Роздрукувати сторінку

Методичні рекомендації

« Назад

вимоги до методичних рекомендацій

Всі навчально-методичні матеріали можна поділити на три великі групи:

1. Навчальні (дидактичні) матеріали (підручники, навчальні посібники, довідники, курси лекцій, практикуми, збірники завдань і вправ, робочі зошити та ін.), призначені студентам.

2. Навчально-методичні матеріали (методичні вказівки, посібники, рекомендації, розробки), призначені як для студентів, так і для педагогів.

3. Методичні матеріали (методичні вказівки, посібники, рекомендаціі, розробки та ін.), які містять методичні вказівки з організації діяльності викладача, адресовані викладачам.

Методичні матеріали для викладачів

Зупинимося найбільш докладно на те, як написати методичні матеріали для викладачів.

Методичні матеріали - це матеріали, що містять вказівки, роз'яснення, виконання яких викладачем має сприяти найбільш ефективному освоєнню учбової програми.

Їх відмінність від методичних матеріалів для учнів полягає в тому, що їхня мета - надати методичну допомогу викладачеві, а не студентам, тут представляються матеріали з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання, в яких розкриваються актуальні загальнометодичні проблеми і питання конкретної методики викладання навчальних дисциплін, пропонуються порядок, послідовність і технологія роботи з підготовки до навчальних занять, описуються цілі, завдання, методи і прийоми навчання, даються поради щодо організації навчального процесу, з адаптації навчального матеріалу до рівня підготовленості учнів.

як писати методичні рекомендації

Вимоги до методичних рекомендацій для викладачів:

• інформативність, максимальна насиченість (не повинно бути загальних фраз);

• ясність і чіткість викладу (популярність);

• ясність структури;

• наявність оригінальних способів організації відповідної діяльності;

• наявність нових методичних прийомів форм діяльності, або їх нового поєднання;

• наявність підтвердження ефективності запропонованих підходів прикладами, ілюстраціями або матеріалами експериментальної апробації.

Методичні рекомендації відповідають на питання «як?».

Методичні рекомендації

Це один з найбільш розповсюджених видів друкованої методичної продукції, спосіб вираження та поширення методичних знань. Вони видаються зазвичай у вигляді брошури або є заключною частиною наукового звіту.

Методичне видання, що містить комплекс коротких і чітко сформульованих пропозицій і вказівок з актуальної проблеми навчання, виховання учнів і управління установою освіти на основі літературних джерел, вивченого і узагальненого досвіду роботи або спеціально проведеного дослідження.

Матеріали, узагальнюючі досвід педагогів, групи педагогів або всього освітнього закладу по використанню ефективних форм, методів, засобів, технологій навчання і виховання. У ній має бути мінімум теорії, ця теорія має бути у вступі.

Методичні рекомендації створюються для надання допомоги педагогу, педагогічному колективу у виробленні рішень, заснованих на досягненнях науки і передового практичного досвіду, і їх практичному втіленні. Розробляються з актуальних питань викладання дисципліни (предмета), з вивчення окремих тем, розділів і т.п.

У методичних рекомендаціях повинна приділятися велика увага алгоритму (послідовності) дій (інструктаж).

методичні рекомендації

Це видання, призначене на допомогу педагогам для практичного застосування, в якому основний акцент робиться на методику викладання.

Видання, що містять матеріали з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання, в якому розкриваються актуальні загальнометодичні проблеми і питання конкретної методики викладання навчальних дисциплін, пропонуються порядок, послідовність і технологія роботи з підготовки до навчальних занять, описуються цілі, завдання, методи і прийоми навчання, даються поради щодо організації навчального процесу, з адаптації навчального матеріалу до рівня підготовки студентів.

Орієнтовна структура методичних рекомендацій

Вступна частина (вступ, передмова) - до 10% тексту: в ній дається обгрунтування актуальності, необхідності надання рекомендацій щодо заявленої проблеми; короткий аналіз стану проблеми за літературними джерелами та досвіду практичної діяльності; ступінь вивченості цієї проблеми, достоїнства і недоліки підходів до її вирішення, виділяються об'єктивні і суб'єктивні протиріччя, проблеми, труднощі, що існують у педагогічній практиці (в системі початкової професійної освіти взагалі і в даному ОУ зокрема). Формулюються причини, з яких автор вирішив підготувати (розробити) допомогу, пояснюється, які проблеми, труднощі допоможуть вирішити дані рекомендації. Характеризуються умови та обставини створення даних рекомендацій; причини створення даного посібника, вказується адресат, якому призначено видання.

Основна частина - до 85% тексту. Основна частина не називається, вона розбивається на параграфи і пункти (простий і складний план). Акцент в основній частині робиться на алгоритмі опису рекомендацій. Опис дається чітко, без зайвих слів.

Приблизний зміст основної частини

Характеристика існуючих підходів до вирішення даної проблеми, відмінність точки зору автора від існуючих підходів. Аргументується обраний підхід до вирішення поставленої проблеми, показуються його переваги і результативність.

Педагогічна ідея (авторський задум) - виклад основних ідей автора (загальна характеристика основних підходів до оптимального рішення існуючої проблеми). Показується, як вони співвідносяться з вимогами Держстандарту профосвіти, сучасними педагогічними концепціями, основними напрямками розвитку даної установи освіти.

Процес реалізації педагогічної ідеї

Як по-новому здійснюється навчальна, виробнича діяльність студентів, які нетрадиційні методи, форми, прийоми роботи використовувалися?

Які зміни відбулися в студентів, у чому це виражається, за якими параметрами, критеріями показниками це відстежувалося?

Які особливі умови необхідні для роботи за даною системою, підходу (комп'ютерний клас, програми, режим занять...)?

Чи потрібна експериментальна перевірка, як вона здійснювалася?

Надається додатковий навчальний матеріал, що відображає новітні науково-технічні досягнення в області досліджуваних питань, що не знайшли належного відображення в літературі, рекомендовані програмою, або поповнюючи її прогалини (по вузловим питання розділів або тем програм з метою вивчення нових матеріалів, опублікованих у періодичній пресі, інструкцій або інших джерел).

Зміст основної частини має відповісти на питання: що пропонує автор? Навіщо він пропонує робити саме так? Як потрібно робити, щоб отримати гарантований автором результат?

Оцінка оригінальності і новизни педагогічного досвіду. Визначається, в чому полягає науково-педагогічна новизна досвіду автора, які оригінальні знахідки поповнять практику освіти. Опис перспектив розвитку запропонованих в рекомендаціях способів діяльності.

що таке методичні рекомендації

Умови застосування рекомендацій. Визначаються умови з організації практичної діяльності, при яких можливе досягнення прогнозованих результатів і обставини, в яких доцільно використовувати дані рекомендації. Вказується на можливі труднощі, способи їх попередження і подолання.

У методичних рекомендаціях 1-й пункт основної частини - теорія, інше - практика. У методичному посібнику може бути 1 - 3 пункту теорії, решта - практика. Висновок - до 10% тексту. Робиться висновок, підсумок по роботі, представляються результати, позначається, в якому напрямку передбачається працювати далі.

Список використаної і рекомендованої літератури з проблеми. Список літератури включає роботи автора або інших авторів з даної проблеми, теми.

Додатки (конкретні практичні напрацювання автора).

Кожна програма оформлюється з нової сторінки, номер пишеться в правому верхньому куті листа, по центру - назва програми.

При великому обсязі роботи доцільно спочатку дати зміст.

Оформлення методичних рекомендацій

На титульному аркуші вгорі вказується установа, яка видає методичний посібник.

Посередині аркуша - ініціали та прізвище автора, назва роботи, нижче дрібнішим шрифтом необхідно позначити: методичні рекомендації.

Внизу листа вказується місце і рік видання.

У методичних рекомендаціях повинен бути список літератури, на який посилаємося в затекстовому посиланні, можна посилатися на номер або на номер посилання і сторінки.

Можна використовувати будь-яке посилання: внутрітекстове, підрядкове, затекстове. Але використовують тільки один вид посилань у тексті.

як писати методичні рекомендації

Таким чином, методичні рекомендації представляють собою структуровану інформацію, що визначає порядок, логіку і акценти вивчення будь-якої теми, проведення заняття, заходи.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити методичні рекомендації у спеціалістів, купити методичні рекомендації, написати методичні рекомендації та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!