту у вигляді анотації, реферату та оглядового реферату вимагає додаткових знань і умінь по структурному і мовному їх оформленні, так як їх композиція і мовні засоби зв'язності нормовані їх функціональним призначенням - дати «початкове уявлення про письмові документи для визначення доцільності звернення до нього». Засвоєння цих знань і формування цих умінь стають завданням другого етапу - етапу навчання безпосередньо реферуванню, тобто написання реферату. Стрижнем, який дозволяє нам розглядати навчання всіх названих жанрів навчального листа як єдиний процес, є комплексне вміння стиснення тексту, тобто створення його короткого варіанту без втрати основної інформації. І це, мабуть, найскладніше при вивченні нерідної мови і тому займає значне місце протягом всього процесу навчання.

стиснення тексту

А. Н. Барикіна з урахуванням основних рівнів тексту виділяє чотири рівні стиснення (компресії) тексту:

1) вербальний (лексичний);

2) морфосинтаксичний, який спрямований на зміни в конкретних пропозиціях тексту;

3) синтаксичний, який передбачає трансформацію надфразової єдності;

4) семантичний, заснований на смисловому аналізі тексту.

Перший використовується при складанні конспекту лекції чи статті і передбачає скорочений запис загальновживаних слів і словосполучень, запис технічних і наукових термінів, а також часто повторюваних в конкретному тексті слів і словосполучень.

Другий рівень - морфосинтаксичного - пов'язаний зі скороченням пропозиції за рахунок лексичних замін і видалення одного з головних членів речення, визначаються слова при узгодженому визначенні, керуючого слова або словосполучення при дієслові з обов'язковим управлінням. При цьому не спотворюється і зберігається основний зміст речення.

На синтаксичному рівні компресії трансформуються кілька простих речень в одне складне або одне складне в кілька простих. Тут використовуються еквівалентні заміни синтаксичними структурами типу дієприкметникових оборотів, однорідних членів речення і подібне.

Семантична компресія можлива завдяки ієрархії смислових предикатів тексту, тобто смисловий предикат першого, другого, третього і т.д. рівнів, що допомагає виділити головну (предикат першого рівня), аргументуючу (предикат другого рівня), коментуючу, яка ілюструє і т.д. інформацію (предикати третього, четвертого і т. д. рівнів). Різні рівні смислової предикації знаходять своє вираження в словах і словосполученнях, в цілих пропозиціях, надфразовій єдності і в більш великих компонентах тексту. Семантична компресія передбачає скорочення тексту до мінімуму (в тому числі шляхом видалення не тільки фрагментів пропозицій, але і цілих речень і надфразової єдності, що містять другорядну інформацію) зі збереженням при цьому його основної інформації. Уміння виробляти такий смисловий стиск включає в себе поділ тексту на смислові частини, пошук компонентів тексту, що несуть основну інформацію, виключення фрагментів, що містять другорядну інформацію, трансформацію надфразової єдності і пропозицій. Як бачимо, це комплексне вміння включає вербальну, морфосинтаксичну і синтаксичну компресії для передачі отриманого короткого змісту у вигляді зв'язного тексту.

реферування книги

Створюваний новий вторинний текст може мати різний вигляд і оформляється за вимогами відповідного жанру, в тому числі він може мати форму реферату.

Приступаючи до навчання написанню реферату, викладач, насамперед, активізує вміння студентів знаходити головну і другорядну (коментуючу, аргументуючу, що ілюструє) інформацію, писати план - називний і тезовий, простий і складний. Вміння писати тезовий план, ділити текст на смислові частини і знаходити або формулювати основне положення кожної, лежить в основі структурно-змістовного аналізу тесту при реферуванні. Для правильного поділу тексту / статті на смислові частини студенти повинні засвоїти структуру наукового і публіцистичного тексту, що містить три обов'язкові компоненти: вступ, основну частину і висновок, - кожен з яких виконує властиву йому змістовну функцію. Робота над складанням складного плану формує вміння виділяти текстові предикації різного рівня, визначати їх ієрархію, якщо необхідно - підводити їх під більш загальну підставу або опускати їх, формулювати тезу з урахуванням цієї ієрархії предикації. Для виконання такого аналізу необхідно вміти орієнтуватися в структурі абзацу, розуміти значення засобів зв'язку в надфразовій єдності і в тексті в цілому, вміти використовувати їх у власних мовних побудовах.

У свою чергу реферат має власну нормовану структуру і мовні засоби його оформлення (реферативні кліше, реферативні конструкції), відповідні даному жанру. У вступній частині подаються відомості про назву, автора, місце і час опублікування статті, її тема і проблема, перераховуються питання, розглянуті в ній. Фактично вступ містить анотацію статті, тому доцільно навчати написанню анотації перед навчанням реферуванню. В основній частині передається зміст першоджерела. У висновку формулюються висновки, зроблені автором вихідного тексту, і при необхідності - власний висновок референта. Реферативні конструкції, що використовуються для оформлення реферату, виконують подвійну функцію: по-перше, вони служать засобами зв'язності створюваного тексту реферату і, по-друге, описують характер викладу автором статті. Реферативні конструкції вивчаються при навчанні анотування і розширюються й активізуються в процесі роботи над рефератами. Доцільно також повторити правила цитування. Враховуючи складність реферату як мовного твору, студенти працюють поетапно, переходячи від спостереження реферативних конструкцій в пропозиціях, в готових рефератах до побудови власних пропозицій і далі до репродукції і самостійної продукції частин реферату та тексту реферату в цілому.

реферування книги це

Таким чином, навчання реферуванню реалізує принцип комунікативності, тобто, в даному випадку, спрямованості навчання мови на вирішення реальних завдань у навчально-професійній сфері спілкування.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити реферування книги, реферування книги на замовлення, замовити реферування книги у спеціалістів та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!