Роздрукувати сторінку

Практична робота

« Назад

Одним із методів, що використовуються на уроках для формування пізнавальної активності, є практична робота - процес, спрямований на закріплення знань, набуття вмінь та формування навичок, через комплекс методів, здійснюваних прийомами, пов'язаними із застосуванням знарядь дослідної і продуктивної праці (Н.М. Верзилін, В.М. Корсунська).

практичні роботи

Значущість практичних робіт полягає в тому, що вони забезпечують:

1) актуальність тематики, у зв'язку з тим, що зачіпаються загальнонавчальні вміння та навички;

2) при збереженні відведених на вивчення теми годин (в т. ч. і на практичні роботи) з'являється можливість поглибленого вивчення матеріалу;

3) творчий підхід до викладання предмета.

Метою впровадження модуля є формування у студентів системи теоретичних знань, практичних умінь наукової, методичної роботи при підготовці їх до керівництва навчально-дослідницькою діяльністю студентів у позакласній діяльності. Навчально-виховна діяльність студентів може бути реалізована в подальшій педагогічній діяльності з урахуванням різного рівня компетенцій і на основі методичної роботи з учнями.

Були визначені наступні завдання модуля при проведенні практичних робіт:

  • придбати систему знань, практичних умінь керівництва навчально-дослідницькою діяльністю студентів та обробки отриманих даних з використанням програмного забезпечення ПК.

  • освоїти базову систему прийомів збору та обробки інформації, навчитися моделювати процеси і явища при виконанні навчально-дослідницьких робіт учнів.

  • навчитися проектувати методичну роботу з студентами, навчитися визначати алгоритм збору, обробки та використання матеріалів, зокрема: проводити фото-, відеозйомку, обробляти, використовувати в практиці виконання навчально-дослідницьких робіт студентів.

  • розглядаються загальні положення при впровадженні системи практичних занять за змістом розроблюваного модуля.

В результаті проведення циклу практичних робіт, студенти набувають певну систему знань і умінь керівництва навчально-дослідницькою роботою студентів, обробки отриманих даних за допомогою програмного забезпечення ПК. Вони набувають вміння роботи з технологіями ІКТ і стандартною системою програмного забезпечення, необхідного для вирішення методичних завдань в галузі викладання.

Важливим компонентом навчання є не тільки набуття студентами системи теоретичних знань, але і практичних умінь. Велике значення при освоєнні програми модуля грає придбання конкретних практичних умінь, які переходять в стійкі навички (у певної групи студентів). Необхідно враховувати індивідуальний рівень ступеня сформованості умінь і зміни динаміки компетенцій на рівні уявлень, умінь і операційних навичок, враховувати ступінь навченості конкретним прийомам роботи в умовах ІКТ - насиченого середовища при оцінці знань студентів даної предметної області знань.

практична робота

Методика організації практичних робіт показує, що більша частина інформації може бути оброблена за допомогою програмного забезпечення в MS Excel. Автори не випадково орієнтують студентів на елементи відео- і фотозйомки, макрозйомки з використанням спеціальних режимів зйомки, так як вони є методами, що підтверджують науковість збору достовірних біологічних фактів при виконанні навчально-дослідницьких робіт учнів.

Методика виконання практичних робіт вказує на те, що викладач працює з усією групою фронтально, консультуючи як всю групу, так і окремо взятого студента.

Протягом часу, відведеного на засвоєння практичного матеріалу, студенти будуть працювати, як індивідуально, так і в групах, розробляючи зміст навчально-дослідницьких робіт учнів, умінь здійснювати керівництво навчально-дослідницькою діяльністю учнів, умінь готувати доповіді та презентації. Для ефективності роботи слід стимулювати студентів до постановки питань та їх обговорення.

Практичні роботи - невід'ємна частина процесу навчання. Виконання практичних робіт забезпечує формування умінь застосовувати теоретичні знання на практиці, озброює життєво важливими вміннями, такими, як читання, аналіз і зіставлення фізичних карт, статистичних матеріалів і т. п.

Практичні роботи сприяють вихованню у студентів працьовитості, розвитку самостійності. Специфіка навчального предмета полягає в тому, що необхідною умовою його засвоєння є наявність у студентів умінь користуватися різними джерелами інформації для отримання знань: текстовими, картографічними, статистичними та ін. Оволодіти цими вміннями можна тільки в ході виконання практичних робіт. На наш погляд, найбільш вдало практичні роботи були представлені в удосконалених програмах на початку 80-х років.

що таке практична робота

Чіткий поділ програмних робіт на тренувальні і підсумкові, продумана система практичних робіт як всередині кожного курсу, так і по всій вертикалі від V до X класу створювали умови для їх виконання, для успішної реалізації принципу практико-орієнтованого навчання. З існуючих сьогодні варіантів програм для загальноосвітніх навчальних закладів, автори зупинилися на зазначеному варіанті тому, що він видається найбільш вдалим з усіх і за кількістю, і за змістом, і за характером практичних робіт.

Аналіз практики роботи ВУЗу свідчить про те, що саме виконання практичних робіт викликає найбільші труднощі і у викладача, і у студента.

У викладача тому, що він часом не проводить межі між тренувальними і підсумковими практичними роботами, не забезпечує студентів необхідними пам'ятками, інструкціями, проводить практичні роботи як одноразові, не пов'язані одна з одною. У студентів проблеми при виконанні практичних робіт пов'язані насамперед з тим, що вони багато дій виконують неусвідомлено, на основі наслідування, копіювання. Все це приводить до перевантаження, до низької успішності з предмета.

Щоб уникнути цього, бажано виконувати наступні вимоги.

1. Знайомити студентів з метою проведення кожної практичної роботи, можливими формами відображення її результатів.

2. Використовувати інструктивні картки для успішної реалізації принципів диференційованого навчання.

3. Створювати творчу атмосферу співробітництва, не сковувати ініціативу студентів, а пропонувати їм різні шляхи досягнення поставленої мети.

4. Використовувати ігрові елементи, творчі завдання, оригінальні способи фіксації результатів роботи (за бажанням студентів).

практична робота це

При організації практичних робіт важливо пам'ятати, що програма визначає лише загальний напрямок роботи, а викладач конкретизує зміст, визначаючи конкретну територію, обсяг завдання. Плануючи кожну практичну роботу, важливо враховувати фактор часу, який доведеться витрачати на її виконання. Після проведення практичних робіт бажано організувати виставку кращих зразків виконаних робіт, щоб студенти мали можливість бачити нетрадиційні творчі рішення поставлених завдань. Всі програмні практичні роботи повинні бути оцінені. Причому оцінки за роботу всього колективу можна ставити або відразу, одночасно перевіряючи результати роботи у всіх, або поетапно, перевіряючи роботу по мірі готовності її у різних студентів.

Важливо, щоб результати роботи були оцінені об'єктивно. Для цього рекомендуємо наступні зразкові норми оцінок:

«5» - правильно дано відповіді за змістом, немає похибок в оформленні;

«4» - похибки в оформленні, несуттєві недоліки змісту;

«3» - похибки у розкритті суті питання, неточності у вимірах, недбалість в оформленні;

«2» - серйозні помилки щодо змісту, відсутність навичок оформлення;

«1» - повна відсутність знань і умінь, необхідних для виконання роботи, грубі помилки за змістом, нерозуміння суті завдання.

Природно, що залежно від наявних навчально-методичних комплектів, від особливостей національно-регіонального змісту, від методичного стилю вчителя та особливостей підготовки колективу варіанти практичних робіт можуть коригуватися і змінюватися.

практична робота

Нові підходи до навчання, а саме більшу увагу до розвитку пізнавальної самостійності, творчої активності студентів, призвели до того, що в останні роки досить широке поширення отримали практикуми. З одного боку, вони увібрали в себе досвід вищої школи, яким вчитель оволодів будучи студентом і потім у школі намагається впровадити вузівські форми навчання - лекції, семінари, практикуми.

З іншого боку, практикуми на місцевості стають тим містком, який існує між традиційним уроком у школі і порівняно широко розповсюдилися в наші дні уроками в класі природному. Але що лежить в основі цих практикумів? По суті, це та ж система практичних робіт, але модернізована за змістом і формами фіксації результатів у світлі нових підходів до відбору змісту, впровадження в процес навчання нових засобів, і насамперед таких, як комп'ютер.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!